Ενίσχυση επιχειρήσεων στο

Βόρειο Αιγαίο για την αξιοποίηση πατεντών και την ανάπτυξη νέων προϊόντων

Ενημερωτικό υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων στη Δράση

Η νέα Δράση «Ενίσχυση υφιστάμενων και νέων επιχειρήσεων για την αξιοποίηση πατεντών, καινοτομιών και νέων παραγωγικών/ επιχειρηματικών ιδεών για την βελτίωση της παραγωγικής τους δραστηριότητας ή / και για την ανάπτυξη νέων προϊόντων» στοχεύει στην παραγωγή νέων/ καινοτόμων/ εξελιγμένων (βελτιωμένων) προϊόντων και υπηρεσιών, υψηλής προστιθέμενης αξίας, με σκοπό τη δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος των επιχειρήσεων της Περιφέρειας, καθώς και στη διείσδυση σε νέες αγορές.

Περίοδος Υποβολής:

Έναρξη Υποβολών: 12 Δεκεμβρίου 2019

Λήξη Υποβολών: 6 Οκτωβρίου 2020

Επιλέξιμοι ΚΑΔ προγράμματος

Δικαιούχοι της Δράσης:

Δικαιούχοι, που δύνανται να τύχουν δημόσιας χρηματοδότησης στο πλαίσιο της παρούσας

δράσης, είναι παραγωγικές επιχειρήσεις, οι οποίες λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις

ακόλουθες μορφές επιχείρησης εταιρικού / εμπορικού χαρακτήρα: Ανώνυμη Εταιρία,

Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία, Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε.,

Ατομική Επιχείρηση, Συνεταιρισμός, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση

του Ν. 4019/2011 (ΚΟΙΝΣΕΠ), Ναυτιλιακή Εταιρεία Πλοίων Αναψυχής (Ν.Ε.Π.Α).


Για τις ανάγκες της Δράσης ως ημερομηνία σύστασης/ίδρυσης μιας επιχείρησης νοείται

η ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας, όπως αυτή καταγράφεται στη σχετική

Βεβαίωση Έναρξης Δραστηριότητας της οικείας ΔΟΥ.

Επενδυτικά Σχέδια & Ενίσχυση

Επενδυτικά σχέδια από 50.000 ευρώ έως 300.000 ευρώ. 

Στην παρούσα δράση η δημόσια χρηματοδότηση ανέρχεται στο 60% και η ιδιωτική συμμετοχή στο 40%.

Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής

    Οι επιχειρήσεις θα πρέπει: 

 • έχει την ιδιότητα της Μικρομεσαίας Επιχείρησης σύμφωνα με τον Ορισμό των ΜΜΕ

 • να έχουν ΚΑΔ επένδυσης που να εμπίπτει στους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ), όπως αναλυτικά παρουσιάζονται στο Παράρτημα «Πίνακας Επιλέξιμων ΚΑΔ»

 • Το επενδυτικό σχέδιο να υλοποιηθεί αποκλειστικά στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

 • Να διαθέτει εγκατάσταση στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και μέχρι τις 31/12/2018 να έχει τουλάχιστον μία κλεισμένη διαχειριστική χρήση.

 • Η ιδιωτική συμμετοχή της επιχείρησης στο επενδυτικό σχέδιο να μην υπερβαίνει το 50% του μέσου όρου των κύκλων εργασιών της για τα τρία (3) τελευταία έτη, όπως αυτός προκύπτει από τους δημοσιευμένους ισολογισμούς της ή ισοδύναμα οικονομικά στοιχεία.

Επιδοτούμενες Δαπάνες

 • Κόστος για επενδύσεις σε στοιχεία ενεργητικού

  • ​Επενδύσεις σε κτιριακές εγκαταστάσεις

  • Μηχανήματα - εξοπλισμός

  • Άυλα στοιχεία ενεργητικού

  • Τεχνολογική αναβάθμιση μέσω της αύξησης της χρήσης ΤΠΕ

 • ​Συμβουλευτικές υπηρεσίες

 • Ενισχύσεις για συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις​

 • ​Ενισχύσεις Καινοτομίας

  • ​Δαπάνες για άυλα στοιχεία ενεργητικού

  • Δαπάνες για υπηρεσίες καινοτομίας

  • Γνώσεις και διπλώματα ευρεσιτεχνίας

 • ​Δαπάνες προσωπικού (Μισθολογικό κόστος νέου προσωπικού)

Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που πραγματοποιούνται από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας πρόσκλησης, ήτοι 05/12/2019.

ΚΑΔ.jpg

Η Ependysis Business Consultants, με στελέχη που έχουν στο παρελθόν αξιολογήσει και όχι μόνο υποβάλει επενδυτικές προτάσεις του ΕΣΠΑ, μπορεί να αναλάβει με επιτυχία την υποβολή , καθώς και την παρακολούθηση του επενδυτικού σας σχεδίου.

 

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στα τηλέφωνα της εταιρείας: 2112155988 ή απευθυνθείτε μέσω email στο info@ependysis.eu .

 • Ependysis@Facebook
 • Ependysis@Twitter
 • Ependysis@Google+
 • Ependysis@YouTube
 • Ependysis@Pinterest

Επικοινωνήστεμαζί μας

Τηλ: 2112155988

email: info@ependysis.eu 

 • LinkedIn
 • Vkontakte
 • Odnoklassniki
 • TikTok
 • Facebook
 • LinkedIn
 • Instagram
 • Twitter

Επισκεφθείτε

μας

Δευτέρα - Παρασκευή: 09:00 - 21:00

Σαββάτο: 10:00 - 18:00

Λόγω των έκτακτων συνθηκών του COVID - 19 συναντήσεις γίνονται μόνο μέσω διαδικτύου, κατόπιν ραντεβού. 

Πείτε

μας

© 2020 - Ependysis Business Consultants