top of page

Αναπτυξιακός Νόμος (4399/2016)

Δεν απαιτείται τεκμηρίωση της χρηματοδότησης της ίδιας συμμετοχής του επενδυτικού σχεδίου κατά την υποβολή της πρότασης.

Ενημερωτικό Επενδυτικού Νόμου 4399/2016

Διάρκεια Υποβολών:

Η διάρκεια υποβολών για τα τέσσερα πρώτα καθεστώτα επενδυτικών σχεδίων που προκηρύχτηκαν είναι:

  • Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ: Από 04 Απριλίου 2018 έως 17 Σεπτεμβρίου 2018

  • Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού: Από 04 Απριλίου 2018 έως 15 Δεκεμβρίου 2018,  εφόσον δεν εξαντληθεί νωρίτερα ο προϋπολογισμός του παρόντος καθεστώτος.

Μπορεί να προσκομιστεί επιστολή του Νόμιμου Εκπροσώπου του φορέα για την πρόθεση λήψης δανείου και άρα δεν υφίσταται υποχρέωση απόδειξης της ιδίας συμμετοχής του φορέα, ούτε υποχρέωση προέγκρισης δανείου από τράπεζα κατά την υποβολή της πρότασης.

Είδη Ενισχύσεων:

  • Επιχορήγηση

  • Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing)

  • Φορολογική απαλλαγή

  • Επιδότηση του κόστους της δημιουργημένης απασχόλησης

  • Σταθεροποίηση συντελεστή φορολογίας εισοδήματος

  • Χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου μέσω ταμείων συμμετοχών

  • Όλες οι παραπάνω μορφές ενισχύσεων παρέχονται μεμονωμένα ή συνδυαστικά ανάλογα με τα καθεστώτα ενισχύσεων των νόμων.

Επιλέξιμοι φορείς:

Επιλέξιμες είναι επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες ή έχουν υποκατάστημα στην Ελλάδα και έχουν μία από τις ακόλουθες μορφές: ατομική επιχείρηση, εμπορική εταιρεία, συνεταιρισμός, κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις, Αγροτικοί συνεταιρισμοί, Ομάδες Παραγωγών, Αγροτικές εταιρικές συμπράξεις του Ν. 4384/2016, οι υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρείες, με την υποχρέωση να έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες δημοσιότητας πριν από την έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου, επιχειρήσεις που λειτουργούν με την μορφή κοινοπραξίας με την προϋπόθεση καταχώρησής τους στο ΓΕΜΗ, δημόσιες ή δημοτικές επιχειρήσεις υπό προϋποθέσεις.

Ελάχιστο ύψος επενδυτικών σχεδίων:

Το ελάχιστο ύψος της επένδυσης, ορίζεται με βάση το μέγεθος του φορέα ήτοι:

α) για μεγάλες επιχειρήσεις στο ποσό των 500.000 ευρώ

β) για μεσαίες επιχειρήσεις, συνεταιρισμούς και για σχηματισμούς συνέργειας και δικτύωσης (clusters), στο ποσό των 250.000 ευρώ

γ) για μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των 150.000 ευρώ

δ) για πολύ μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των 100.000 ευρώ

ε) για Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), Αγροτικούς Συνεταιρισμούς, Ομάδες Παραγωγών, Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις, στο ποσό των 50.000 ευρώ.

Ίδια συμμετοχή:

Η συμμετοχή του φορέα στο κόστος του επενδυτικού σχεδίου δύναται να γίνει είτε μέσω ιδίων κεφαλαίων, είτε με εξωτερική χρηματοδότηση, με την προϋπόθεση ότι το 25% του συνολικού επενδυτικού κόστους δεν περιέχει καμία κρατική ενίσχυση, στήριξη ή παροχή.

Χάρτης Περιφερειακών ενισχύσεων / Ποσοστά Ενίσχυσης
Χάρτης Περιφερειακών Ενισχύσεων Αναπτυξιακού

Επιλέξιμες δαπάνες:

Α. Επενδυτικές δαπάνες σε ενσώματα στοιχεία ενεργητικού:

  1. Δαπάνες κατασκευής, επέκτασης, εκσυγχρονισμού κτιριακών εγκαταστάσεων καθώς και ειδικών και βοηθητικών. 

  2. Αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων και των τεχνικών εγκαταστάσεων και των μεταφορικών μέσων που κινούνται εντός του χώρου της μονάδας.

  3. Τα μισθώματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού.

  4. Οι δαπάνες εκσυγχρονισμού ειδικών εγκαταστάσεων (πλην κτιριακών) και μηχανολογικών εγκαταστάσεων.

  5. Η αγορά του συνόλου των υφιστάμενων παγίων στοιχείων  (κτίρια, μηχανήματα, λοιπός εξοπλισμός) ή και μέρους που συνδέονται άμεσα με μία παραγωγική μονάδα, εφ ́όσον σωρευτικά ισχύουν τα ακόλουθα: η μονάδα έχει παύσει τη λειτουργία της, η απόκτηση πραγματοποιείται από τον φορέα της επένδυσης που δεν σχετίζεται με τον πωλητή, τα μηχανήματα και ο λοιπός εξοπλισμός δεν δύναται να είναι παλαιότερα των 7 ετών από την ημερομηνία κτήσης τους και να μην έχουν επιχορηγηθεί στο παρελθόν.

Β. Επιλέξιμες δαπάνες σε άυλα στοιχεία ενεργητικού:

  1. Μεταφορά τεχνολογίας μέσω της αγοράς δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας και μη κατοχυρωμένων τεχνικών γνώσεων.

  2. Συστήματα διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πιστοποιήσεων, προμήθειας και εγκατάστασης λογισμικού και συστημάτων οργάνωσης της επιχείρησης.

Το ανώτατο ποσοστό των άυλων δαπανών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 75% του συνολικού κόστους της επένδυσης για τις ΜΜΕ και το 50% για τις μεγάλες επιχειρήσεις.

Ειδικές κατηγορίες ενισχύσεων:

  1. ΚΡΙΤΉΡΙΑ ΜΟΡΦΗΣ / ΕΠΙΔΟΣΗΣ

   • Εξωστρεφείς: μικρομεσαίες, αύξησαν την εξωστρέφεια τους >10% (δηλ. λόγο αξίας των εξαγωγών τους προς τον κύκλο εργασιών τους)

  την τελευταία 3ετία πριν την αίτηση υπαγωγής, >5% για >70% (εξαγωγές προς κύκλο εργασιών),

   • Καινοτόμες: μικρομεσαίες, με δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης >10% του συνόλου των λειτουργικών τους δαπανών,

  για 1 τουλάχιστον έτος από τα 3 τελευταία πριν την υποβολή της αίτησης υπαγωγής, 

   • Ανεξάρτητες μικρομεσαίες που προχωρούν σε διαδικασία συγχώνευσης μετά την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος νόμου, 

   • Επιχειρήσεις οι οποίες παρουσιάζουν αύξηση της απασχόλησής τους >10% την τελευταία 3ετία πριν την αίτηση υπαγωγής,

   • Συνεταιρισμοί, Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.) καθώς και Ομάδες Παραγωγών και Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις,

   • Κλάδοι Τεχνολογίας Πληροφορικής Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) και Αγροδιατροφής

   • Επιχειρήσεις οι οποίες επιτυγχάνουν αυξημένη προστιθέμενη αξία, σε σχέση με το μέσο όρο του κλάδου τους

​  2.​ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΚΡΙΤΉΡΙΑ

   • Επιχειρήσεις, των οποίων το υπαγόμενο επενδυτικό σχέδιο υλοποιείται σε οργανωμένους υποδοχείς

  (Βιομηχανικές και Επιχειρηματικές Περιοχές, Επιχειρηματικά Πάρκα κλπ) και δεν αφορούν σε

  εκσυγχρονισμό ή επέκταση υφιστάμενων δομών  της ενισχυόμενης επιχείρησης,

   • Επιχειρήσεις των οποίων το επενδυτικό σχέδιο υλοποιείται σε Ειδικές Περιοχές:

  (453 Δημοτικές Ενότητες. 43,8% συνόλου, 19,5%   του συνολικού μόνιμου πληθυσμού της χώρας)

    α. ορεινή

    β. παραμεθόρια: απόσταση 30 χλμ από σύνορα, καθώς και τα νησιά της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, της νήσου της Σαμοθράκης του Νομού    Έβρου και του Νομού Δωδεκανήσων,

    γ. νησιά με πληθυσμό μικρότερο των 3.100 κατοίκων

    δ. περιοχές με μείωση μόνιμου πληθυσμού > 30%, διάστημα 2001- 2011

    ε. επιχειρήσεις των οποίων το επενδυτικό σχέδιο υλοποιείται σε περιοχές με ιδιαίτερα αυξημένες μεταναστευτικές ροές και ιδίως:

  Αγαθονήσι, Κάλυμνος, Καστελόριζο, Κως, Λέρος, Λέσβος, Σάμος, Σύμη, Χίος.

Δείτε περισσότερα για αυτές πατώντας την ακόλουθη εικόνα. 

 

Η Ependysis Business Consultants, με στελέχη που έχουν στο παρελθόν αξιολογήσει και όχι μόνο υποβάλει επενδυτικές προτάσεις του ΕΣΠΑ, μπορεί να αναλάβει με επιτυχία την υποβολή , καθώς και την παρακολούθηση του επενδυτικού σας σχεδίου.

 

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στα τηλέφωνα της εταιρείας: 2112155988 ή απευθυνθείτε μέσω email στο info@ependysis.eu .

bottom of page