top of page

Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την COVID-19 στην Περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας

dutiki makedonia.png
Ενημερωτικό υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων στη Δράση

Η νέα Δράση «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την COVID-19 στην Δυτική Μακεδονία» έχει ως βασικό την ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας που επλήγησαν από την πανδημία με τη μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης. Πρωταρχικός στόχος της δράσης είναι να παρασχεθεί στοχευμένα, δημόσια στήριξη προκειμένου να διασφαλιστεί ότι στην αγορά θα υπάρξει επαρκής ρευστότητα για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της νόσου COVID-19.

Περίοδος Υποβολής:

Έναρξη Υποβολών: 2 Οκτωβρίου 2020 13:00

Λήξη Υποβολών: 11 Νοεμβρίου 2020 15:00

Επιλέξιμοι ΚΑΔ προγράμματος

Δικαιούχοι της Δράσης:

Δικαιούχοι είναι Μικρές, Πολύ Μικρές επιχειρήσεις της ΠΔΜ που έχουν κάνει έναρξη πριν την

01.01.2019 και έχουν υποβάλλει εμπρόθεσμη δήλωση φορολογίας εισοδήματος.

Επενδυτικά Σχέδια & Ενίσχυση

Επενδυτικά σχέδια από 5.000 ευρώ έως 40.000 ευρώ.

Συγκεκριμένα, ο υπολογισμός του αναλογούντος κεφαλαίου κίνησης (δημόσια χρηματοδότηση) το οποίο προκύπτει από τα πεδία του έντυπου Ε3 του έτους 2019 με κωδικό: 102, 202, 181, 281, 481,185, 285, 485.
Για τον υπολογισμό λαμβάνονται υπόψη μόνο τα στοιχεία εμπρόθεσμων δηλώσεων Ε3 της επιχείρησης.

Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής

​Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που υποβάλλουν πρόταση, είναι οι ακόλουθες:
1. Να δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.
2. Να έχουν κάνει έναρξη πριν την 1/1/2019.
3. Να έχουν ως κύριο κωδικό δραστηριότητας ή δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα έσοδα έναν από τους
επιλέξιμους ΚΑΔ του Παραρτήματος Ι και στον οποίο να δραστηριοποιούνται αδιαλείπτως τουλάχιστον
από 31/1/2020 και έως την ημέρα υποβολής της πρότασης.
4. Να είναι Πολύ Μικρή ή Μικρή Επιχείρηση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI: ΟΡΙΣΜΟΣ
ΜΜΕ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΜΜΕ ΜΙΑΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της Επιτροπής της 17ηςΙουνίου 2014, σχετικά με τον
ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων.
5. Κατά το 2019 να απασχολούσαν λιγότερους από 50 εργαζομένους (ετήσιες μονάδες εργασίας).
6. Το άθροισμα των εξόδων που προκύπτουν από τις κάτωθι κατηγορίες να ισούται ή να είναι μεγαλύτερο
των 10.000€

 •  των Αγορών Εμπορευμάτων Χρήσης

 •  των Αγορών Α’ Υλών και Υλικών Χρήσης

 •  του συνόλου των Ενοικίων που καταβλήθηκαν στην χρήση από την επιχείρηση(πλην αυτών που καταβλήθηκαν για Αγροτικές-Βιολογικές δραστηριότητες)

 •  του συνόλου των Παροχών σε εργαζομένους (πλην αυτών που απασχολήθηκαν σε Αγροτικές- Βιολογικές δραστηριότητες)

 •  των Διαφόρων Λειτουργικών Εξόδων (πλην αυτών που αφορούν Αγροτικές-Βιολογικές δραστηριότητες)

7. Να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του ν.4308/2014.
8. Να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων εταιρικού/εμπορικού
χαρακτήρα:

 •  Ανώνυμη Εταιρία,

 •  Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης,

 •  Ομόρρυθμη Εταιρία,

 •  Ετερόρρυθμη Εταιρία,

 •  Ι.Κ.Ε,

 •  Ατομική Επιχείρηση,

 •  Ν.Ε.Π.Α.,

 •  Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4430/2016 ως ισχύει,

 •  Συνεταιρισμός

 •  Δικηγορική Εταιρία του άρθρου 49 επ. του Ν. 4194/2013.

 •  Αστική Εταιρία Δικαστικών Επιμελητών

 •  Εταιρία Συμβολαιογράφων

 •  Κοινωνία Αστικού Δικαίου

9. Να μην συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του ν. 4488/2017 (Α΄137).
10. Να μην ήταν προβληματικές την 31η Δεκεμβρίου 2019ή εφόσον ήταν προβληματικές 31/12/2019 να
έχουν κάνει τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να μην είναι προβληματικές κατά την υποβολή της
σχετικής αίτησης χρηματοδότησης.
11. Κατά παρέκκλιση μπορούν να χορηγηθούν ενισχύσεις σε πολύ μικρές ή μικρές επιχειρήσεις (κατά την
έννοια του παραρτήματος I του Καν. ΕΕ 651/2014) που ήταν ήδη προβληματικές στις 31 Δεκεμβρίου
2019 υπό την προϋπόθεση να μην υπάγονται σε συλλογική διαδικασία αφερεγγυότητας βάσει του
εθνικού δικαίου και να μην έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης (ή εφόσον έχουν λάβει ενίσχυση
διάσωσης ναέχουν αποπληρώσει το δάνειο ή λύσει τη σύμβαση εγγύησης κατά τη χορήγηση της
ενίσχυσης βάσει της παρούσας πρόσκλησης) ή ενίσχυση αναδιάρθρωσης (ή έχουν λάβει ενίσχυση
αναδιάρθρωσης αλλά δεν υπόκεινται πλέον σε σχέδιο αναδιάρθρωσης κατά τη χορήγηση της
ενίσχυσης βάσει της παρούσας πρόσκλησης).
12. Εφόσον δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση και την εμπορία γεωργικών προϊόντων, να δεσμευτούν
για τη μη μετακύλιση της λαμβανόμενης ενίσχυσης εν μέρει ή εξ ολοκλήρου σε πρωτογενείς
παραγωγούς και για την υποχρέωση ότι η εν λόγω ενίσχυση δεν μπορεί να καθορίζεται με βάση την
τιμή ή την ποσότητα των προϊόντων που αγοράζονται από τους πρωτογενείς παραγωγούς ή που
διατίθενται στην αγορά από τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις.
13. Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής
ενίσχυσης βάση απόφασης ΕΕ ή ΔΕΕ.
14. Το συνολικό ποσό της δημόσιας χρηματοδότησης που θα λάβει η δικαιούχος επιχείρηση (σε επίπεδο
“δεδομένης επιχείρησης” όπως αυτή ορίζεται από την Κοινοτική νομοθεσία και νομολογία) από τη
συγκεκριμένη δράση, συναθροιζόμενη με κάθε άλλη ενίσχυση που θα έχει λάβει δυνάμει της με αρ.
19.3.2020/C(2020) 1863Ανακοίνωσης, και η οποία μπορεί να έχει χορηγηθεί με τη μορφή άμεσων
επιχορηγήσεων, φορολογικών πλεονεκτημάτων και πλεονεκτημάτων πληρωμών ή άλλες μορφές όπως
επιστρεπτέες προκαταβολές, εγγυήσεις, δάνεια και ίδια κεφάλαια, με την προϋπόθεση ότι δεν δύναται
σε συνολική ονομαστική αξία να υπερβαίνει το συνολικό ανώτατο όριο των 800.000 ευρώ. Όλα τα
αριθμητικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται είναι ακαθάριστα, δηλαδή προ της αφαίρεσης φόρων ή
άλλης επιβάρυνσης.

ΚΑΔ.jpg

Η Ependysis Business Consultants, με στελέχη που έχουν στο παρελθόν αξιολογήσει και όχι μόνο υποβάλει επενδυτικές προτάσεις του ΕΣΠΑ, μπορεί να αναλάβει με επιτυχία την υποβολή , καθώς και την παρακολούθηση του επενδυτικού σας σχεδίου.

 

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στα τηλέφωνα της εταιρείας: 2112155988 ή απευθυνθείτε μέσω email στο info@ependysis.eu .

bottom of page