top of page

Εκσυγχρονισμός επιχειρήσεων μέσω ΤΠΕ στο Βόρειο Αιγαίο

boreio_aigaio_eksygronismos_TPE.jpg
Ενημερωτικό υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων στη Δράση

Η νέα Δράση «Ενίσχυση επιχειρήσεων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για τον εκσυγχρονισμό τους μέσω ΤΠΕ, συστημάτων αυτοματισμού και επενδύσεων ηλεκτρονικού εμπορίου» στοχεύει στην στήριξη υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων για την κάλυψη των τεχνολογικών αναγκών τους, με τη χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας (ΤΠΕ), την ενσωμάτωση συστημάτων στις παραγωγικές, λειτουργικές και διοικητικές διαδικασίες τους, καθώς και την ανάπτυξη ηλεκτρονικού επιχειρείν π.χ. ηλεκτρονικό εμπόριο, ηλεκτρονικές κρατήσεις και πληρωμές κ.α.

Περίοδος Υποβολής:

Έναρξη Υποβολών: 17 Μαρτίου 2020

Λήξη Υποβολών: 6 Οκτωβρίου 2020

Επιλέξιμοι ΚΑΔ προγράμματος

Δικαιούχοι της Δράσης:

Οι Δικαιούχοι της Δράσης είναι Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις, που διαθέτουν

επιλέξιμο ΚΑΔ επένδυσης και εδρεύουν στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.

Επενδυτικά Σχέδια & Ενίσχυση

Επενδυτικά σχέδια από 10.000 ευρώ έως 50.000 ευρώ. 

Στην παρούσα δράση η δημόσια χρηματοδότηση ανέρχεται στο 70% και η ιδιωτική συμμετοχή στο 30%.

Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής

    Οι επιχειρήσεις θα πρέπει: 

 • Να έχουν την ιδιότητα της Μικρομεσαίας Επιχείρησης σύμφωνα με τον Ορισμό των ΜΜΕ της σύστασης της ΕΕ 2003/361/ΕΚ, λαμβανομένων υπόψη των όρων για τη διατήρηση της ιδιότητας αυτής

 • Να διαθέτουν επιλέξιμο Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

 • Να είναι εγκατεστήμενες στην Ελληνική Επικράτεια και να υλοποιήσουν το επενδυτικό σχέδιο αποκλειστική στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Επιδοτούμενες Δαπάνες

 • Εξοπλισμός

  • Σταθμοί Εργασίας (desktops – laptops κ.α.)​

  • Εξυπηρετητές (Servers)

  • ​Εξοπλισμός δικτύων (Μεταγωγείς, Δρομολογητές, κ.α.)

  • Περιφερειακός Εξοπλισμός (εκτυπωτής, σαρωτής, UPS, κ.α.)

  • Άλλος τεχνολογικός εξοπλισμός (cashdrawers, Barcode readers, ηλεκτρονικοί ζυγοί, διαδραστικοί πίνακες, ασύρματες συσκευές παραγγελιοληψίας (PDAs), κ.λπ.)

 • Λογισμικό​

  • ​Άδειες χρήσης λειτουργικών συστημάτων

  • Εφαρμογές γραφείου, antivirus κ.λπ.

  • Εφαρμογές που βοηθούν στη βελτιστοποίηση της παραγωγής και των επιχειρηματικών διεργασιών (τύπου ERP, SCMS, WMS κ.α.)

  • Εφαρμογές διαχείρισης πελατών ή προσωπικού της επιχείρησης (CRM, HRMS κ.λπ.)

  • Εφαρμογές σχεδιασμού (CAD/CAM/CAE)

  • Υποστήριξη ταμειακών συστημάτων τιμολόγησης και έκδοσης αποδείξεων (Front Office – Point of Sales)

  • Έκδοση και αποστολή ηλεκτρονικών παραστατικών

  • Ηλεκτρονική Ανταλλαγή Δεδομένων (EDI) με προμηθευτές – πελάτες

  • Πρόγραμμα διαχείρισης πιστότητας (loyalty)

  • Εφαρμογές διαχείρισης πιστώσεων (credit control management) ή και ηλεκτρονικών πληρωμών

  • Διαχείριση καναλιών ηλεκτρονικών κρατήσεων (Booking Channel Management)

  • Εφαρμογές εσωτερικής οργάνωσης με στόχο την υποστήριξη των ηλεκτρονικών κρατήσεων (π.χ. PMS / Property Management System)

  • Άλλες ειδικές εφαρμογές με άμεση συνάφεια με τον/τους ΚΑΔ της επένδυσης

  • Ανάπτυξη/Αναβάθμιση ιστοσελίδας 

  • Υπηρεσίες ανάπτυξης και διαχείρισης ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop)

  • Συμμετοχή σε Εγχώριες και Εξωχώριες Ηλεκτρονικές Αγορές (e-Marketplaces) [B2C και B2B δραστηριότητες]

  • Υπηρεσίες υποστήριξης προμηθευόμενου λογισμικού

  • Υπηρεσίες εγκατάστασης - παραμετροποίησης λογισμικού και εκπαίδευσης προσωπικού στο προμηθευόμενο λογισμικό

 • Συστήματα αυτοματισμού (άμεσα συνδεδεμένων με τις ΤΠΕ)​

  • Προμήθεια συστημάτων αυτοματισμού

  • Υπηρεσίες εγκατάστασης - παραμετροποίησης συστημάτων αυτοματισμού και εκπαίδευσης προσωπικού στο προμηθευόμενο σύστημα αυτοματισμού

 • Υπηρεσίες​

  • ​Φιλοξενία (hosting, collocation κτλ.)

  • Σύνδεση στο Διαδίκτυο

  • Υπηρεσίες Digital marketing (google ads, facebook ads)

  • Παρουσία στα Social media

  • Υπηρεσίες ανάπτυξης ψηφιακού υλικού διαφήμισης

  • Διαφημιστικές καταχωρήσεις σε ηλεκτρονική μορφή

  • Υπηρεσίες μετάφρασης του περιεχομένου του ηλεκτρονικού καταστήματος

  • Ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας

  • Υπηρεσίες καταχώρησης, μετασχηματισμού και μεταφοράς δεδομένων

  • Σύνταξη και παρακολούθηση επενδυτικού σχεδίου

Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που πραγματοποιούνται από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας πρόσκλησης, ήτοι 13/03/2020.

ΚΑΔ.jpg

Η Ependysis Business Consultants, με στελέχη που έχουν στο παρελθόν αξιολογήσει και όχι μόνο υποβάλει επενδυτικές προτάσεις του ΕΣΠΑ, μπορεί να αναλάβει με επιτυχία την υποβολή , καθώς και την παρακολούθηση του επενδυτικού σας σχεδίου.

 

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στα τηλέφωνα της εταιρείας: 2112155988 ή απευθυνθείτε μέσω email στο info@ependysis.eu .

bottom of page