Ανασχεδιασμός Δομών

 

Το ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον μέσα στο οποίο δραστηριοποιούνται σήμερα οι επιχειρήσεις επιβάλλει τη συνεχή προσπάθεια για συμμόρφωση των επιχειρηματικών διαδικασιών με την επιχειρηματική στρατηγική και την επίτευξη ουσιαστικών βελτιώσεων σε κρίσιμους παράγοντες απόδοσης όπως το κόστος, η ποιότητα, καθώς και το επίπεδο και η ταχύτητα εξυπηρέτησης των πελατών.

Βασική προτεραιότητα των επιχειρήσεων και των οργανισμών είναι η βελτιστοποίηση και απλούστευση των επιχειρηματικών διεργασιών, που είναι δυνατό να επιτευχθεί μέσω του λειτουργικού και οργανωτικού ανασχεδιασμού.

Στο πλαίσιο αυτό, παρέχονται υπηρεσίες που αφορούν ενδεικτικά:

  • Τον προσδιορισμό των στόχων (ποιοτικών / ποσοτικών) και των κατευθύνσεων του ανασχεδιασμού

  • Τη λεπτομερή καταγραφή και αποτύπωση του υφιστάμενου τρόπου λειτουργίας σε επίπεδο διαδικασιών

  • Τον εντοπισμό των κρίσιμων διαδικασιών

  • Την καταγραφή «προβληματικών» διαδικασιών και τον αναλυτικό ανασχεδιασμό αυτών

  • Το σχεδιασμό και την υλοποίηση της εφαρμογής και ένταξης των νέων διαδικασιών στην λειτουργία της επιχείρησης