top of page

Εκσυγχρονισμός - Αναβάθμιση επιχειρήσεων στην

Αν. Μακεδονία και Θράκη

pep_amth_ufistamenes.jpg
Ενημερωτικό υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων στη Δράση

Η νέα Δράση Ενίσχυση για τον εκσυγχρονισμό - αναβάθμιση υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, κατά προτεραιότητα σε τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη στοχεύει στην ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων κατά προτεραιότητα σε τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (Περιφερειακής RIS3), ήτοι αγροδιατροφής, τουρισμού - πολιτισμού, υλικών (πλαστικών-ελαστικών, μη μεταλλικών ορυκτών) και καινοτόμων υλικών, χημικών, φαρμάκων και υγείας, περιβάλλοντος, ενέργειας και υβριδικών τεχνολογιών, ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού καθώς και του τομέα τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ).

Περίοδος Υποβολής:

Έναρξη Υποβολών: 18 Φεβρουαρίου 2020 

Λήξη Υποβολών: 27 Μαΐου 2020

Δικαιούχοι της Δράσης:

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
• Υφιστάμενες Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις που έχουν κλεισμένες τις διαχειριστικές χρήσεις του 2017 και 2018 και μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης διαθέτουν τουλάχιστον έναν επιλέξιμο ΚΑΔ, και το επενδυτικό τους σχέδιο αφορά επίσης επιλέξιμο ΚΑΔ.

 

Επισημαίνεται ότι δεν είναι επιλέξιμες επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί στην πρόσκληση την «Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας Νέων Τουριστικών Επιχειρήσεων». Επίσης, εφόσον ο ΚΑΔ επένδυσης ανήκει στο κλάδο του Χονδρικού Εμπορίου, για να θεωρηθεί επιλέξιμο το επενδυτικό σχέδιο θα πρέπει αποδεδειγμένα το 80% του μέσου όρου των εσόδων της διετίας 2017 και 2018 να προέρχεται από χονδρικές πωλήσεις.

 

Επενδυτικά Σχέδια & Ενίσχυση

Επενδυτικά σχέδια από 60.000 ευρώ έως 800.000 ευρώ. 

Το ποσοστό ενίσχυσης περιγράφεται ως εξής:

 • Περιφερειακές επενδυτικές ενισχύσεις: έως 55% για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις και έως 45% για μεσαίες επιχειρήσεις

 • Ενισχύσεις για συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜΜΕ: έως 50%

 • Ενισχύσεις για συμμετοχή ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις: έως 50%

Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής

    Οι επιχειρήσεις θα πρέπει: 

 •  Να μην εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών η οποία εκμεταλλεύεται κατόπιν σχετικών συμβάσεων άδειες εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, που αφορούν συνήθως εμπορικά σήματα ή διακριτικούς
  τίτλους και τεχνογνωσία για την χρήση και τη διανομή αγαθών ή υπηρεσιών (π.χ. franchising, shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης), και λειτουργεί με μία από τις επιλέξιμες από το πρόγραμμα νομικές μορφές.

 • Να λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας την κατάλληλη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, άδεια λειτουργίας

 • Να υποβάλλουν δαπάνες που δεν έχουν χρηματοδοτηθεί και δεν έχουν ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους

 • Να μην τους έχουν επιβληθεί μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αίτησης συμμετοχής: 
  α) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υ.α. 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή β) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους.
  Οι υπό α΄ και β΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.

 • Να πραγματοποιήσουν μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ., αποκλειστικά σε μία μόνο Περιφέρεια

 • Να υποβάλλουν επενδυτικό σχέδιο που να αφορά σε επιλέξιμο ΚΑΔ.

 

Επιδοτούμενες Δαπάνες

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας ορίζεται η ημερομηνία της υποβολής της πρότασης)

 • Περιφερειακές επενδυτικές ενισχύσεις (έως 80% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού)

  • Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος, Εξοπλισμός

   • Μηχανολογικός Εξοπλισμός, Μηχανήματα – Εξοπλισμός ΤΠΕ, Μεταφορικά Μέσα (έως και 20.000€), 

   • Λοιπός Εξοπλισμός (έως και 10.000€)

  • Άυλα στοιχεία ενεργητικού

   • Πιστοποίηση προϊόντων – υπηρεσιών – διαδικασιών (έως και 10.000€ ανά πιστοποιητικό)

   • Λογισμικά και υπηρεσίες λογισμικού

 • Ενισχύσεις για συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜΜΕ (έως και 30.000€)

  • Δαπάνες συμβουλευτικής, υποστήριξης και καθοδήγησης

  • Δαπάνες παρακολούθησης και διαχείρισης του επενδυτικού σχεδίου (από 4.000€ έως 10.000€ ανάλογα με το επιχορηγούμενο προϋπολογισμό),

  • Δαπάνες μελετών – συμβουλευτικής (μέχρι 2.500€ ανά μελέτη και συνολικά μέχρι 6.000€)

 • Ενισχύσεις για συμμετοχή ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις

  • Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις (έως 3.000€ για εκθέσεις στην Ελλάδα και έως 6.000€ για εκθέσεις στο εξωτερικό)

 

Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες από την ημερομηνία υποβολής της επενδυτικής πρότασης.

Η Ependysis Business Consultants, με στελέχη που έχουν στο παρελθόν αξιολογήσει και όχι μόνο υποβάλει επενδυτικές προτάσεις του ΕΣΠΑ, μπορεί να αναλάβει με επιτυχία την υποβολή , καθώς και την παρακολούθηση του επενδυτικού σας σχεδίου.

 

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στα τηλέφωνα της εταιρείας: 2112155988 ή απευθυνθείτε μέσω email στο info@ependysis.eu .

bottom of page