top of page
Ψηφιακός Μετασχήματισμος Αιχμής

New action of the NSRF in order to support Self-employed Accountants - Tax, as well as Legal Entities providing accounting and tax services, in order to respond immediately to their needs of digital modernization, due to the expanded and ongoing needs of using digital applications to provide their services.

Program Information - Accountants' Grant

Beneficiaries of the Action

Potential beneficiaries of the action are self-employed accountants - tax technical holders of professional identity of accountant - tax expert in classes and Legal Entities providing accounting and tax services.

Submission period :  until 18/04/2022 and time 15:00.  

 

Amplification Amount  

The amount of aid to each beneficiary depends on the Turnover of 2020

  • If the Turnover 2020 is greater than or equal to 20,000.00 € then the grant amounts to the amount of 2,000.00 €

  • If the Turnover 2020 is less than € 20,000.00 then the grant amounts to the amount of € 1,500.00

Beneficiaries who started within 2021 and until 28.02.2022 can apply and receive as an upper grant limit an amount of € 1,500

Eligible Costs

In order to digitally modernize the beneficiaries, the following procurement costs are subsidized exclusively:

• Information and Communication Technology Equipment

• Software necessary for the digital modernization of the business

It is pointed out that the ICT equipment includes: Desktop PC and peripherals, laptops, servers, multifunction machines and other IT equipment. The start of eligibility of expenditures is set at 1/1/2021. The deadline for completion is six (6) months from the date of issuance of the Accession Decision and in any case not beyond 31/12/2023.

 

The application for funding is submitted by the potential Beneficiaries mandatory electronically through the State Aid Management Information System (PSE).  

THE  Ependysis Business Consultants , with executives who have previously evaluated and not only submitted NSRF investment proposals, can successfully undertake the submission as well as the monitoring of your investment plan.

 

For more information call the company phones:  2112155988  or email  info@ependysis.eu 

psifiakos -1.jpg
psifiakos -2.jpg

 

Χρηματοδοτικό Σχήμα/ Ένταση ενίσχυσης (De Minimis)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επιλέξιμες Δαπάνες

 

  • Δαπάνες Εξοπλισμού (ενδεικτικά): Προμήθεια εξελιγμένων συστημάτων απομακρυσμένης λειτουργίας εγκαταστάσεων, αυτοματοποίησης των διαφόρων σταδίων της αλυσίδας αξίας (παραγωγή – μεταφορά – αποθήκευση), παραγωγής / αποθήκευσης / μεταφοράς με ρομποτικά συστήματα, αναβάθμισης εσωτερικών δικτύων μεταφοράς δεδομένων κ.λπ.

  • Δαπάνες Λογισμικού (ενδεικτικά): Προμήθεια εφαρμογών αυξημένης ευφυίας διοικητικού και οικονομικού προγραμματισμού, ψηφιακής ασφάλειας, διαχείρισης πελατών και εφοδιαστικής αλυσίδας, ανάλυσης δεδομένων με εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, βελτιστοποίησης της παραγωγής, αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών κ.λπ.

  • Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών που συνδέονται με τη ψηφιακή αναβάθμιση (ενδεικτικά): Συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη για την παραμετροποίηση και ενσωμάτωση των νέων συστημάτων στη λειτουργία των ΜΜΕ, πιστοποίηση συστημάτων κ.λπ.

 

Είναι απαραίτητη η ύπαρξη της απόδειξης της ιδιωτικής συμμετοχής για το πρόγραμμα που τεκμηριώνεται μέσω:
α. Αύξησης του μετοχικού ή εταιρικού κεφαλαίου του φορέα του επενδυτικού σχεδίου από νέες εισφορές σε μετρητά των εταίρων.
β. Αύξησης του μετοχικού ή εταιρικού κεφαλαίου του φορέα του επενδυτικού σχεδίου με κεφαλαιοποίηση υφιστάμενων φορολογηθέντων αποθεματικών και κερδών εις νέον
γ. Ανάλωση υφιστάμενων φορολογηθέντων αποθεματικών και κερδών εις νέον.


Σε περίπτωση δανείου, είναι δυνατόν αυτό, να υποστηρίζεται από τα χρηματοδοτικά εργαλεία του ΕΣΠΑ, όπως ενδεικτικά α) παροχή εγγύησης της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας για λήψη επενδυτικού δανείου ή λήψη εγγυητικής επιστολής, β) την παροχή επιχειρηματικών δανείων με χαμηλό επιτόκιο και ευνοϊκούς όρους. 

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης.

Μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου:  Δεκαπέντε (15) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

Η Ependysis Business Consultants, με στελέχη που έχουν στο παρελθόν αξιολογήσει και όχι μόνο υποβάλλει επενδυτικές προτάσεις του ΕΣΠΑ, μπορεί να αναλάβει με επιτυχία την υποβολή, καθώς και την παρακολούθηση του επενδυτικού σας σχεδίου.

 

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στα τηλέφωνα της εταιρείας: 2112155988 ή απευθυνθείτε μέσω email στο info@ependysis.eu 

pososta enisxisis.jpg

Do you want to see indicative investments that we have managed? 

P. ARVANITIS SA

lego-mindstorms -.jpg

BITLAB

ouzo villas pisina.jpg

OUZO VILLAS

ΜΑΡΜΕΛΑΔΕΣ-ΦΩΤΟ.jpg

GEORGOULA BROS SA

bottom of page