top of page

Leader Αλιείας - ΠΕ Νήσων Αττικής

Leader Αλιείας ΠΕ Νήσων Αττικής.jpg

Ενημερωτικό προγράμματος Leader Αλιείας ΠΕ Νήσων Αττικής

Πρωταρχικός στόχος της δράσης αποτελεί η βιώσιμη ανάπτυξη περιοχών αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, μέσω
ιδιωτικών επενδύσεων.

Δικαιούχοι της Δράσης

• Αλιείς ή ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), που ασκούν επαγγελματικά την αλιεία επί ενεργού αλιευτικού σκάφους, (με
επαγγελματική αλιευτική άδεια σε ισχύ), συμπεριλαμβανομένων αυτών της αλιείας εσωτερικών υδάτων
• Μη αλιείς, φυσικά και νομικά πρόσωπα

Περίοδος υποβολής: 08/10/2021 - 13/12/2021, ώρα 15:00 

 

Προϋπολογισμός Επένδυσης 

Ο συνολικός προϋπολογισμός των ενισχυόμενων επενδύσεων για όλες τις δράσεις μπορεί να ανέλθει μέχρι 600.000 €, ενώ για πράξεις οι οποίες αφορούν σε άυλες ενέργειες ο συνολικός προϋπολογισμός δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 100.000€, ενώ για επενδύσεις που εμπίπτουν σε καθεστώς κρατικών ενισχύσεων καθορίζεται βάσει του Καν. (ΕΕ) 1407/2013 (de minimis) και ανέρχεται στο ανώτατο ποσό ενίσχυσης των 200.000 € Δημόσιας Δαπάνης για ενιαία επιχείρηση και στο ποσό των 100.000€ στην περίπτωση επιχειρήσεων που εκτελούν οδικές εμπορευματικές μεταφορές για λογαριασμό τρίτων.

 

Επιλεξιμότητα Δαπανών

Ως ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας των δαπανών για τις επενδύσεις μέτρων επιχειρηματικότητας του Καν.508/2014 ορίζεται η 23η/3/2018 (ΥΑ 3131/17.12.2019) ενώ για τις πράξεις που εμπίπτουν στον Καν.1407/2013 ως έναρξη της επιλεξιμότητας των δαπανών ορίζεται η ημερομηνία έγκρισης των Τοπικών Προγραμμάτων, ήτοι η 21η.12.2016.


Οι αναδρομικές δαπάνες είναι επιλέξιμες σε ποσοστό έως 50% του συνολικού υλοποιημένου προϋπολογισμού του έργου. 
Σε περίπτωση που οι (νέες) δαπάνες που πραγματοποιούνται μετά την απόφαση ένταξης της πράξης είναι μικρότερες από τις αναδρομικές, τότε οι πλεονάζουσες αναδρομικές δαπάνες κρίνονται μη επιλέξιμες. Σε κάθε περίπτωση κατά την τελευταία πληρωμή θα πρέπει να τηρείται το ποσοστό αναδρομικότητας έως 50% των επιλέξιμων δαπανών. Επισημαίνεται ότι οι αναδρομικές δαπάνες, πρωτίστως καλύπτουν την ιδιωτική συμμετοχή.

 

Επιλέξιμες Δαπάνες

 • Κτιριακές εγκαταστάσεις / Κατασκευή-βελτίωση κτιρίων

 • Αγορά καινούργιων οχημάτων μεταφοράς

 • Εξοπλισμός - Αγορά εξοπλισμού

 • Αγορά και χρήση άυλων παγίων στοιχείων

 • Εξοπλισμός – Ανταλλακτικά ως πάγιος εξοπλισμό

 • Χρηματοοικονομικά έξοδα, τραπεζικά έξοδα και άλλες επιβαρύνσεις δικαιούχου

 

ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ


1. Επενδύσεις που συμβάλλουν στη διαφοροποίηση του εισοδήματος των αλιέων μέσω της ανάπτυξης συμπληρωματικών δραστηριοτήτων, όπως οι επενδύσεις στο σκάφος, ο αλιευτικός τουρισμός, περιβαλλοντικές υπηρεσίες που σχετίζονται με την αλιεία και εκπαιδευτικές δραστηριότητες σχετικές με την αλιεία (άρθρο 30, Καν. (ΕΕ) 508/2014), τηρουμένων των προϋποθέσεων που τίθενται στις παραγράφους 2, 3 και 4 του εν λόγω άρθρου (μόνο για δράσεις αλιευτικού τουρισμού)

 

2. Επενδύσεις για τη βελτίωση της υγείας, της υγιεινής, της ασφάλειας και των εργασιακών συνθηκών για τους αλιείς. Αφορά σε επενδύσεις επί του σκάφους ή σε επιμέρους εξοπλισμούς.
 

3. Επενδύσεις σε εξοπλισμό ή επί του σκάφους που στοχεύουν στη μείωση της εκπομπής ρύπων ή αερίων του θερμοκηπίου και στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης των αλιευτικών σκαφών (άρθρο 41.1, Καν. (ΕΕ) 508/2014). Ισχύει και για σκάφη εσωτερικών υδάτων 

 

4. Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας , λιανικό εμπόριο ιχθυηρών 

5.Εκσυγχρονισμός ή Αντικατάσταση κύριων ή βοηθητικών κινητήρων σκαφών
εσωτερικών υδάτων σκαφών ολικού μήκους μέχρι 12 μέτρα

Ιδιωτικές επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών 

 • Διαφοροποίηση εκτός των εμπορικών αλιευτικών δραστηριοτήτων (για αλιείς) 

 • Ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων από μη αλιείς αξιοποιώντας τιςευκαιρίες που προσφέρει η θάλασσα και η παράκτια ανάπτυξη» (μη αλιείς)

 • Υποστήριξη δράσεων στον τομέα της εστίασης, του εμπορίου, του τουρισμού, της
  βιοτεχνίας και των υπηρεσιών


Η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται από τους υποψήφιους δυνητικούς Δικαιούχους υποχρεωτικά ηλεκτρονικά µέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ).  

Η Ependysis Business Consultants, με στελέχη που έχουν στο παρελθόν αξιολογήσει και όχι μόνο υποβάλλει επενδυτικές προτάσεις του ΕΣΠΑ, μπορεί να αναλάβει με επιτυχία την υποβολή, καθώς και την παρακολούθηση του επενδυτικού σας σχεδίου.

 

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στα τηλέφωνα της εταιρείας: 2112155988 ή απευθυνθείτε μέσω email στο info@ependysis.eu 

bottom of page