top of page

Νέος Αναπτυξιακός Νόμος (4399/2016)

Δεν απαιτείται τεκμηρίωση της χρηματοδότησης της ίδιας συμμετοχής του επενδυτικού σχεδίου κατά την υποβολή της πρότασης.

Ενημερωτικό Επενδυτικού Νόμου 4399/2016

Διάρκεια Υποβολών:

Η διάρκεια υποβολών για τα τέσσερα πρώτα καθεστώτα επενδυτικών σχεδίων που προκηρύχτηκαν είναι:

 • Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ: Έως 31η Μαρτίου 2021

 • Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού: Έως 30η Σεπτεμβρίου 2021,  εφόσον δεν εξαντληθεί νωρίτερα ο προϋπολογισμός του παρόντος καθεστώτος.

Μπορεί να προσκομιστεί επιστολή του Νόμιμου Εκπροσώπου του φορέα για την πρόθεση λήψης δανείου και άρα δεν υφίσταται υποχρέωση απόδειξης της ιδίας συμμετοχής του φορέα, ούτε υποχρέωση προέγκρισης δανείου από τράπεζα κατά την υποβολή της πρότασης.

Είδη Ενισχύσεων:

 • Επιχορήγηση

 • Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing)

 • Φορολογική απαλλαγή

 • Επιδότηση του κόστους της δημιουργημένης απασχόλησης

 • Σταθεροποίηση συντελεστή φορολογίας εισοδήματος

 • Χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου μέσω ταμείων συμμετοχών

 • Όλες οι παραπάνω μορφές ενισχύσεων παρέχονται μεμονωμένα ή συνδυαστικά ανάλογα με τα καθεστώτα ενισχύσεων των νόμων.

Επιλέξιμοι φορείς:

Επιλέξιμες είναι επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες ή έχουν υποκατάστημα στην Ελλάδα και έχουν μία από τις ακόλουθες μορφές: ατομική επιχείρηση, εμπορική εταιρεία, συνεταιρισμός, κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις, Αγροτικοί συνεταιρισμοί, Ομάδες Παραγωγών, Αγροτικές εταιρικές συμπράξεις του Ν. 4384/2016, οι υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρείες, με την υποχρέωση να έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες δημοσιότητας πριν από την έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου, επιχειρήσεις που λειτουργούν με την μορφή κοινοπραξίας με την προϋπόθεση καταχώρησής τους στο ΓΕΜΗ, δημόσιες ή δημοτικές επιχειρήσεις υπό προϋποθέσεις.

Ελάχιστο ύψος επενδυτικών σχεδίων:

Το ελάχιστο επιλέξιμο ύψος της επένδυσης για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων στο παρόν καθεστώς ενίσχυσης ορίζεται με βάση το μέγεθος του φορέα, ήτοι:
α. για μεγάλες επιχειρήσεις, στο ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ,

β. για μεσαίες επιχειρήσεις και συνεταιρισμούς στο ποσό των διακοσίων πενήντα χιλιάδων (250.000) ευρώ,

γ. για μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ,

δ. για πολύ μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ,

ε. για συνεταιρισμούς, στο ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ.

Ίδια συμμετοχή:

Η συμμετοχή του φορέα στο κόστος του επενδυτικού σχεδίου δύναται να γίνει είτε μέσω ιδίων κεφαλαίων, είτε με εξωτερική χρηματοδότηση, με την προϋπόθεση ότι το 25% του συνολικού επενδυτικού κόστους δεν περιέχει καμία κρατική ενίσχυση, στήριξη ή παροχή.

Χάρτης Περιφερειακών ενισχύσεων / Ποσοστά Ενίσχυσης
Χάρτης Περιφερειακών Ενισχύσεων Αναπτυξιακού

Επιλέξιμες δαπάνες:

Α. Ενσώματα στοιχεία ενεργητικού:

 1.  Κατασκευή, επέκταση, εκσυγχρονισμός κτιριακών εγκαταστάσεων και ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων κτηρίων και η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου. Αθροιστικά δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 45% του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών. Για τα επενδυτικά σχέδια στον τομέα του τουρισμού ο συντελεστής διαμορφώνεται στο 60% για τις κτιριακές δαπάνες, ενώ για τις επενδύσεις στον τομέα Logistics σε 70% επίσης για τις κτιριακές δαπάνες των εν λόγω επενδυτικών έργων. Τέλος, για κτίρια τα οποία είναι χαρακτηρισμένα ως διατηρητέα, ο εν λόγω συντελεστής ανέρχεται στο 80%.

 2.  Αγορά του συνόλου των υφιστάμενων παγίων στοιχείων ενεργητικού, για ΜΜΕ, υπό προϋποθέσεις.

 3.  Αγορά και εγκατάσταση καινούριων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, τεχνικών εγκαταστάσεων και μεταφορικών μέσων εσωτερικής διακίνησης.

 4.  Μισθώματα χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού

 5.  Ειδικές & μηχανολογικές εγκαταστάσεις

Β. Άυλα στοιχεία ενεργητικού

 1.  Μεταφορά τεχνολογίας, αγορά δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, άδειες εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνίες, τεχνογνωσία και μη κατοχυρωμένες τεχνικές γνώσεις

 2. Συστήματα διασφάλισης ποιότητας, πιστοποιήσεις, προμήθεια και εγκατάσταση λογισμικού και συστήματα οργάνωσης της επιχείρησης

 3. Για τις Μεγάλες επιχειρήσεις οι επιλέξιμες δαπάνες για άυλα στοιχεία ενεργητικού δεν μπορούν να υπερβούν το 50% του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών και για τις ΜΜΕ το 75%.

 4. Μισθολογικό κόστος

     Προϋποθέσεις ενίσχυσης μισθολογικού κόστους

 • υποχρεωτική καθαρή αύξηση του αριθμού των Ετήσιων Μονάδων Εργασίας (ΕΜΕ) σε σύγκριση με τις ΕΜΕ του προηγούμενου δωδεκαμήνου από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής

 • η πλήρωση των θέσεων εργασίας θα πρέπει να γίνει εντός 3 ετών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας

 • υποχρεωτική διατήρηση των θέσεων εργασίας για 3 έτη από την πλήρωσή τους για τις ΜΜΕ και για 5 έτη για τις Μεγάλες Επιχειρήσεις όσον αφορά τα καθεστώτα της Γενικής Επιχειρηματικότητας και των Νέων Ανεξάρτητων ΜΜΕ

Λοιπές κατηγορίες δαπανών

 1. Δαπάνες για Συμβουλευτικές Υπηρεσίες και αφορούν μόνο νέες ΜΜΕ (δεν έχει παρέλθει επταετία από την ημερομηνία ίδρυσης τους). Ενισχύονται δαπάνες για την παρακολούθηση της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου, για την υποστήριξης στις αδειοδοτήσεις, σε θέματα χρηματοδότησης του επενδυτικού σχεδίου, μελέτες οργάνωσης και διοίκησης, έρευνες αγοράς κλπ

 2. Δαπάνες εκκίνησης μόνο για υπό ίδρυση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Αφορούν δαπάνες για την έναρξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας, όπως νομικές και λογιστικές υπηρεσίες, οργανωτικές μελέτες κλπ.

Ειδικές κατηγορίες ενισχύσεων:

 1. ΚΡΙΤΉΡΙΑ ΜΟΡΦΗΣ / ΕΠΙΔΟΣΗΣ

   • Εξωστρεφείς: μικρομεσαίες, αύξησαν την εξωστρέφεια τους >10% (δηλ. λόγο αξίας των εξαγωγών τους προς τον κύκλο εργασιών τους)

  την τελευταία 3ετία πριν την αίτηση υπαγωγής, >5% για >70% (εξαγωγές προς κύκλο εργασιών),

   • Καινοτόμες: μικρομεσαίες, με δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης >10% του συνόλου των λειτουργικών τους δαπανών,

  για 1 τουλάχιστον έτος από τα 3 τελευταία πριν την υποβολή της αίτησης υπαγωγής, 

   • Ανεξάρτητες μικρομεσαίες που προχωρούν σε διαδικασία συγχώνευσης μετά την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος νόμου, 

   • Επιχειρήσεις οι οποίες παρουσιάζουν αύξηση της απασχόλησής τους >10% την τελευταία 3ετία πριν την αίτηση υπαγωγής,

   • Συνεταιρισμοί, Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.) καθώς και Ομάδες Παραγωγών και Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις,

   • Κλάδοι Τεχνολογίας Πληροφορικής Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) και Αγροδιατροφής

   • Επιχειρήσεις οι οποίες επιτυγχάνουν αυξημένη προστιθέμενη αξία, σε σχέση με το μέσο όρο του κλάδου τους

​  2.​ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΚΡΙΤΉΡΙΑ

   • Επιχειρήσεις, των οποίων το υπαγόμενο επενδυτικό σχέδιο υλοποιείται σε οργανωμένους υποδοχείς

  (Βιομηχανικές και Επιχειρηματικές Περιοχές, Επιχειρηματικά Πάρκα κλπ) και δεν αφορούν σε

  εκσυγχρονισμό ή επέκταση υφιστάμενων δομών  της ενισχυόμενης επιχείρησης,

   • Επιχειρήσεις των οποίων το επενδυτικό σχέδιο υλοποιείται σε Ειδικές Περιοχές:

  (453 Δημοτικές Ενότητες. 43,8% συνόλου, 19,5%   του συνολικού μόνιμου πληθυσμού της χώρας)

    α. ορεινή

    β. παραμεθόρια: απόσταση 30 χλμ από σύνορα, καθώς και τα νησιά της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, της νήσου της Σαμοθράκης του Νομού    Έβρου και του Νομού Δωδεκανήσων,

    γ. νησιά με πληθυσμό μικρότερο των 3.100 κατοίκων

    δ. περιοχές με μείωση μόνιμου πληθυσμού > 30%, διάστημα 2001- 2011

    ε. επιχειρήσεις των οποίων το επενδυτικό σχέδιο υλοποιείται σε περιοχές με ιδιαίτερα αυξημένες μεταναστευτικές ροές και ιδίως:

  Αγαθονήσι, Κάλυμνος, Καστελόριζο, Κως, Λέρος, Λέσβος, Σάμος, Σύμη, Χίος.

Δείτε περισσότερα για αυτές πατώντας την ακόλουθη εικόνα. 

 

Η Ependysis Business Consultants, με στελέχη που έχουν στο παρελθόν αξιολογήσει και όχι μόνο υποβάλει επενδυτικές προτάσεις του ΕΣΠΑ, μπορεί να αναλάβει με επιτυχία την υποβολή , καθώς και την παρακολούθηση του επενδυτικού σας σχεδίου.

 

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στα τηλέφωνα της εταιρείας: 2112155988 ή απευθυνθείτε μέσω email στο info@ependysis.eu .

bottom of page