top of page

Μέτρο 3.1.22 - «Προστιθέμενη αξία, ποιότητα των προϊόντων και χρήση των ανεπιθύμητων αλιευμάτων», του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020

Ενημερωτικό προγράμματος Μέτρο 3.1.22 

του ΕΠΑΛΘ 2014 - 2020

 

Περιγραφή Προγράμματος

 

Μέτρο 3.1.22 - «Προστιθέμενη αξία, ποιότητα των προϊόντων και χρήση των ανεπιθύμητων αλιευμάτων»

 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ: Προώθηση της περιβαλλοντικά βιώσιμης, αποδοτικής ως προς τους πόρους, καινοτόμου, ανταγωνιστικής και βασιζόμενη στη γνώση αλιείας

 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ : Βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ του τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας

 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Η αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας των αλιευτικών επιχειρήσεων, περιλαμβανομένων των παράκτιων στόλων μικρής κλίμακας και της βελτίωσης της ασφάλειας ή των συνθηκών εργασίας.

Το Μέτρο 3.1.22 αφορά επενδύσεις αποκλειστικά του τομέα της Αλιείας, συμπεριλαμβανομένου του τομέα Αλιείας Εσωτερικών Υδάτων.

Υπαγόμενες πράξεις

Στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας απόφασης υπάγονται Πράξεις που εντάσσονται στο Μέτρο 3.1.22 - "Προστιθέμενη αξία, ποιότητα των προϊόντων και χρήση των ανεπιθύμητων αλιευμάτων", για επενδύσεις επί του σκάφους ή σε επί μέρους εξοπλισμούς, υπό τον όρο ότι δεν αυξάνουν την αλιευτική ικανότητα του σκάφους και αφορούν στα παρακάτω είδη Πράξεων:


▪ Επενδύσεις που προσθέτουν αξία στα προϊόντα.
▪ Επενδύσεις επί του σκάφους για τη βελτίωση της ποιότητας των αλιευτικών προϊόντων.

 

Στόχος των ενισχυόμενων Πράξεων, με τη στήριξη επενδύσεων επί των αλιευτικών σκαφών, είναι η διεύρυνση των δραστηριοτήτων των αλιέων επί του σκάφους και η ολοκληρωμένη διαχείριση των αλιευμάτων τους, με την επεξεργασία, την εμπορία και την άμεση πώλησή τους, καθώς και η βελτίωση της ποιότητας των αλιευτικών προϊόντων.

Δικαιούχοι – Όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής

1. Δικαιούχοι των οικονομικών ενισχύσεων του Μέτρου 3.1.22 - Προστιθέμενη αξία, ποιότητα των προϊόντων και χρήση των ανεπιθύμητων αλιευμάτων, είναι Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα, αλιείς ή ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών, που ασκούν επαγγελματικά την αλιεία επί ενεργού αλιευτικού σκάφους, (επαγγελματική αλιευτική άδεια σε ισχύ), συμπεριλαμβανομένων αυτών της αλιείας εσωτερικών υδάτων.
Ειδικότερα για το είδος Πράξης – «Επενδύσεις επί του σκάφους για τη βελτίωση της ποιότητας των αλιευτικών προϊόντων», δικαιούχοι των οικονομικών ενισχύσεων, είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα, αλιείς ή ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών, που ασκούν επαγγελματικά την αλιεία επί ενεργού αλιευτικού σκάφους, (επαγγελματική αλιευτική άδεια σε ισχύ), συμπεριλαμβανομένων αυτών της αλιείας εσωτερικών υδάτων και τα σκάφη των οποίων έχουν ασκήσει αλιευτική δραστηριότητα για τουλάχιστον 60 ημέρες κατά τη διάρκεια των δύο (2) ημερολογιακών ετών που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

 

Η πιστοποίηση της εργασίας στη θάλασσα διενεργείται βάσει της εξέτασης των:
▪ δεδομένων του δορυφορικού συστήματος παρακολούθησης σκαφών (VMS).
▪ στοιχείων του ημερολογίου του σκάφους, του ημερολογίου αλιείας, των στοιχείων ναυτολογίου, καθώς και κάθε άλλου στοιχείου που κρίνεται επαρκές για τη διαπίστωση άσκησης της αλιευτικής δραστηριότητας του σκάφους, όπως τα τιμολόγια αγοράς ή πώλησης αλιευμάτων, τα εκκαθαριστικά φορολογικά σημειώματα ΔΟΥ, στοιχεία προμήθειας καυσίμων.


Δεν λαμβάνονται υπόψη και δεν θεωρούνται επαρκή παραστατικά και δικαιολογητικά για την πιστοποίηση της ενεργούς αλιευτικής δραστηριότητας του σκάφους όπως: οι υπεύθυνες δηλώσεις των πλοιοκτητών, οι ένορκες βεβαιώσεις μαρτύρων, οι βεβαιώσεις αλιευτικών συλλόγων και συνεταιρισμών.


Τα σκάφη για τα οποία οι ιδιοκτήτες θα ενισχυθούν, θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένα στα Ελληνικά Νηολόγια / Λεμβολόγια ή στα Λεμβολόγια των κατά τόπο αρμόδιων Υπηρεσιών Αλιείας (περίπτωση σκαφών εσωτερικών υδάτων) και καταχωρημένα στο Εθνικό και Κοινοτικό Αλιευτικό Μητρώο (ΕΑΜ - ΚΑΜ), εκτός των σκαφών εσωτερικών υδάτων.
Θα πρέπει να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις της Κοινοτικής και Εθνικής νομοθεσίας που διέπει τα επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη και να μην έχουν χρονική δέσμευση από προηγούμενη χρηματοδότηση των ίδιων εργασιών κατά την υποβολή της αίτησης.


2. Ειδικότερα, οι Μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) απολαμβάνουν προτεραιότητας, καθώς και αυξημένα ποσοστά χρηματοδότησης, έναντι των υπολοίπων επιχειρήσεων.


3. Πράξεις που υλοποιούνται στα «Απομακρυσμένα Ελληνικά Νησιά», λαμβάνουν αύξηση της έντασης της δημόσιας ενίσχυσης κατά 35 ποσοστιαίες μονάδες. Ως τόπος υλοποίησης της Πράξης λαμβάνεται υπόψη, ο τόπος μόνιμης κατοικίας για τα φυσικά πρόσωπα και η έδρα της επιχείρησης για τα νομικά πρόσωπα.


4. Πράξεις σχετικές με την παράκτια αλιεία μικρής κλίμακας, με αλιευτικά σκάφη ολικού μήκους έως 12 μέτρα που δεν χρησιμοποιούν συρόμενα εργαλεία, λαμβάνουν αύξηση της έντασης της δημόσιας ενίσχυσης κατά 30 ποσοστιαίες μονάδες.


5. Οι ενισχύσεις παρέχονται σε Δικαιούχους:
▪ α. των οποίων μπορεί να καταδειχθεί η φερεγγυότητα και η οικονομική βιωσιμότητα,
▪ β. που αποδεικνύουν την ιδία τους συμμετοχή,
▪ γ. που δεν έχουν υποβάλλει αίτηση ένταξης για χρηματοδότηση από Εθνικό ή Κοινοτικό Πρόγραμμα, για το σύνολο ή μέρος της προτεινόμενης πράξης,
▪ δ. οι οποίοι συμμορφώνονται με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο α) έως δ) του άρθρου 10 του Καν. (ΕΕ) 508/2014 και συνοδεύονται από την ενυπόγραφη δήλωση του αιτούντα επιχειρηματία, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του ίδιου άρθρου, (Υπόδειγμα 6Α Υπεύθυνης Δήλωσης).
▪ ε. των οποίων τα σκάφη έχουν ασκήσει αλιευτική δραστηριότητα για τουλάχιστον 60 ημέρες κατά τη διάρκεια των δύο (2) ημερολογιακών ετών που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, εφόσον πρόκειται για το είδος Πράξης – «Επενδύσεις επί του σκάφους για τη βελτίωση της ποιότητας των αλιευτικών προϊόντων»

 

Γενικοί κανόνες επιλεξιμότητας πράξεων

1. Οι Πράξεις είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση από το ΕΤΘΑ εφόσον:
i. Δεν έχουν ενταχθεί και δεν χρηματοδοτούνται από άλλο κοινοτικό ή εθνικό πρόγραμμα.
ii. Οι προτεινόμενες επενδύσεις υπερβαίνουν τις απαιτήσεις του εθνικού ή ενωσιακού δικαίου.
iii. Συναρτώνται με τη χρήση επιλεκτικών εργαλείων ώστε να περιορίζεται η αλιεία ανεπιθύμητων ειδών και τα σκάφη έχουν ασκήσει αλιευτική δραστηριότητα για τουλάχιστον 60 ημέρες κατά τη διάρκεια των δύο (2) ημερολογιακών ετών που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης χρηματοδότηση, στην περίπτωση του είδους Πράξης - «Επενδύσεις επί του σκάφους για τη βελτίωση της ποιότητας των αλιευτικών προϊόντων».

 

2. Οι Πράξεις δεν είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση από το ΕΤΘΑ:
i. Όταν έχουν περατωθεί φυσικά ή έχουν υλοποιηθεί πλήρως, πριν να υποβάλει ο δικαιούχους στη διαχειριστική αρχή την αίτηση χρηματοδότησης, ανεξάρτητα αν όλες οι σχετικές πληρωμές έχουν γίνει από το δικαιούχο. Το μέγιστο ποσοστό υλοποίησης του οικονομικού αντικειμένου της Πράξης πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης, προκειμένου αυτή να είναι επιλέξιμη, είναι 80%. Το ποσοστιαίο όριο θα τηρείται τόσο έναντι του προτεινόμενου από τον δικαιούχο προϋπολογισμό, όσο και έναντι του επιλέξιμου προς χρηματοδότηση προϋπολογισμού (αρχικού ή κατόπιν τροποποίησης του επενδυτικού σχεδίου), καθώς και έναντι του τελικού επιλέξιμου προϋπολογισμού προς πληρωμή. Σε περίπτωση υπέρβασης του ανωτέρω ποσοστιαίου ορίου, κατά τη φάση της αξιολόγησης, τροποποίησής ή πληρωμής της Πράξης, θα περικόπτονται αναλόγως οι επιλέξιμες δαπάνες.
ii. Όταν οι προτεινόμενες επενδύσεις αυξάνουν την αλιευτική ικανότητα του σκάφους.
iii. Όταν ο προτεινόμενος εξοπλισμός αυξάνει την ικανότητα του σκάφους να εντοπίζει αλιεύματα.

 

Επιλέξιμες και μη επιλέξιμες δαπάνες

1. Για την υλοποίηση των πράξεων της παρούσας απόφασης θεωρούνται ως επιλέξιμες οι εξής δαπάνες:


i. Δαπάνες για την κατασκευή νέων αποθηκευτικών ή ψυκτικών χώρων.
ii. Δαπάνες για την αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων, εξοπλισμού.
iii. Δαπάνες για την αγορά εργαστηριακού εξοπλισμού.
iv. Δαπάνες για την εγκατάσταση και εφαρμογή Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας.
v. Δαπάνες για μελέτες και αμοιβές συμβούλων.
vi. Δαπάνες για την προμήθεια λογισμικού καθώς και λογισμικού αναβάθμισης.
vii. Δαπάνες για επεξεργασία των υπολειμμάτων των προϊόντων αλιείας και των απορριπτόμενων ειδών αλιείας.
viii. Δαπάνες για εγκαταστάσεις διάθεσης αποβλήτων.
ix. Ανάπτυξη χώρων άμεσης εμπορίας για την πώληση και ενημέρωση του καταναλωτή καθώς και για τηενθάρρυνση της κατανάλωσης συναφών προϊόντων.

 

Ειδικότερα, επιλέξιμες θεωρούνται οι εξής δαπάνες:
i. Εργασίες για την κατασκευή, την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό ψυκτικών χώρων αποθήκευσης αλιευτικών προϊόντων καθώς και η αγορά, η μεταφορά και η εγκατάσταση του εξοπλισμού τους.
ii. Μελέτες και αμοιβές συμβούλων.
iii. Αγορές, οι οποίες σχετίζονται με την προμήθεια και εγκατάσταση του απαιτούμενου καινούργιου εξοπλισμού και μέσων για τη λειτουργία της επένδυσης (παραγωγικός, ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός, εξοπλισμός εργαστηρίων, κλπ).
iv. Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση με σύγχρονο εξοπλισμό του υφιστάμενου εξοπλισμού.
v. Κατασκευές και εξοπλισμός για την επεξεργασία, μεταποίηση και εμπορία των υπολειμμάτων των προϊόντων και των απορριπτόμενων ειδών αλιείας.
vi. Η δαπάνη συντήρησης/επισκευής εξοπλισμού που ανήκει στο δικαιούχο και χρησιμοποιείται στην Πράξη, είναι επιλέξιμη εφόσον αυξάνει την αξία του παγίου στοιχείου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην εθνική νομοθεσία και η δαπάνη απόσβεσης του παγίου δεν αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη στο πλαίσιο της πράξης.
vii. Οι δαπάνες προμήθειας ανταλλακτικών είναι επιλέξιμες εφόσον αυτά είναι παρελκόμενα των κύριων εξαρτημάτων του εξοπλισμού που προμηθεύεται, αποτελούν δηλαδή αναπόσπαστο τμήμα τους για την ομαλή λειτουργία τους σύμφωνα με τους όρους προμήθειας του εξοπλισμού που προσφέρει ο προμηθευτής και δεν υπερβαίνουν σε ποσοστό το 10% της δαπάνης απόκτησης του υπό προμήθεια εξοπλισμού.
viii. Ιδιοπαραγωγές παγίων που πραγματοποιεί ο δικαιούχος είναι επιλέξιμες εφόσον τηρούνται τα προβλεπόμενα στην ισχύουσα φορολογική νομοθεσία. Ως επιλέξιμες δαπάνες ορίζονται οι πραγματικές δαπάνες στις οποίες υποβάλλεται ο δικαιούχος. Σε περίπτωση που η λογιστική απεικόνιση των δαπανών είναι χαμηλότερου ύψους των πραγματικών δαπανών, ως επιλέξιμες δαπάνες ορίζονται οι δαπάνες που προσδιορίζονται με βάση τη λογιστική τους απεικόνιση.
ix. Δαπάνες ενοικίων για τη χρήση πάγιων στοιχείων που είναι αναγκαία για την υλοποίηση της Πράξης, είναι επιλέξιμες υπό την προϋπόθεση ότι το συνολικό κόστος για τη χρήση των παγίων καθ’ όλη τη διάρκεια της Πράξης δικαιολογεί τη μη απόκτησή τους με άλλο τρόπο και με την επιφύλαξη των λοιπών κανόνων επιλεξιμότητας.
x. Εφαρμογή καινοτόμων διαδικασιών, ανάπτυξη νέων προϊόντων και τρόπων συσκευασίας και αξιοποίηση παραδοσιακών συνταγών.
xi. Υλικές επενδύσεις και μελέτες εφαρμογής και πιστοποίησης συστημάτων διαχείρισης της ποιότητας, περιβαλλοντικής διαχείρισης, εφαρμογής συστήματος αυτοέλεγχου, καθώς και μελέτη σήμανσης και πιστοποίησης των προϊόντων.


Δίνεται η δυνατότητα, σε ποσοστό 10% επί του συνολικού επιλέξιμου κόστους των υπόλοιπων διακριτών της πράξης, για κάλυψη τεχνικών εξόδων και απρόβλεπτων δαπανών.
Με τον όρο τεχνικά έξοδα εννοούνται οι δαπάνες για αμοιβές για τη σύνταξη του φακέλου και την παρακολούθηση υλοποίησης της πράξης, μελέτες επίβλεψης, μελέτες μηχανολογικού εξοπλισμού, εκπόνηση ναυπηγικών σχεδίων και εκθέσεων, κλπ.
Με τον όρο απρόβλεπτες δαπάνες εννοούνται οι επιλέξιμες δαπάνες για εργασίες ή εξοπλισμό κλπ, που δεν περιλαμβάνονται στην αρχικώς εγκριθείσα αίτηση αλλά προκύπτουν κατά την πορεία εκτέλεσης της Πράξης και κρίνονται ως άκρως απαραίτητες για την ολοκλήρωση της υλοποίησής της.
Δεν θεωρούνται απρόβλεπτα έξοδα οι υπερβάσεις κόστους, καθώς και οι αμοιβές συμβούλων για τη σύνταξη του φακέλου και την παρακολούθηση υλοποίησης της πράξης.
Ως ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας των δαπανών του Μέτρου 3.1.22 ορίζεται η 23-10-2015 (ημερομηνία έγκρισης του ΕΠΑΛΘ 2014-2020).

 

2. Δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες που αφορούν σε:

(i) Δαπάνες που δεν περιγράφονται αναλυτικά στην αντίστοιχη ενότητα της τεχνοοικονομικής προμελέτης,
(ii) Αγορά ή εγκατάσταση μεταχειρισμένων υλικών, μηχανημάτων και εξοπλισμών.
(iii) Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) για οποιαδήποτε κατηγορία δαπάνης.
(iv) Άλλοι φόροι, τέλη ή επιβαρύνσεις.
(v) Χρηματοοικονομικά έξοδα (χρεωστικοί τόκοι, προμήθειες χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, έξοδα συναλλάγματος, συναλλαγματικές διαφορές).
(vi) Δαπάνες σύστασης εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου, συμβολαιογραφικά έξοδα, έξοδα ταξιδιών κ.λ.π.
(vii) Πρόστιμα, χρηματοοικονομικές ποινές και δαπάνες δικαστικών διαδικασιών.
(viii) Αγορά ή εγκατάσταση εξοπλισμού αναψυχής.
(ix) Λειτουργικά έξοδα.
(x) Αμοιβές προσωπικού, συμπεριλαμβανομένων των επιβαρύνσεων κοινωνικής ασφάλισης.
(xi) Εργασίες που πραγματοποιήθηκαν από τον ίδιο το δικαιούχο.
(xii) Έξοδα μεταβίβασης της κυριότητας του σκάφους
(xiii) Εργασίες των οποίων τα δικαιολογητικά έγγραφα δεν επιτρέπουν επαλήθευση των δαπανών


Προϋπολογισμός Πράξεων - Διάρκεια υλοποίησης:

Ο προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων επενδυτικών προτάσεων πρέπει να είναι άνω των 2.000€.

 

Στις υποβαλλόμενες επενδυτικές προτάσεις μπορούν να περιλαμβάνονται δαπάνες που ανήκουν και στα δύο Μέτρα της Απόφασης σε ένα ενιαίο προϋπολογισμό, εντός του ανωτέρω ορίου.

 

Ως μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης των Πράξεων ορίζονται οι δεκαοκτώ (18) μήνες, με ημερομηνία εκκίνησης την ημερομηνία της απόφασης ένταξης της πράξης.

 

Δίνεται η δυνατότητα παράτασης έξι (6) μηνών, πέραν της ως άνω προθεσμίας, σε περιπτώσεις απόλυτα αιτιολογημένες.

Χρηματοδοτικό σχήμα – Περιοχές εφαρμογής:

Το Μέτρο 3.1.22 - «Προστιθέμενη αξία, ποιότητα των προϊόντων και χρήση των ανεπιθύμητων αλιευμάτων» του ΕΠΑΛΘ 2014-2020, εφαρμόζεται σε ολόκληρη την Ελληνική Επικράτεια, με διαφορετική όμως ένταση ενίσχυσης σύμφωνα:


- με το μέγεθος των επιχειρήσεων,
- αν οι Πράξεις υλοποιούνται στα «Απομακρυσμένα Ελληνικά Νησιά»,
- αν οι Πράξεις σχετίζονται με την παράκτια αλιεία μικρής κλίμακας

 

Στα «Απομακρυσμένα Ελληνικά Νησιά» περιλαμβάνονται :
▪ τα νησιά της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου,
▪ τα νησιά της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου,
▪ η Σαμοθράκη (Π.Ε. Έβρου),
▪ η Θάσος (Π.Ε. Καβάλας),
▪ οι Βόρειες Σποράδες (Π.Ε. Μαγνησίας),
▪ η Σκύρος και η Σκυροπούλα (Π.Ε. Εύβοιας),
▪ τα Κύθηρα και τα Αντικύθηρα (Π.Ε. Πειραιώς και Νήσων),
▪ η Γαύδος, η Γαυδοπούλα, τα Παξιμάδια, η Χρυσή, το Κουφονήσι, η Παξιμάδα, η Δραγονάδα, οι Διονυσάδες, η Δία, η Ελάσα (Περιφέρεια Κρήτης),
▪ οι Οθωνοί, η Ερεικούσα, το Μαρθάκιον, οι Παξοί, οι Αντίπαξοι (Π.Ε. Κέρκυρας),
▪ οι Στροφάδες (Π.Ε. Ζακύνθου),
▪ η Σαπιέντζα, η Σχίζα (Π.Ε. Μεσσηνίας),
▪ οι Εχινάδες (Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης)

3. Για Πράξεις που θα ενταχθούν για χρηματοδότηση στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης τα ποσοστά Δημόσιας Δαπάνης και Ιδιωτικής Συμμετοχής έχουν ως εξής :


Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων:

Η υποβολή αιτήσεων στήριξης πραγματοποιείται κατά το διάστημα από 10/10/2017 έως 28/02/2018.

Η Ependysis Business Consultants, με στελέχη που έχουν στο παρελθόν αξιολογήσει και όχι μόνο υποβάλλει επενδυτικές προτάσεις του ΕΣΠΑ, μπορεί να αναλάβει με επιτυχία την υποβολή, καθώς και την παρακολούθηση του επενδυτικού σας σχεδίου.

 

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στα τηλέφωνα της εταιρείας: 2112155988 ή απευθυνθείτε μέσω email στο info@ependysis.eu 

bottom of page