top of page

Καινοτομία στην Υδατοκαλλιέργεια

O Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προκήρυξε πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας με τίτλο «Καινοτομία στην Υδατοκαλλιέργεια».

Προκειμένου να τονωθεί η καινοτομία στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας, το ΕΤΘΑ μπορεί να στηρίζει δράσεις που στοχεύουν:

α) στην ανάπτυξη τεχνικής, επιστημονικής ή οργανωτικής γνώσης σε εκμεταλλεύσεις υδατοκαλλιέργειας, η οποία, συγκεκριμένα, θα περιορίζει την επίπτωση στο περιβάλλον, θα μειώνει την εξάρτηση από ιχθυάλευρα και ιχθυέλαια, θα ενισχύει μια βιώσιμη χρήση των πόρων στην υδατοκαλλιέργεια, θα βελτιώνει την καλή διαβίωση των ζώων ή θα διευκολύνει νέες βιώσιμες καινοτόμους μεθόδους παραγωγής·

β) στην ανάπτυξη ή εισαγωγή στην αγορά νέων ειδών υδατοκαλλιέργειας με καλές προοπτικές στην αγορά, νέων ή σημαντικά βελτιωμένων προϊόντων, ή βελτιωμένων διαδικασιών, νέων ή βελτιωμένων συστημάτων διαχείρισης και οργάνωσης·

γ) στη διερεύνηση της τεχνικής ή οικονομικής σκοπιμότητας των καινοτομιών, των προϊόντων ή των διαδικασιών.

Δυνητικοί Δικαιούχοι

 • Ερευνητικοί οργανισμοί (ΑΕΙ, ΑΤΕΙ, Ερευνητικά Κέντρα, Ινστιτούτα, Τεχνολογικοί φορείς) σύμφωνα με τους ορισμούς των Ν. 4310/2014 και Ν. 4386/2016 όπως ισχύουν.

 • Επιχειρήσεις Υδατοκαλλιέργειας

 • Οι ακόλουθες οντότητες:

α) Δημόσιες Υπηρεσίες, που ανήκουν στην Κεντρική Διοίκηση κατά την έννοια της παρ. 1στ του άρθρου 14 του Ν. 4270/2014 (Α' 143),

β) Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου,

γ) Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, που έχουν ιδρυθεί με Νόμο ή ΠΔ και επιχορηγούνται από το Κράτος, και

δ) Κοινωφελή Ιδρύματα που διέπονται από το Ν. 4182/2013.

 

Οι Πράξεις μπορούν να υλοποιηθούν με δύο τρόπους:

α) Από μία (1) ή περισσότερες επιχειρήσεις Υδατοκαλλιέργειας σε συνεργασία με έναν ή περισσότερους Ερευνητικούς Οργανισμούς οι οποίοι θα έχουν τον ρόλο του εξωτερικού συνεργάτη των επιχειρήσεων (υπεργολάβοι). Σε περίπτωση που έχουμε περισσότερες από μία επιχειρήσεις Υδατοκαλλιέργειας, αυτές θα συμμετέχουν στην Πράξη με την μορφή Σύμπραξης στην οποία θα πρέπει να αναφέρεται ποιος είναι ο Συντονιστής και ποιοί οι εταίροι.

β) Από μία (1) ή περισσότερες επιχειρήσεις Υδατοκαλλιέργειας σε Σύμπραξη με έναν (1) ή περισσότερους Ερευνητικούς Οργανισμούς. Στην συγκεκριμένη περίπτωση ένας από τους φορείς της σύμπραξης ορίζεται ως Συντονιστής Φορέας ο οποίος θα καλείται «Δικαιούχος» της Πράξης ενώ οι υπόλοιποι φορείς θα καλούνται «εταίροι» της Πράξης.

Επιλέξιμες Δαπάνες

 • Δαπάνες προσωπικού.

 • Δαπάνες για όργανα, εξοπλισμό και εκσυγχρονισμό εγκαταστάσεων.

 • Δαπάνες για εξωτερικούς πάροχους (συμβουλευτικές υπηρεσίες, έρευνα επί συμβάσει κ.λ.π).

 • Πρόσθετα γενικά έξοδα.

Η κατηγορία αυτή δαπανών, μπορεί ενδεικτικά να αφορά:

- Δαπάνες μετακινήσεων.

- Εργαστηριακά αναλώσιμα.

 • Δαπάνες διάχυσης αποτελεσμάτων.

Η κατηγορία αυτή δαπανών, μπορεί ενδεικτικά να αφορά: 

- Δαπάνες συμμετοχής σε εκθέσεις. Επιλέξιμες δαπάνες είναι το κόστος ενοικίασης και διαμόρφωσης των περιπτέρων, το κόστος

εγγραφής στους καταλόγους της έκθεσης και το κόστος μεταφοράς και ασφάλισης εκθεμάτων,

- Δαπάνες διοργάνωσης ημερίδων / συνεδρίων / σεμιναρίων σχετικών με την διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου.

- Δημιουργία και παραγωγή εντύπων / φυλλαδίων σχετικών με την διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου.

- Δαπάνες δικτύωσης με άλλους φορείς σε εθνικό και διεθνές επίπεδο

Ποσοστά ενίσχυσης

​Διευκρινίσεις:

 • Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας επιλεξιμότητας των δαπανών των προτεινόμενων πράξεων ορίζεται η 31 Δεκεμβρίου 2023.

 • Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των υποβαλλομένων προτάσεων έργων δεν πρέπει να υπερβαίνει τους σαράντα δύο (42) μήνες, με δυνατότητα παράτασης 6 μηνών ή όπως αλλιώς κρίνει η Δ.Α.

 • Ως μέγιστος συνολικός προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων Πράξεων ορίζεται το ποσό των 600.000 ευρώ. Στην περίπτωση που το υποβαλλόμενο επενδυτικό σχέδιο έχει προϋπολογισμό μεγαλύτερο του ανώτατου ορίου που ορίζεται παραπάνω, το ποσό πέραν της Δημόσιας Χρηματοδότησης για την κάλυψη του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού θα θεωρείται ιδιωτική συμμετοχή για την υλοποίηση του σχεδίου.

Στα «Απομακρυσμένα Ελληνικά Νησιά» περιλαμβάνονται : 

 • τα νησιά της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου,

 • τα νησιά της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου,

 • η Σαμοθράκη (Π.Ε. Έβρου),

 • η Θάσος (Π.Ε. Καβάλας),

 • οι Βόρειες Σποράδες (Π.Ε. Μαγνησίας),

 • η Σκύρος και η Σκυροπούλα (Π.Ε. Εύβοιας),

 • τα Κύθηρα και τα Αντικύθηρα (Π.Ε. Πειραιώς και Νήσων),

 • η Γαύδος, η Γαυδοπούλα, τα Παξιμάδια, η Χρυσή, το Κουφονήσι, η Παξιμάδα, η Δραγονάδα, οι Διονυσάδες, η Δία, η Ελάσα (Περιφέρεια Κρήτης), 

 • οι Οθωνοί, η Ερεικούσα, το Μαρθάκιον, οι Παξοί, οι Αντίπαξοι (Π.Ε. Κέρκυρας),

 • οι Στροφάδες (Π.Ε. Ζακύνθου),

 • η Σαπιέντζα, η Σχίζα (Π.Ε. Μεσσηνίας),

 • οι Εχινάδες (Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης)

Δείτε και τα ενημερωτικά μας:

Σύντομο ενημερωτικό Καινοτομία στην Υδατοκαλλιέργεια

Πολυσέλιδο ενημερωτικό Καινοτομία στην Υδατοκαλλιέργεια

Η Ependysis Business Consultants, με στελέχη που έχουν στο παρελθόν αξιολογήσει και όχι μόνο υποβάλλει επενδυτικές προτάσεις του ΕΣΠΑ, μπορεί να αναλάβει με επιτυχία την υποβολή , καθώς και την παρακολούθηση του επενδυτικού σας σχεδίου.

 

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε τα τηλέφωνα της εταιρείας στα τηλέφωνα: 2112155988 ή απευθυνθείτε μέσω email στο info@ependysis.eu 

bottom of page