Υπηρεσίες

Επιστημονική γνώση - βελτίωση - καινοτομία

Έρευνες Αγοράς

Αναπόσπαστο κομμάτι του Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού είναι η βαθιά γνώση της αγοράς στην οποία δραστηριοποιείται η επιχείρηση.

 

Η μελέτη και παρακολούθηση της αγοράς, επιτυγχάνεται μέσα από τεχνικές και μεθόδους οι οποίες αφορούν αφενός στην ανάλυση δευτερογενών δεδομένων (μελέτες, δημοσιεύσεις κ.λπ..) και αφετέρου στην εξέταση πρωτογενών δεδομένων με την υλοποίηση ποιοτικών και ποσοτικών ερευνών αγοράς.​
 

Επιμέλεια Κειμένων 


Το Proofreading ορίζεται ως "προσεκτική ανάγνωση (και επανεξέταση) ενός εγγράφου (για την τελική του δημοσίευση), με σκοπό την ανίχνευση τυχόν σφαλμάτων στην ορθογραφία, τη γραμματική, το συντακτικό και τα σημεία στίξης. Μπορεί επίσης να περιλαμβάνει τον έλεγχο διαφορετικών στοιχείων μιας διάταξης, δηλαδή τη μορφοποίηση ενός κειμένου.

Η υπηρεσία αυτή είναι εξαιρετικά σημαντική, δεδομένου πως τα εταιρικά σας έγγραφα αντικατοπτρίζουν την εικόνα που έχουν οι άλλοι για εσάς.