top of page

Με 22.000 ευρώ οι Νέοι Αγρότες και με 14.000 ευρώ οι μικρές εκμεταλλεύσεις

Στη δεύτερη επίσημη και τελική υποβολή του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 προχώρησε το αρμόδιο υπουργείο.


Αναλυτικά, το νέο Πρόγραμμα, χωρίζεται σε 16 Μέτρα, μέσα στα οποία βρίσκονται μεταξύ άλλων τα Σχέδια Βελτίωσης, οι Νέοι Αγρότες (πριμ από 22.000 ευρώ), το πριμ των μικρών εκμεταλλεύσεων, η Μεταποίηση, τα βιολογικά, η εξισωτική (10 ευρώ/στρέμμα, μέσα και η φυτική παραγωγή) κλπ. Τα χρήματα συνολικά που θα δοθούν από Ευρώπη και Εθνική συμμετοχή, φτάνουν τα 5.870.466.756,39 ευρώ.


Τα Μέτρα έχουν ως εξής, όπως υποβλήθηκαν, με τις πρώτες προσκλήσεις να αναμένονται στις αρχές του 2016:


M01 - Δράσεις μετάδοσης γνώσεων και ενημέρωσης


M02 - Συμβουλευτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης και υπηρεσίες αντικατάστασης στην εκμετάλλευση


M03 - Συστήματα ποιότητας γεωργικών προϊόντων και τροφίμων


M04 - Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού. Εμπεριέχονται τα Σχέδια Βελτίωσης και η Μεταποίηση


Μ05 - Αποκατάσταση του δυναμικού γεωργικής παραγωγής που έχει πληγεί από φυσικές καταστροφές και καταστροφικά συμβάντα, και ανάληψη κατάλληλων προληπτικών δράσεων


M06 - Ανάπτυξη γεωργικών εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων. Πριμ Νέων Αγροτών από 22.000 ευρώ, πριμ για μικρές εκμεταλλεύσεις 14.000 ευρώ, ενίσχυση για νέες επιχειρήσεις


M07 - Βασικές υπηρεσίες και ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές


M08 - Επενδύσεις στην ανάπτυξη δασικών περιοχών και στη βελτίωση της βιωσιμότητας των δασών


M09 - Σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών. Έως 100.000 ετησίως ενίσχυση για τη σύσταση νέων Ομάδων


M10 - Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα. Περιέχεται η νιτρορύπανση, οι σπάνιες φυλές και τα κλαδέματα


M11 - Βιολογικές καλλιέργειες. Ενισχύονται και τα φρουτολαχανικά


Μ12 - Ενισχύσεις στο πλαίσιο του Natura 2000 και της οδηγίας πλαισίου για τα ύδατα


Μ13 - Ενισχύσεις σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα. Εξισωτική αποζημίωση


M14 - Καλή διαβίωση των ζώων


M16 - Συνεργασία


M19 - Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤΚ - τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων) (άρθρο 35 κανονισμού (ΕΕ) αριθ.1303/2013)


Οι όροι για τη γέφυρα


Από το νέο Πρόγραµµα µπορούν να συνεχίσουν να πληρώνονται οι δικαιούχοι ιδιωτικών επενδύσεων (Σχέδια, Μεταποίηση κλπ), που έχουν υλοποιήσει επενδύσεις και για τους οποίους έχουν αναληφθεί νοµικές δεσµεύσεις στον «Μπαλτατζή». Οι δικαιούχοι αγροπεριβαλλοντικών (βιολογικά, νιτρικά, σπάνιες φυλές) προκειµένου να συνεχίσουν να λαµβάνουν ενίσχυση και στην προγραµµατική περίοδο 2014-2020, υποχρεούνται να αναπροσαρµόσουν τις δεσµεύσεις τους µε βάση τις σχετικές τροποποιήσειςΕιδικές δράσεις για ορυζώνες και ελιές


Αλλάζουν τελείως µορφή τα αγροπεριβαλλοντικά µέτρα (Μέτρο 10), τα οποία θα ανοίξουν τη νέα προγραµµατική περίοδο µε µία πολύ µεγαλύτερη γκάµα ενισχύσεων, ενώ ξεχωριστό Μέτρο γίνονται τα βιολογικά.


Συνοπτικά, στα πλαίσια του υποµέτρου 10.1 «Ενισχύσεις σε γεωργο-περιβαλλοντικο-κλιµατικές δεσµεύσεις» εφαρµόζονται οι παρακάτω δράσεις που περιλαµβάνουν πενταετείς δεσµεύσεις µε δυνατότητα ετήσιας παράτασης:


-Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα


-Περιβαλλοντική αναβάθµιση υποβαθµισµένων βοσκοτόπων


-∆ιαχείριση φυτικών υπολειµµάτων των κλαδεµάτων στην ελαιοκαλλιέργεια


-Εναλλακτική καταπολέµηση ζιζανίων στους ορυζώνες. Εφαρµόζεται σε συγκεκριµένες περιοχές της χώρας µε εκτεταµένες ριζοκαλλιέργειες και υγροτοπικά συστήµατα που αποτελούν βιότοπο για την ορνιθοπανίδα


-Εφαρµογή της µεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των µικρολεπιδόπτερων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)


-∆ιατήρηση απειλούµενων αυτόχθονων φυλών ζώων


-Προστασία τοπικών αβελτίωτων πληθυσµών - ποικιλιών


- Προστασία της Άγριας Ορνιθοπανίδας


- ∆ιατήρηση αµπελοκοµικής πρακτικής στον αµπελώνα Ν. Θήρας


Το ελάχιστο µέγεθος των υπό ένταξη αγροτεµαχίων για το σύνολο των δράσεων είναι 5 στρέµµατα.

11 Προβολές0 Σχόλια
bottom of page