top of page

Σχέδιο Δανειοδότησης για Επαγγελματική Δραστηριοποίηση Νέων Επιστημόνων (ΔΝΕ)

Περιγραφή Πρόσκλησης:

 

Το Σχέδιο αφορά δανειοδότηση μέχρι €25.000, με μέχρι 2 χρόνια περίοδο χάριτος και μέχρι 10 χρόνια περίοδο αποπληρωμής (σύνολο 10 χρόνια) και επιτόκιο 3%, με σκοπό την επαγγελματική δραστηριοποίηση νέων επιστημόνων μέχρι 40 ετών, οι οποίοι πρόκειται να δημιουργήσουν δική τους επιχείρηση και καλύπτει την αγορά του απαραίτητου εξοπλισμού για την άσκηση του επαγγέλματός τους.

 

Κριτήρια

 1. Δικαιούχα πρόσωπα είναι νέοι επιστήμονες μέχρι 40 ετών, οι οποίοι πρόκειται να δημιουργήσουν δική τους επιχείρηση.

 2. Τα ποσά των δανείων θα παραχωρούνται με κεφάλαια του Κεντρικού Φορέα και θα μπορούν να ανέλθουν μέχρι €25.000, με μέχρι 2 χρόνια περίοδο χάριτος και μέχρι 10 χρόνια περίοδο αποπληρωμής (η συνολική διάρκεια περιόδου χάριτος και αποπληρωμής δεν θα μπορεί να υπερβαίνει τα 10 χρόνια) και επιτόκιο 3%.

 3. Η παραχώρηση του δανείου θα αφορά την αγορά του απαραίτητου εξοπλισμού για την άσκηση του επαγγέλματος του αιτητή.  

 4. Η βιωσιμότητα της επαγγελματικής δραστηριότητας του αιτητή θα λαμβάνεται υπόψη για την έγκριση της αίτησης.

 5. Αιτήσεις που αφορούν εξάσκηση δεύτερου επαγγέλματος, θα απορρίπτονται.

 6. Τα δάνεια θα μπορεί να καλύπτουν τις δαπάνες (όλες ή μέρος τους) που θα γίνουν ή που υπολείπονται να γίνουν κατά το χρόνο εξέτασης της αίτησης, εφόσον ο αιτητής θα προσκομίσει τεκμηριωμένα πρωτότυπα τιμολόγια. Οι αποδείξεις πληρωμής να παρουσιάζονται εκ των υστέρων.

 7. Αιτήσεις από πρόσωπα που εργοδοτούνται ως υπάλληλοι σε άλλες επιχειρήσεις και ζητούν δανειοδότηση για να δημιουργήσουν δική τους μονάδα, θα εγκρίνονται εφόσον κρίνονται δικαιολογημένες και υπό τον όρο ότι ο αιτητής θα έχει αποδεδειγμένα κάνει κάποια ουσιαστικά βήματα προς την κατεύθυνση αυτή. Το ποσοστό παρακράτησης στο ποσό του δανείου θα ανέρχεται στο 50%.

 8. Αναφορικά με τις προσωπικές επιχειρήσεις ο αιτητής θα πρέπει απαραίτητα να είναι και υπάλληλος της επιχείρησης, για την οποία ζητά δανειοδότηση. Επιπλέον, για τις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης ο αιτητής θα πρέπει να είναι και μέτοχος και στον καθορισμό του ύψους της δανειοδότησής του να λαμβάνεται υπόψη μεταξύ άλλων και το ποσοστό συμμετοχής του στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, περιλαμβανομένου και τυχόν μετοχικού κεφαλαίου στο όνομα της συζύγου του, μόνο όταν αυτή είναι υπάλληλος στην εταιρεία ή δεν ασκεί άλλη επαγγελματική δραστηριότητα.

 9. Όπου εφαρμόζεται, θα απαιτείται η παρουσίαση στοιχείων που να αποδεικνύουν ότι οι αιτητές έχουν εγγραφεί στο Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στο Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων και στην Υπηρεσία Φ.Π.Α.. 

 10. Αιτήματα για αλλαγή του σκοπού του δανείου και παραχώρηση παράτασης για την προσκόμιση νέων στοιχείων, μετά την έναρξη της διαδικασίας της αξιολόγησης της αίτησης, δε θα εγκρίνονται και ο αιτητής θα πρέπει να υποβάλει νέα αίτηση. 

 11. Τα δάνεια θα πρέπει να καλύπτονται από ασφάλεια ζωής.

 

 

Διευκρινίσεις

 1. Οι δικαιούχοι αιτητές θα πρέπει να είναι οι κάτοχοι πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών επιπέδου πτυχίου, τουλάχιστον 3 ετούς διάρκειας ή επαγγελματικού τίτλου σπουδών.

 2. Συνάφεια σπουδών και επαγγελματικής δραστηριότητας δεν  είναι προϋπόθεση για την παραχώρηση του δανείου.

 3. Αιτήσεις για υφιστάμενες επιχειρήσεις με σκοπό την επέκτασή τους δεν θα γίνονται αποδεκτές, έστω και αν αυτές υπολειτουργούν.

 4. Οι αιτητές κατά την υποβολή της αίτησής τους να συμπληρώνουν ειδικό έντυπο αναφορικά με τα Προβλεπόμενα Έσοδα-Έξοδα ούτως ώστε να μπορεί να μελετηθεί το επιχειρηματικό τους πλάνο και η βιωσιμότητα της μονάδας που επιθυμούν να δημιουργήσουν.

 5. Θα απαιτείται προσωπική συνεισφορά του αιτητή στην επένδυση σε ποσοστό ύψους 20% ή €5.000, οποιοδήποτε είναι το μικρότερο. 

 

Η προσωπική συνεισφορά των προσφύγων θα ανέρχεται στο 50% της συνεισφοράς των υπολοίπων (μη προσφύγων).

Τυχόν έγκριση μέσω των Σχεδίων του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού θα λαμβάνεται σοβαρά υπόψη κατά την αξιολόγηση της αίτησης από τον Κεντρικό Φορέα.

 

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: 

 

€5.000.000

 

 

Ποσοστό Επιχορήγησης/Συγχρηματοδότησης:

 

Ανώτατο: €25.000 Χ 40% = €10.000 (για 10 χρόνια)

 

Δυνάμει των περί ελέγχου των κρατικών ενισχύσεων (ενισχύσεις ήσσονος σημασίας – de minimis) Κανονισμών του 2009 και 2012.

 

Δικαιούχοι:

 

Πολίτης της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο οποίος είναι μόνιμος κάτοικος Κύπρου και διαμένει μόνιμα στην Κύπρο και: 

 • Οποτεδήποτε μετά την τουρκική εισβολή ήταν και συνεχίζει να είναι ιδιοκτήτης κατεχόμενης ή απροσπέλαστης περιουσίας κατόπιν κληρονομιάς ή δωρεάς. 

 • Νοείται ότι ο σημερινός ιδιοκτήτης και όλοι οι τυχόν προηγούμενοι μετά την εισβολή ιδιοκτήτες πρέπει να έχουν μεταξύ τους, καθώς και με τον αμέσως προ της εισβολής ιδιοκτήτη, μέχρι τρίτου βαθμού συγγένεια.

 • Νοείται περαιτέρω ότι δικαιούχο πρόσωπο είναι και ο/η σύζυγος του ιδιοκτήτη της κατεχόμενης περιουσίας.

 • Νοείται έτι περαιτέρω ότι στα δικαιούχα πρόσωπα περιλαμβάνονται και συγγενικά πρόσωπα που είναι εξ αίματος ή εξ υιοθεσίας κατ’ ευθείαν μεν γραμμή απεριόριστα, εκ πλαγίου δε μέχρι τρίτου βαθμού, συγγενείς προσώπου που είναι ιδιοκτήτης κατεχόμενης ή απροσπέλαστης ακίνητης ιδιοκτησίας. 

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 20/10/2015

Η Ependysis Business Consultants, με στελέχη που έχουν στο παρελθόν αξιολογήσει και όχι μόνο υποβάλλει επενδυτικές προτάσεις του ΕΣΠΑ, μπορεί να αναλάβει με επιτυχία την υποβολή , καθώς και την παρακολούθηση του επενδυτικού σας σχεδίου.

 

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε τα τηλέφωνα της εταιρείας στα τηλέφωνα: 2112155988 ή απευθυνθείτε μέσω email στο info@ependysis.eu 

bottom of page