top of page

Xρηματοδοτικές ευκαιρίες, παρουσίαση Καλών Πρακτικών'. Υψηλάντης Τζούρος, CEO@ Ependysis Business Consultants

 1. Υψηλάντης Τζούρος. CEO @ Ependysis Business Consultants Χρηματοδοτικές ευκαιρίες. Παρουσίαση Καλών Πρακτικών

 2. Καλές Πρακτικές

 3. Κρατικές Ενισχύσεις  Ευρωπαϊκά προγράμματα  Υπερεθνικά προγράμματα τρίτων χωρών  Εθνικά Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα Ιδιωτικός Τομέας  Επιχειρηματικοί Άγγελοι  Venture Capital  Crowdfunding Είδη Χρηματοδοτικών Ευκαιριών

 4. Κρατικές Ενισχύσεις Χρηματοδότηση Χρηματοδότηση Κερδοσκοπικές Δραστηριότητες Μη Κερδοσκοπικές Δραστηριότητες

 5.  ERASMUS FOR YOUNG ENTREPRENEURS Λήξη 03-06-2015  CLUSTER GO INTERNATIONAL Λήξη 21-04-2015  COOPERATION WITH THE EUROPEAN TRADE PROMOTION ORGANISATIONS ACTIVE IN BUSINESS INTERNATIONALISATION AND BUSINESS MISSIONS ABROAD Λήξη 09 – 04 - 2015 Κρατικές Ενισχύσεις Ευρωπαϊκά Προγράμματα –Κερδοσκοπικές Δραστηριότητες

 6. Κρατικές Ενισχύσεις Ευρωπαϊκά Προγράμματα –Κερδοσκοπικές Δραστηριότητες

 7.  CALL FOR PROMOTING GENDER EQUALITY IN RESEARCH AND INNOVATION Λήξη 16/09/2015  EU PRIZE FOR WOMEN INNOVATORS Λήξη 20/10/2015 Κρατικές Ενισχύσεις Ευρωπαϊκά Προγράμματα – Μη Κερδοσκοπικές Δραστηριότητες

 8. Προδημοσιεύσεις ΓΓΕΤ  ΔΡΑΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ  ΔΡΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΕ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ ΙΔΕΩΝ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥΣ  ΔΡΑΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΙΛΟΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΑΘΕΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΜΕ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ  ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας & Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ)»  ΔΡΑΣΗ: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΡΧΙΚΩΝ ΒΑΘΜΙΔΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ,ΕΠ και ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ  ΔΡΑΣΗ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΒΑΘΜΙΔΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ,ΕΠ και ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ Κρατικές Ενισχύσεις Εθνικά Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα– Κερδοσκοπικές Δραστηριότητες

 9. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, Άξονας 4 - Πρόγραμμα Leader  Δράμα Λήξη: 07 Απριλίου 2015  Ιωάννινα Λήξη: 17 Απριλίου 2015  Φωκίδα Λήξη: 20 Απριλίου 2015  Καρδίτσα Λήξη: 20 Απριλίου 2015  Αχαΐα Λήξη: 19 Μάϊου 2015 Το πρόγραμμα αποτελεί νέα σημαντική ευκαιρία για φυσικά πρόσωπα, πολύ μικρές & μικρές επιχειρήσεις που θέλουν να επενδύσουν σε αγροτουρισμό, βιοτεχνίες, έργα υποδομών, ταβέρνες, καφενεία κλπ. Ο προϋπολογισμός της κάθε πρότασης μπορεί να ανέλθει μέχρι 600.000€, ανάλογα με το είδος της επένδυσης. Κρατικές Ενισχύσεις Εθνικά Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα– Κερδοσκοπικές Δραστηριότητες

 10. Προδημοσιεύσεις Επιχειρηματική Ευκαιρία  Η δράση στοχεύει στην ανάπτυξη υγιούς νεοφυούς επιχειρηματικότητας που θα συνδέεται άμεσα με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.  Για το λόγο αυτό το πρόγραμμα στοχεύει: Ø Στη δημιουργία νέων, καινοτόμων και βιώσιμων επιχειρήσεων και Ø Στην ενίσχυση της απασχόλησης με την πρόσληψη τουλάχιστον ενός ατόμου Επιχειρούμε δυναμικά Οι στρατηγικοί τομείς προτεραιότητας είναι: Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων, Πολιτιστικές και ∆ημιουργικές Βιομηχανίες (Π∆Β), Υλικά / Κατασκευές, Εφοδιαστική Αλυσίδα, Ενέργεια, Περιβάλλον, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ, Υγεία. Κρατικές Ενισχύσεις Εθνικά Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα – Κερδοσκοπικές Δραστηριότητες

 11. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, Άξονας 4 - Πρόγραμμα Leader  Δράμα Λήξη: 07 Απριλίου 2015  Ιωάννινα Λήξη: 17 Απριλίου 2015  Φωκίδα Λήξη: 20 Απριλίου 2015  Καρδίτσα Λήξη: 20 Απριλίου 2015  Αχαΐα Λήξη: 19 Μάϊου 2015 Το πρόγραμμα αποτελεί νέα σημαντική ευκαιρία για φορείς δημοσίου ή όσους εκτελούν έργα δημοσίου χαρακτήρα για ίδρυση και εκσυγχρονισμό τοπικών κέντρων τουριστικής πληροφόρησης (γραφεία - περίπτερα ενημέρωσης και πληροφόρησης). Έργα υποδομής μικρής κλίμακας (μικρά εγγειοβελτιωτικά έργα, έργα διαχείρισης υδάτινων πόρων κλπ). Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων και εκδηλώσεων διατήρησης της τοπικής κληρονομιάς - στήριξη πολιτιστικών φορέων. Κρατικές Ενισχύσεις Ευρωπαϊκά Προγράμματα – Μη Κερδοσκοπικές Δραστηριότητες

 12. Προγράμματα Ενιαίου Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) Ανάπτυξη Διμερών Σχέσεων –Λήξη 02/2016 Προγράμματα H.Π.Α. http://www.grants.gov/ Κρατικές Ενισχύσεις Υπερεθνικά προγράμματα Τρίτων Χωρών

 13.  Οι επιχειρηματικοί άγγελοι είναι κατά βάση ιδιώτες επενδυτές οι οποίοι επενδύουν χρήματα και διαθέτουν χρόνο, εμπειρία και τεχνογνωσία σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις που παρουσιάζουν προοπτικές ανάπτυξης.  Γενικά, τα άτομα αυτά έχουν μεγάλη εμπειρία σε θέματα που σχετίζονται με την διοίκηση και την οργάνωση επιχειρήσεων, την ορθολογική διαχείριση επιχειρησιακών πόρων, καθώς και το marketing.  Οι επιχειρηματικοί άγγελοι, συνήθως, είναι μέτοχοι ή ιδιοκτήτες επιχειρήσεων, διευθυντικά στελέχη εταιριών, senior managers ή σύμβουλοι επιχειρηματικού σχεδιασμού, αλλά και συνταξιούχοι πρώην σύμβουλοι επιχειρήσεων. Ιδιωτικός Τομέας Επιχειρηματικοί Άγγελοι

 14. Κεφάλαιο επιχειρηματικών συμμετοχών ή επιχειρηματικά κεφάλαια  Ορισμός: Μεσο-μακροπρόθεσμες επενδύσεις υψηλής απόδοσης και υψηλού κινδύνου με συμμετοχή στα ίδια κεφάλαια νέων ή ταχέως αναπτυσσόμενων μη εισηγμένων επιχειρήσεων.  Εναλλακτικά, μπορούμε να ορίσουμε το Venture Capital ως έναν τρόπο χρηματοδότησης της ίδρυσης, ανάπτυξης ή εξαγοράς μιας εταιρείας, βάσει του οποίου ο επενδυτής αποκτά τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ως αντάλλαγμα για την παροχή χρηματοδότησης. Ιδιωτικός Τομέας Venture Capital

 15.  Το crowdfunding αποτελεί μια νέα έννοια για τα ελληνικά δεδομένα. Αποτελεί μια νέα μορφή χρηματοδότησης, δανεισμού, επένδυσης, συλλογικής προσπάθειας για να ξεκινήσει η δουλειά. Όλα αυτά μαζί θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν στον ορισμό τουcrowdfunding ή αλλιώς, όπως αποδίδεται στα Ελληνικά, στη «χρηματοδότηση από το πλήθος».  Στην πράξη, το κοινό που μαθαίνει μέσω Διαδικτύου για μια «επιχειρηματική ιδέα» που την εμπιστεύεται και που θέλει να επενδύσει σε αυτή, μπορεί να το κάνει με όσα χρήματα διαθέτει. Συνήθως, αναφερόμαστε στη χρηματοδότηση κάποιου έργου /project ή κάποιας ιδέας από πολλούς ανθρώπους, οι οποίοι προσφέρουν μικρά ποσά ο καθένας, αλλά από τη συμβολή όλων καλύπτεται στο τέλος ο οικονομικός στόχος για κάθε έργο. Ιδιωτικός Τομέας Crowdfunding.

 16. Υψηλάντης Τζούρος. CEO @ Ependysis Business Consultants Ευχαριστώ για την προσοχή σας.

Πηγή: slideshare.net

bottom of page