top of page

Ευρωπαϊκή Επιχειρηματική Περιφέρεια 2018

Η Επιτροπή των Περιφερειών εγκαινίασε πρόσφατα το διαγωνισμό «Ευρωπαϊκή Επιχειρηματική Περιφέρεια (ΕΕΠ) 2018» που επιβραβεύει τις περιφέρειες με το πιο μακρόπνοο επιχειρηματικό όραμα στην Ευρώπη.

1. Γενικά

Η  «Ευρωπαϊκή επιχειρηματική περιφέρεια» (ΕΕΠ) είναι πρωτοβουλία της Επιτροπής των Περιφερειών που αναδεικνύει και βραβεύει περιφέρειες της ΕΕ με εξαιρετικές, μακρόπνοες επιχειρηματικές στρατηγικές, ανεξαρτήτως του μεγέθους, της οικονομικής ευρωστίας και των ικανοτήτων τους. Οι περιφέρειες με την πιο αξιόπιστη, προβεβλημένη, μακρόπνοη και υποσχόμενη πολιτική στρατηγική λαμβάνουν τον τίτλο της Ευρωπαϊκής Επιχειρηματικής Περιφέρειας (ΕΕΠ) για ένα συγκεκριμένο έτος.

Ο στόχος αυτής της πρωτοβουλίας είναι διττός.

 • Να συνεισφέρει στην υλοποίηση της Small  Business  Act  (SBA) σε εταιρική σχέση και

 • Να αναδείξει τη βέλτιστη χρήση των ενωσιακών και λοιπών δημοσίων πόρων προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης επιχειρηματικής πολιτικής στην περιφέρεια.

 

Μέσω της πρωτοβουλίας ΕΕΠ, η Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ) συμβάλλει στην ενσωμάτωση των στρατηγικών της SBA σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο και στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Το σήμα της ΕΕΠ αποτελεί ευκαιρία για τους τοπικούς και περιφερειακούς παράγοντες να επιδείξουν τον καθοριστικό ρόλο των ΜΜΕ και των επιχειρηματιών στην ενίσχυση της δυναμικότητας της οικονομίας. Αξιοποιώντας το δυναμικό δημιουργίας ανάπτυξης και απασχόλησης των περιφερειών της ΕΕ, το σήμα ΕΕΠ επιτρέπει σε αυτές να εξέλθουν ταχύτερα από την οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση και να εισέλθουν σε μια πορεία ανάκαμψης και νέας ευημερίας.

Το πρόγραμμα ΕΕΠ ακολουθεί μια προσέγγιση πολυεπίπεδης διακυβέρνησης, προωθώντας περιφερειακές κοινότητες ΕΕΠ όπου εκπροσωπούνται τόσο περιφερειακοί όσο και τοπικοί φορείς. Για τους πολιτικούς ιθύνοντες και τους ενδιαφερόμενους φορείς, η ΕΕΠ παρέχει την ευκαιρία από κοινού ανάπτυξης στρατηγικών για την υλοποίηση των αρχών της SBA όπως η «∆ημιουργία περιβάλλοντος στο οποίο οι επιχειρηματίες μπορούν να προοδεύουν», η «Προτεραιότητα στις μικρές επιχειρήσεις», η «Μεγαλύτερη ανταπόκριση των δημόσιων διοικήσεων στις ανάγκες των ΜΜΕ» και η «Ενθάρρυνση και υποστήριξη των ΜΜΕ ώστε να ωφεληθούν από την ανάπτυξη των αγορών». Έτσι, η ΕΕΠ συμβάλλει στη δημιουργία επιχειρηματικών, δυναμικών, πράσινων περιφερειών σε όλη την Ευρώπη. Το σήμα της ΕΕΠ έχει μέχρι στιγμής απονεμηθεί σε δεκαοχτώ ευρωπαϊκές περιφέρειες:

 • 2011: Βρανδεμβούργο (Γερμανία), Κομητεία Κέρυ (Ιρλανδία) και περιφέρεια Μούρθια (Ισπανία)

 • 2012: Καταλονία (Ισπανία), Ελσίνκι-Uusimaa  (Φινλανδία) και Τρνάβα (Σλοβακία)

 • 2013: Nord-Pas de Calais (Γαλλία), Νότια ∆ανία και Στυρία (Αυστρία)

 • 2014: Φλάνδρα (Βέλγιο),  Marche  (Ιταλία) και Βόρεια Βραβάντη (Κάτω Χώρες)

 • 2015: Λισαβόνα (Πορτογαλία), Βόρεια Ιρλανδία (Ηνωμένο Βασίλειο) και Περιφέρεια Βαλένθια (Ισπανία)

 • 2016: Γλασκόβη (Ηνωμένο Βασίλειο), Λομβαρδία (Ιταλία) και Μαλοπόλσκα (Πολωνία)

 • 2017: Εξτρεμαδούρα (Ισπανία), Κάτω Αυστρία (Αυστρία), Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας (Ελλάδα).

 

Το σήμα της ΕΕΠ θεσπίστηκε από την Επιτροπή των Περιφερειών σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και υποστηρίζεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και ενδιαφερόμενα μέρη σε επίπεδο ΕΕ,  όπως οι ενώσεις UEAPME, Eurochambres και Social Economy Europe.

2. Τρόπος υποβολής υποψηφιότητας

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας των περιφερειών θα πρέπει να αποτελούνται από τα ακόλουθα έγγραφα:

 • Έντυπο αίτησης, στο οποίο περιλαμβάνεται ενημερωτικό δελτίο της υποψήφιας περιφέρειας, επισκόπηση του πολιτικού οράματός της, περιγραφή του προβλεπόμενου μηχανισμού διακυβέρνησης που θα εξασφαλίζει την αποτελεσματική υλοποίηση των δράσεων ΕΕΠ, καθώς και σχέδιο δράσης και σχέδιο επικοινωνίας

 • Δήλωση πολιτικής δέσμευσης, η οποία να τεκμηριώνει ότι η στρατηγική για την ΕΕΠ υποστηρίζεται από τους αρμόδιους πολιτικούς φορείς (π.χ. την περιφερειακή συνέλευση, την κυβέρνηση της περιφέρειας ή άλλο εξουσιοδοτημένο όργανο).

 

Το έντυπο της αίτησης διατίθεται στην ιστοσελίδα της ΕΕΠ: www.cor.europa.eu/eer.

3. Κριτήρια αξιολόγησης

Οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν με βάση τα ακόλουθα κριτήρια : 

α) Πολιτικό όραμα και δέσμευση

 • Με την αίτηση της η ενδιαφερόμενη περιφέρεια παρουσιάζει ένα μακρόπνοο πολιτικό όραμα για την υλοποίηση του Small Business Act για την Ευρώπη στο έδαφός της, εστιάζοντας, όπου κρίνεται κατάλληλο, στις τρέχουσες προτεραιότητες του SBA και στις αρχές των πολιτικών πρωτοβουλιών που συνδέονται με το SBA, όπως το «Πρόγραμμα δράσης για την επιχειρηματικότητα 2020» και το «Πράσινο σχέδιο δράσης για τις ΜΜΕ».

 • Η αίτηση βασίζεται σε ρεαλιστική αξιολόγηση των πλεονεκτημάτων και αδυναμιών, της περιφέρειας (ανάλυση SWOT) και των άμεσων αρμοδιοτήτων της αναφορικά με τις δέκα αρχές του SBA. Τα μέλη της κριτικής επιτροπής λαμβάνουν υπόψη το πλαίσιο και την ιδιαίτερη βασική κατάσταση κάθε υποψήφιας περιφέρειας.

 • Το πολιτικό όραμα επιδεικνύει τη σαφή προστιθέμενη αξία του βραβείου ΕΕΠ για την περιφέρεια, ακόμα και όσον αφορά τη χάραξη της δικής της πολιτικής.

 • Οι εδαφικοί στόχοι ΕΕΠ ενσωματώνονται στη στρατηγική περιφερειακής ανάπτυξης και συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020».

 • Οι αρμόδιες πολιτικές αρχές αναλαμβάνουν ισχυρή και αξιόπιστη δέσμευση να υλοποιήσουν τη στρατηγική ΕΕΠ στο έδαφός τους.

 

β) Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, εταιρική σχέση και συνεργασία

 • Η στρατηγική ΕΕΠ καταρτίζεται και υλοποιείται σύμφωνα με μια προσέγγιση πολυεπίπεδης διακυβέρνησης, στην οποία συμμετέχουν τόσο το υποεθνικό (κοινότητες, κλπ.) όσο και το εθνικό επίπεδο, όπου είναι δυνατόν.

 • Στον σχεδιασμό και την υλοποίηση της στρατηγικής ΕΕΠ συμμετέχει ευρύ φάσμα σχετικών παραγόντων, συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών και κοινωνικών εταίρων, των εκπαιδευτικών και ερευνητικών ιδρυμάτων και της κοινωνίας των πολιτών.

 • Υπάρχει αποδεδειγμένη βούληση ανταλλαγής καλών πρακτικών με άλλες περιφέρειες και ανάπτυξης συγκεκριμένων πρωτοβουλιών συνεργασίας με άλλες περιφέρειες ΕΕΠ.

 

γ) Υλοποίηση

 • Η στρατηγική περιλαμβάνει συγκεκριμένες ενέργειες για την εφαρμογή των αρχών της SBA που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της περιφέρειας μέσω του καθεστώτος ΕΕΠ και δεν συνιστά απλή σύνθεση υφιστάμενων πολιτικών.

 • Η υλοποίηση των δράσεων ΕΕΠ ακολουθεί τις αρχές της χρηστής διακυβέρνησης και περιλαμβάνει αποτελεσματικούς μηχανισμούς για την παρακολούθησή τους και τη συνέχεια που δίνεται σε αυτές.

 • Προβλέπονται δείκτες για τη μέτρηση της υλοποίησης.

 • Η υλοποίηση περιλαμβάνει μέτρα για την εξασφάλιση της βέλτιστης χρήσης των Ευρωπαϊκών ∆ιαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων και άλλης δημόσιας χρηματοδότησης.

 • Η υλοποίηση επιδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο οι δράσεις ΕΕΠ θα είναι βιώσιμες πέραν του έτους ΕΕΠ.

 • Οι προβλεφθείσες δράσεις λαμβάνουν υπόψη, όποτε είναι δυνατόν, τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές πτυχές, καθώς και τις πτυχές της καινοτομίας και της τόνωσης της βιώσιμης ανάπτυξης της πολιτικής ΜΜΕ.

 

δ) Επικοινωνία

 • Η αίτηση περιλαμβάνει φιλόδοξο και πειστικό σχέδιο επικοινωνίας με συγκεκριμένες δράσεις στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο, οι οποίες απευθύνονται σε όλες τις βασικές ομάδες-στόχους (συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ και άλλων σχετικών φορέων).

 • Το σήμα ΕΕΠ θα χρησιμοποιείται για την προώθηση της πολιτικής της περιφέρειας τόσο εντός της περιφέρειας όσο και σε επίπεδο ΕΕ.

 • Οι προγραμματισθείσες επικοινωνιακές ενέργειες θα αυξήσουν την προβολή της ΕτΠ και της ΕΕ.

4. Επιλεξιμότητα

Το σήμα ΕΕΠ είναι ανοικτό σε όλες τις ευρωπαϊκές εδαφικές οντότητες επιπέδου χαμηλότερου από αυτό του κράτους μέλους, οι οποίες έχουν αρμοδιότητες σε πολιτικό επίπεδο και μπορούν να υλοποιήσουν ένα ολοκληρωμένο επιχειρηματικό όραμα, ανεξάρτητα από το μέγεθός τους, τον πλούτο τους ή τις συγκεκριμένες αρμοδιότητές τους. ∆εν έχει σημασία το κατά πόσον μία εδαφική οντότητα έχει νομοθετικές εξουσίες ή όχι. Ο προϋπολογισμός της κάθε υποψήφιας περιφέρειας, οι συγκεκριμένες διαρθρωτικές ή εδαφικές προκλήσεις με τις οποίες έρχεται αντιμέτωπη και η αρχική της οικονομική κατάσταση λαμβάνονται υπόψη από τους κριτές. Τόσο οι περιφέρειες που είναι ήδη επιτυχείς, όσο και αυτές που, αν και υστερούν, δεσμεύονται να υλοποιήσουν τις απαραίτητες αλλαγές για την ανάπτυξη του επιχειρηματικού δυναμικού τους, μπορούν να βραβευτούν.

Ο ορισμός της «περιφέρειας» είναι ο ευρύτερος δυνατός. Ως εκ τούτου, συμπεριλαμβάνονται σε αυτόν οι κοινότητες, οι αυτόνομες κοινότητες, τα διαμερίσματα, τα ομόσπονδα κρατίδια (Länder), οι επαρχίες, οι κομητείες, οι μητροπολιτικές περιοχές, οι μεγάλες πόλεις, καθώς και οι παραμεθόριες περιοχές με νομική προσωπικότητα, όπως οι ΕΟΕΣ και οι ευρωπεριφέρειες. Για να είναι επιλέξιμες, οι περιφέρειες πρέπει να έχουν τις απαραίτητες πολιτικές αρμοδιότητες υλοποίησης μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής με στόχο την ενσωμάτωση όλων ή μερικών αρχών της SBA. Οι παραμεθόριες περιφέρειες ενθαρρύνονται ιδιαιτέρως να υποβάλουν υποψηφιότητα.

5. ∆ιαδικασία και προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Οι αιτήσεις μαζί με τη δήλωση πολιτικής δέσμευσης αποστέλλονται ηλεκτρονικά στην εξής ηλεκτρονική διεύθυνση: eer-cdr@cor.europa.eu. Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων για την ΕΕΠ 2018 λήγει στις 7 Απριλίου 2017. Οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν από τα μέλη της κριτικής επιτροπής ΕΕΠ, που αποτελείται από μέλη της ΕτΠ καθώς και εκπροσώπους των οργάνων της ΕΕ και των κοινωνικοοικονομικών φορέων. 

Η Ependysis Business Consultants, με στελέχη που έχουν στο παρελθόν αξιολογήσει και όχι μόνο υποβάλλει επενδυτικές προτάσεις του ΕΣΠΑ, μπορεί να αναλάβει με επιτυχία την υποβολή , καθώς και την παρακολούθηση του επενδυτικού σας σχεδίου.

 

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε τα τηλέφωνα της εταιρείας στα τηλέφωνα: 2112155988 ή απευθυνθείτε μέσω email στο info@ependysis.eu .

bottom of page