top of page
Δράση «Γενετικοί Πόροι στην Κτηνοτροφία» - Υποβολές έως και 2 Μαρτίου

Δημοσιεύθηκε η πρόσκληση της Δράσης 10.2. του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020: «Γενετικοί Πόροι στην Κτηνοτροφία» που απευθύνεται σε φορείς αναπαραγωγής καθαρών φυλών καθώς και σε Ομάδες Παραγωγών και Συνεταιρισμούς που ασκούν κτηνοτροφικές δραστηριότητες.

 

Η δημόσια δαπάνη της δράσης ανέρχεται στα 17 εκατομμύρια ευρώ, ενώ τα είδη ζώων που δικαιούνται ενίσχυση είναι πέντε (βοοειδή, πρόβατα, αίγες, ίπποι, χοίροι). Δείτε τις επιλέξιμες δαπάνες ανά ενέργεια και το ύψος της ενίσχυσης ανά είδος ζώου. Μεταξύ άλλων στην προκήρυξη αναφέρονται τα εξής:

 

 

Στόχοι της δράσης

 

Στόχος της δράσης είναι η διατήρηση και ενίσχυση της βιοποικιλότητας, η οποία  αποτελεί το πλέον σημαντικό εργαλείο για την γενετική παραλλακτικότητα, που είναι βασική προϋπόθεση για την επιβίωση των ειδών, συνεισφέροντας αποφασιστικά στην αειφόρο ανάπτυξη. Ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται με την αναβάθμιση της παρεχόμενης τεχνικής υποστήριξης των κτηνοτρόφων σε όλες τις αγροτικές περιοχές της Χώρας, για τη διατήρηση και αξιοποίηση των εγχώριων φυλών αγροτικών ζώων, ώστε να διασφαλιστεί αφενός η βιώσιμη διαχείριση αυτών των πόρων και αφετέρου να ενισχύσει τη βιωσιμότητα των κτηνοτροφικών μονάδων, σε ένα σύγχρονο αναπτυξιακό μοντέλο πράσινης ανάπτυξης.

Η δράση συνεισφέρει στην περιοχή εστίασης 4Α «Αποκατάσταση,  διατήρηση και ενίσχυση της βιοποικιλότητας, συμπεριλαμβανομένων των περιοχών Natura 2000, και  εντός  των περιοχών που αντιμετωπίζουν φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα, της γεωργίας υψηλής φυσικής αξίας και της κατάστασης των ευρωπαϊκών τοπίων».

 

Πεδίο και γεωγραφικές περιοχές εφαρμογής

 

Α) Γεωγραφικές περιοχές εφαρμογής - Η Δράση εφαρμόζεται σε όλη τη χώρα.

 

Β) Πεδίο εφαρμογής - Πεδίο εφαρμογής της δράσης αποτελούν οι τοπικές –εγχώριες και προσαρμοσμένες φυλές ζώων, όπως εμφανίζονται παρακάτω:

 

Βοοειδή: Βραχυκερατική,  Κατερίνης,  Συκιάς,  Εγχώριος  Βούβαλος, Ασπρόμαυρη*,  Ασπροκόκκινη*,  Ελληνική  Κόκκινη,  Ελληνική Ξανθόχρωμη

Πρόβατα: Καραγκούνικη, Μυτιλήνης (Λέσβου), Σφακίων, Καρύστου, Φριζάρτα (Άρτας), Ορεινό Ηπείρου, Σερρών, Χίου, Κεφαλληνίας, Καλαρρύτικη, Πηλίου, Γλώσσας Σκοπέλου, Θράκης, Σκύρου,  Κατσικά Ιωαννίνων,
Σαρακατσάνικη, Άργους, Κύμης, Ζακύνθου, Φλώρινας -Πελαγονίας, Αγρινίου

Αίγες: Σκοπέλου

Ίπποι: Σκύρου, Πηνείας, Μεσσαρά Κρήτης, Θεσσαλίας, Πίνδου

Χοίροι: Εγχώριος χοίρος

 

*η ασπρόμαυρη και ασπροκόκκινη φυλή αγελάδων είναι προσαρμοσμένες ελληνικές φυλές που προέρχονται από φυλές αγελάδων Holstein.

 

Είδος παρεχόμενων ενισχύσεων

 

Οι ενισχύσεις παρέχονται ως επιχορήγηση με τη μορφή επιστροφής επιλέξιμων δαπανών που όντως πραγματοποιήθηκαν και πληρώθηκαν.

Οι οικονομικές ενισχύσεις που χορηγούνται καθώς και οι λεπτομέρειες για την υλοποίηση της Δράσης, αναφέρονται αναλυτικά στις αριθ. 481/667036/09-06-2016 (ΦΕΚ 1994/01-07-16) και 19/3696/12-01-2017 (ΦΕΚ 193/27-01-2017)  Αποφάσεις  του  Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και αφορούν τις ακόλουθες ενέργειες:

 

Α. Συλλογή - τήρηση στοιχείων γενεαλογίας των ζώων και καθιέρωση-διατήρηση γενεαλογικών βιβλίων και μητρώων, με ποσοστό στήριξης 100%.

Β. Ατομικό έλεγχο της ποιοτικής και ποσοτικής απόδοσης των ζώων, με ποσοστό στήριξης 70%, εξαιρουμένων των δαπανών που αφορούν ελέγχους που διενεργεί ο ιδιοκτήτης.

Γ. Ενημέρωση των κτηνοτρόφων για τη διάδοση και χρήση του κατάλληλου για την κάθε περιοχή ζωικού γενετικού υλικού, με ποσοστό στήριξης 100%. Η ενημέρωση θα έχει τη μορφή θεωρητικής και πρακτικής ενημέρωσης των έμμεσα ωφελούμενων κτηνοτρόφων από την υλοποίηση της Δράσης του δικαιούχου και θα αφορά:

 • στη διάδοση του κατάλληλου για την κάθε περιοχή ζωικού γενετικού υλικού,

 • στη σωστή διαχείριση των ποιμνίων και αγελών,

 • σε οργανωτικά θέματα για την εφαρμογή της Δράσης.

Τα σεμινάρια ή οι ημερίδες θα πραγματοποιούνται μέχρι τρεις φορές ανά έτος και ανά δικαιούχο και μπορούν να λάβουν χώρακαι στα πλαίσια Ζωοτεχνικών εκθέσεων.

Δ. Γονοτυπικό έλεγχος αιγοπροβάτων, με ποσοστό στήριξης 100%, ο οποίος γίνεται προκειμένου να εντοπισθούν τα γονίδια που θέτουν σε κίνδυνο τη διατήρηση και αξιοποίηση της φυλής και να αποκλείονται από την αναπαραγωγή,ώστε να μειωθεί η συχνότητα τους στον εκτρεφόμενο πληθυσμό.

 

Επιλέξιμες Δαπάνες

 

Για την ενέργεια Α:

 1. Δαπάνες προσωπικού (μόνιμο, μη μόνιμο)

 2. Δαπάνες εφοδίων, υλικών, οργάνων και διαδικασιών υλοποίησης (Ηλεκτρονικός εξοπλισμός, Υλικά εκτύπωσης, Λογισμικά προγράμματα για την καταχώρηση, επεξεργασία στοιχείων και τήρηση γενεαλογικών βιβλίων, Όργανα σωματομετρήσεων, Δαπάνες ανάλυσης DNA, Δαπάνες εφοδίων, Δαπάνες ηλεκτρονικής ανίχνευσης)

 

Για την ενέργεια Β:

 1. Δαπάνες προσωπικού (μη μόνιμο)

 2. Δαπάνες εφοδίων, υλικών, οργάνων και διαδικασιών υλοποίησης (Ογκομετρητές γάλακτος, Δαπάνες ανάλυσης δειγμάτων γάλακτος ή / και κρέατος)

 

Για την ενέργεια Γ:

 1. Δαπάνες εκτύπωσης προσκλήσεων, Δαπάνες αποστολής προσκλήσεων, Δαπάνες δημοσίευσης πρόσκλησης

 2. Ενοικίαση αίθουσας και οπτικοακουστικών μέσων

 3. Δαπάνες για την έκδοση-εκτύπωση ενημερωτικών φυλλαδίων, αφισών, δαπάνες για τη διανομή - αποστολή του εν λόγω υλικού καθώς και δαπάνες κατασκευής ιστοσελίδας για την προβολή και προώθηση της φυλής

 4. Τεχνικός και επιστημονικός σύμβουλος για την τεχνική και επιστημονική στήριξη με την παροχή εξειδικευμένης τεχνογνωσίας περί της διαχείρισης ζωικών γενετικών πόρων σε επίπεδο εκμετάλλευσης.

 5. Κόστος συμμετοχής σε ζωοτεχνικές εκθέσεις που περιλαμβανομένου τη μεταφορά των ζώων, τη διατροφή τους, την ενοικίαση και διαμόρφωση του χώρου και τα έξοδα διαμονής και μετακίνησης των συνοδών ατόμων και των ατόμων για την τήρηση ενημερωτικού περιπτέρου

 

Για την ενέργεια Δ:

 1. Δαπάνες εφοδίων, υλικών, οργάνων και διαδικασιών υλοποίησης

 

Ύψος επιλέξιμων δαπανών

 

Το ύψος των επιλέξιμων δαπανών εξαρτάται από το φυσικό αντικείμενο του έργου που αναλαμβάνει ο δικαιούχος και συγκεκριμένα:

 • από  τον  αριθμό  των  ελεγχόμενων  ζώων  σε  συνάρτηση  με  τον  αριθμό  των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων,  τον  αριθμό  των  μετρούμενων  επιλεκτικών  χαρακτηριστικών,  τη  μεθοδολογία διεξαγωγής του ελέγχου γενεαλογίας και αποδόσεων και τις ιδιομορφίες της φυλής

 • από τα επίσημα στοιχεία της Χώρας στη βάση δεδομένων της ICAR.

 • από την εμπειρία του αντίστοιχου προγράμματος της Δράσης 3.4, Μέτρο 214 του Άξονα 2 του ΠΑΑ 2007-2013

 

Με βάση τα παραπάνω κριτήρια η αρμόδια επιτροπή του άρθρου 16της ΥΑ 481/66703/01-07-2016(ΦΕΚ 1994) καθορίζει το ύψος των επιλέξιμων δαπανών, με ανώτατο όριο το μέσο κόστος ανά ζώο ανά έτος και τριετία όπως παρακάτω:

 

Βοοειδή: έως 40 ευρώ / ζώο / έτος (Ενέργειες Α και Β)

Αίγες: έως 22 ευρώ / ζώο / έτος (Ενέργειες Α και Β)

Πρόβατα: έως 22 ευρώ / ζώο / έτος (Ενέργειες Α και Β)

Χοίροι: έως 100 ευρώ / ζώο / έτος (Ενέργειες Α και Β)

Ιπποειδή: έως 200 ευρώ / ζώο / έτος (μόνο για ενέργεια Α)

 

Διάρκεια Πράξεων

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των ενεργειών που αναλαμβάνουν οι δικαιούχοι ανέρχεται σε τρία έτη, με τις ακόλουθες εξαιρέσεις:
 

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης μπορεί να είναι μικρότερη των τριών ετών στις περιπτώσεις που ο χρόνος που υπολείπεται για το τέλος υλοποίησης της Δράσης είναι μικρότερος της τριετίας, αλλά δεν μπορεί να είναι μικρότερος από δύο έτη.

 

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης της Δράσης μπορεί να είναι μικρότερη των τριών ετών σε περίπτωση μη επάρκειας των διαθέσιμων πιστώσεων.

 

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολών ορίζεται η Πέμπτη 2 Μαρτίου 2017, ένας μήνας μετά τη δημοσίευση της πρόσκλησης.

bottom of page