top of page

Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική στις Περιφέρειες της Μαύρης Θάλασσας και της Μεσογείου: Πρόσκληση υπο

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόσφατα δημοσίευσε πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την υλοποίηση έργων στο πλαίσιο της Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής (ΟΘΠ) στη Μεσόγειο και/ή στη Μαύρη Θάλασσα.


Η ΟΘΠ έχει ως στόχο τη δημιουργία ενός πλαισίου που θα διευκολύνει την ανάπτυξη ποικίλων και μερικές φορές αντικρουόμενων δραστηριοτήτων που βασίζονται στη θάλασσα, με σκοπό: 


1. τη μεγιστοποίηση της αειφόρου χρήσης των ωκεανών και των θαλασσών, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ανάπτυξη των θαλάσσιων περιφερειών και των παράκτιων περιοχών όσον αφορά:

 • στη ναυτιλία

 • στους θαλάσσιους λιμένες

 • στη ναυπηγική βιομηχανία

 • στις θέσεις εργασίας στη θάλασσα

 • στο περιβάλλον

 • στη διαχείριση της αλιείας


2. τη δόμηση μιας βάσης γνώσεων και καινοτομίας για τη θαλάσσια πολιτική, μέσω:


 • μιας ολοκληρωμένης ευρωπαϊκής στρατηγικής για τη θαλάσσια και τη ναυτιλιακή έρευνα

 • μιας ευρωπαϊκής εταιρικής σχέσης για τη θαλάσσια επιστήμη

 • της ενθάρρυνσης του παράκτιου και του θαλάσσιου τουρισμού,

 • της προετοιμασίας μιας βάσης δεδομένων που αφορά στην κοινοτική χρηματοδότηση για τα θαλάσσια προγράμματα και τις παράκτιες περιφέρειες,

 • της δημιουργίας μιας Κοινοτικής Στρατηγικής για Πρόληψη Καταστροφών,

 • της ανάπτυξης του θαλάσσιου δυναμικού των ιδιαίτερα απομακρυσμένων περιφερειών και νησιών της ΕΕ.


3. την ενίσχυση του ηγετικού ρόλου της ΕΕ στον διεθνή θαλάσσιο τομέα, μέσω


 • της συνεργασίας στις θαλάσσιες υποθέσεις

 • της προώθησης της Θαλάσσιας Πολιτικής της ΕΕ μέσα από διαρθρωμένο διάλογο με τους βασικούς εταίρους


Στόχοι της πρόσκλησης:


Η υλοποίηση έργων για την υποστήριξη προσεγγίσεων και πρωτοβουλιών ΟΘΠ και την προώθηση της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης, της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας στη γαλάζια οικονομία της Μαύρης Θάλασσας και/ή της Μεσογείου αποτελεί το γενικό στόχο της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων.


Οι υποστηριζόμενες χρηματοδοτικά δράσεις θα πρέπει να καλύψουν έναν από τους κάτωθι γενικούς στόχους:


(α) Πιλοτικά ΣΔΙΤ μεταξύ εταίρων στις εν λόγω θαλάσσιες λεκάνες για την προώθηση της αμοιβαίας κατανόησης, της ευαισθητοποίησης και των κοινών προτάσεων στις προκλήσεις που εμποδίζουν την ολοκληρωμένη προσέγγιση στο θαλάσσιο περιβάλλον, τον παράκτιο και θαλάσσιο τουρισμό, τις θαλάσσιες μεταφορές, την επιχειρηματικότητα και την ανάπτυξη ικανοτήτων.

(β) Προώθηση της δικτύωσης μεταξύ θαλάσσιων θυλάκων συνεργασίας σε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες και θέματα, επικεντρωμένα στην έρευνα και την καινοτομία, την επιχειρηματική ανάπτυξη ή την ανάπτυξη δεξιοτήτων σε σχέση με τη θαλάσσια πολιτική και τη γαλάζια οικονομία.


Οι ειδικότεροι στόχοι της πρόσκλησης αφορούν στα εξής: 


Δημιουργία ΣΔΙΤ σε κάποια από τα κάτωθι θεματικά πεδία:

 • αειφόρος παράκτιος και θαλάσσιος τουρισμός

 • θαλάσσια έρευνα και επιχειρηματική δραστηριοποίηση

 • πρόσβαση σε χρηματοδοτήσεις και επιδοτήσεις για ναυτιλιακές επιχειρήσεις. 

Δημιουργία μηχανισμών δικτύωσης μεταξύ θαλάσσιων θυλάκων συνεργασίας για την ανταλλαγή δεξιοτήτων, την ανάπτυξη κοινών πρωτοβουλιών και την ανταλλαγή καλών πρακτικών στα πεδία της έρευνας και της καινοτομίας, της επιχειρηματικής ανάπτυξης και της διεθνοποίησης, της ανάπτυξης δεξιοτήτων, της ανάπτυξης στρατηγικών θυλάκων συνεργασίας κ.ά..


Κριτήρια επιλεξιμότητας


Μια πρόταση θα πρέπει να είναι συναφής με μόνον έναν από τους γενικούς στόχους (α ή β) της πρόσκλησης. Όσον αφορά στο στόχο α, επιλέξιμοι δικαιούχοι είναι εθνικές, περιφερειακές, τοπικές αρχές, ερευνητικά ιδρύματα, πανεπιστήμια, ιδιωτικοί φορείς (κερδοσκοπικού και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα), συμπράξεις φορέων που έχουν συσταθεί σε κάποιο από τα κράτη-μέλη της ΕΕ.


Αναφορικά με το στόχο β, επιλέξιμοι δικαιούχοι είναι θαλάσσιοι θύλακες συνεργασίας. Και για τους δύο στόχους, η γεωγραφική προέλευση των εταίρων καλύπτει τις εξής χώρες: Αλβανία, Αλγερία, Βοσνία Ερζεγοβίνη, Γεωργία, Ισραήλ, Ιορδανία, Λίβανος, Μολδαβία, Μονακό, Μαυροβούνιο, Μαρόκο, Παλαιστίνη, Ρωσία, Σερβία, Τυνησία, Τουρκία και Ουκρανία.


Κριτήρια αξιολόγησης


Οι προτάσεις θα αξιολογηθούν σύμφωνα με τα εξής κριτήρια: 

 1. Συνάφεια, 

 2. Προστιθέμενη αξία, καινοτομία και μεταφορά καλών πρακτικών,

 3. Μεθοδολογία και οργάνωση,

 4. Βιωσιμότητα και διάχυση


Ο προϋπολογισμός της πρόσκλησης ανέρχεται σε 569.000€, με την ενωσιακή συνδρομή να φθάνει το 80% των επιλέξιμων δαπανών ενός έργου.


Επίσης, προβλέπεται προκαταβολή που αντιστοιχεί στο 70% της προϋπολογιζόμενης δαπάνης και η οποία καταβάλλεται στον δικαιούχο εντός 30 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.


Οι αιτήσεις υποβάλλονται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή μέχρι τις 26 Νοεμβρίου 2015.

7 Προβολές0 Σχόλια
bottom of page