top of page
Elevate Greece Κεφάλαιο Κίνησης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ (β κύκλος)

Νεοφυών Επιχειρήσεων Elevate Greece

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΩΣ €100.000

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 2112155988 - info@ependysis.eu

Προκηρύχθηκε το νέο Πρόγραμμα με βασικό στόχο την ενίσχυση νεοφυών επιχειρήσεων ενταγμένων στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων «Elevate Greece» με τη μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης ως κεφάλαιο κίνησης για την κάλυψη των εξόδων τους. Η συνολική Δημόσια Χρηματοδότηση (Δ.Χ.) της πρόσκλησης, ανέρχεται σε  34.000.000 €, ενώ Το ύψος της ενίσχυσης μπορεί να είναι από 5.000 ευρώ έως 100.000 ευρώ. 

Ενημερωτικό προγράμματος - Elevate Greece

Δικαιούχοι της Δράσης

 

Δικαιούχοι του προγράμματος μπορούν να είναι μόνο μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, εγγεγραμμένες στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων “Elevate Greece” οι οποίες έχουν κάνει έναρξη δραστηριότητας ως την 31/12/2021 και:

-λειτουργούν νόμιμα στη Ελληνική Επικράτεια αποκλειστικά ως ΙΚΕ,  ΕΠΕ,  ΑΕ,  με  έδρα  την  Ελληνική  Επικράτεια,  ή  κεφαλαιουχικές επιχειρήσεις με έδρα στην αλλοδαπή, που διατηρούν υποκατάστημα στην Ελλάδα, εφ’ όσον αυτό διαθέτει Ελληνικό ΑΦΜ και είναι εγγεγραμμένο στο Γ.Ε.ΜΗ/Γενικό Εμπορικό Μητρώο,

-το άθροισμα των εξόδων των Αγορών Εμπορευμάτων Χρήσης, των Αγορών Ά Υλών και Υλικών Χρήσης, του συνόλου των Παροχών σε εργαζομένους και του συνόλου των Διαφόρων Λειτουργικών Εξόδων, να είναι μεγαλύτερο των 6.250,00 ευρώ,

-να δραστηριοποιούνται σε έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ όπως θα ορίζεται στο σχετικό Παράρτημα, ενώ παράλληλα ο ΚΑΔ αυτός να είναι δηλωμένος είτε ως κύριας δραστηριότητας, είτε ως δραστηριότητας με τα μεγαλύτερα έσοδα,

-να πληρούν τις προϋποθέσεις εφαρμογής του Καν. 1407/2013 (De Minimis)

-να έχουν υποβάλλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ (εφόσον είναι υποκείμενες) για το έτος αναφοράς 2020 εμπρόθεσμα, σύμφωνα με την φορολογική νομοθεσία ή Υπεύθυνη Δήλωση για όσες επιχειρήσεις επιλέξουν ως έτος αναφοράς το 2021. Σε περίπτωση που μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος έχει υποβληθεί τροποποιητική δήλωση Ε3, πρέπει να υποβληθούν και οι δύο για να διαπιστωθεί ότι πράγματι έχουν δαπανηθεί τα ποσά των προαναφερθέντων πεδίων της τελευταίας χρονικά εμπρόθεσμης δήλωσης.

-Σε περίπτωση επιχορήγησης κεφαλαίου κίνησης στο πλαίσιο του συνόλου των δράσεων μη επιστρεπτέας ενίσχυσης επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία COVID-19 του ΕΣΠΑ 2014-2020, το συνολικό ποσό των επιχορηγήσεων από την παρούσα Δράση και τις λοιπές ως άνω Δράσεις, δεν πρέπει να υπερβαίνει το άθροισμα των ποσών που αναγράφονται στους Κωδικούς του Ε3 του έτους αναφοράς, βάσει των οποίων υπολογίζεται η επιχορήγηση της παρούσας.

Περίοδος υποβολής:  ως τις 31/10/2022 και ώρα 15:00.  

 

Ύψος Ενίσχυσης 

Οι ωφελούμενοι επιλέγουν το έτος που πραγματοποίησαν τις υψηλότερες δαπάνες Κεφαλαίου Κίνησης, συγκεκριμένα το 2020 ή το 2021 επί των οποίων θα υπολογιστεί το αιτούμενο ποσό επιχορήγησης. Το ποσό ενίσχυσης θα είναι το 80% του συνόλου του αθροίσματος των  Αγορών Εμπορευμάτων Χρήσης, των Αγορών Α' Υλών και Υλικών Χρήσης, του συνόλου των Παροχών σε εργαζομένους, καθώς και Διάφορα Λειτουργικά Έξοδα.

ΥΠΟΒΟΛΕΣ μέχρι εξάντλησης του διαθέσιμου προϋπολογισμού και το αργότερο μέχρι 31/10/2022

Το καταβληθέν κεφάλαιο κίνησης πρέπει να αναλωθεί εντός 2022 αθροιστικά στους ίδιους κωδικούς του Ε3 από τους οποίους υπολογίστηκε το ύψος του. Απόδειξη ανάλωσης θα αναζητηθεί μέσω του Ε3 του έτους 2022.

Οι εγγεγραμμένες επιχειρήσεις που χρηματοδοτήθηκαν με την Α.Π.1729/262/A2/16.03.2021 (ΑΔΑ:Ω88346ΜΤΛΡ-ΩΧΥ) Απόφαση, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, μπορούν να ενισχυθούν αθροιστικά και από τις δύο Προσκλήσεις με μέγιστο συνολικό ποσό 100.000 ευρώ, δεν μπορούν όμως να επιλέξουν το ίδιο έτος αναφοράς, ήτοι το έτος 2020.

 

Η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται από τους υποψήφιους δυνητικούς Δικαιούχους υποχρεωτικά ηλεκτρονικά µέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ).  

Η Ependysis Business Consultants, με στελέχη που έχουν στο παρελθόν αξιολογήσει και όχι μόνο υποβάλλει επενδυτικές προτάσεις του ΕΣΠΑ, μπορεί να αναλάβει με επιτυχία την υποβολή, καθώς και την παρακολούθηση του επενδυτικού σας σχεδίου.

 

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στα τηλέφωνα της εταιρείας: 2112155988 ή απευθυνθείτε μέσω email στο info@ependysis.eu 

Θέλετε να δείτε ενδεικτικές επενδύσεις που έχουμε διαχειριστεί; 

Π. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΑΕ

lego-mindstorms -.jpg

BITLAB

ouzo villas pisina.jpg

OUZO VILLAS

ΜΑΡΜΕΛΑΔΕΣ-ΦΩΤΟ.jpg

ΑΦΟΙ ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ Α.Ε.

bottom of page