top of page

Μέτρο 3.4.4 – «Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας» -  ΕΠΑΛΘ 2014-2020

Ενημερωτικό προγράμματος Μεταποίησης προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας

Σύντομο ενημερωτικό προγράμματος Μεταποίησης προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας

Στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας Απόφασης υπάγονται Πράξεις που εντάσσονται στο Μέτρο 3.4.4 «Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας», για παραγωγικές επενδύσεις στον τομέα αυτό, και αφορούν στα παρακάτω Είδη Πράξεων:

-Εξοικονόμηση ενέργειας ή μείωση των επιπτώσεων στο περιβάλλον.

-Βελτίωση της ασφάλειας, της υγιεινής, της υγείας και των συνθηκών εργασίας.

-Μεταποίηση των αλιευμάτων που δεν προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση.

-Μεταποίηση των υποπροϊόντων.

-Μεταποίηση των προϊόντων βιολογικής υδατοκαλλιέργειας.

-Νέα ή βελτιωμένα προϊόντα, διαδικασίες ή συστήματα διαχείρισης.

 

Επισημαίνεται ότι, το τελικό προϊόν πρέπει να υπάγεται στο Παράρτημα I της Σ.Λ.Ε.Ε.

 

 

Οι στόχοι των ανωτέρω Πράξεων θα επιτευχθούν με ενέργειες, όπως:

  • Ίδρυση νέων μονάδων μεταποίησης

  • Επέκταση υφιστάμενων μονάδων μεταποίησης.

  • Εκσυγχρονισμός ή μετεγκατάσταση υφιστάμενων μονάδων μεταποίησης.

 

 

Ειδικότερα, οι διαδικασίες μεταποίησης των παραπάνω ενεργειών αφορούν στην προετοιμασία και παρουσίαση των παρουσιαζόμενων προϊόντων, που περιλαμβάνει :

-τον τεμαχισμό σε φιλέτα,

-τη συσκευασία,

-την κονσερβοποίηση,

-την κατάψυξη,

-το κάπνισμα,

-το αλάτισμα,

-το μαγείρεμα,

-τη διατήρηση σε ξύδι,

-την αποξήρανση, ή

-την προετοιμασία των ιχθύων για την αγορά καθ’ οιοδήποτε άλλο τρόπο

Δικαιούχοι της δράσης:

Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών, συλλογικοί φορείς και λοιπές Οργανώσεις που διαθέτουν υφιστάμενες ΜμΕ.

 

Οι ενισχύσεις παρέχονται σε Δικαιούχους :

(i) των οποίων μπορεί να καταδειχθεί η φερεγγυότητα και η οικονομική βιωσιμότητα,

(ii) που αποδεικνύουν την ιδία τους συμμετοχή,

(iii) που δεν έχουν υποβάλλει αίτηση ένταξης για χρηματοδότηση από Εθνικό ή Κοινοτικό Πρόγραμμα, για το σύνολο ή μέρος της προτεινόμενης πράξης,

(iv) των οποίων οι επιχειρήσεις διαθέτουν (ιδιόκτητες ή μισθωμένες) εγκαταστάσεις μεταποίησης. Ενισχύσεις δεν παρέχονται σε επιχειρήσεις που εξυπηρετούνται από εγκαταστάσεις που οι άδειές τους έχουν εκδοθεί στο όνομα άλλης επιχείρησης, η οποία είναι και υπεύθυνη για την τήρηση των όρων τους.

(v) οι οποίοι συμμορφώνονται με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο α έως γ του άρθρου 10 του Καν.508/2014 και συνοδεύονται από την ενυπόγραφη δήλωση του αιτούντα επιχειρηματία, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του ίδιου άρθρου.

Επιλέξιμοι τομείς δραστηριότητας:

Τα Μέτρα 3.4.4 του ΕΠΑΛΘ 2014-2020 αφορούν σε επενδύσεις του κλάδου της μεταποίησης προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, η οποία, σύμφωνα με το άρθρο 4, του Καν (ΕΚ) 1224/2009, ορίζεται ως «η διαδικασία βάσει της οποίας προετοιμάστηκαν τα παρουσιαζόμενα προϊόντα.

Σε αυτήν περιλαμβάνεται ο τεμαχισμός σε φιλέτα, η συσκευασία, η κονσερβοποίηση, η κατάψυξη, το κάπνισμα, το αλάτισμα, το μαγείρεμα, η διατήρηση σε ξίδι, η αποξήρανση ή η προετοιμασία των ιχθύων για την αγορά ή καθ’ οιοδήποτε άλλο τρόπο» και ο οποίος ορίζεται ως ο κλάδος της οικονομίας που περιλαμβάνει όλες τις δραστηριότητες μεταποίησης προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.

Προϋπολογισμός προτάσεων:

Ο προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων επενδυτικών προτάσεων πρέπει να είναι άνω των 20.000 € και έως 8.000.000 €.

Τα ποσοστά επιδότησης κυμαίνονται από 50% έως και 100% υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της Δράσης ανέρχεται σε 50.000.000 €.

Περίοδος υποβολής:

  • Η ημερομηνία έναρξης της περιόδου ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων ορίζεται η 23/10/2017 & ώρα 12:00.

  • Η ημερομηνία λήξης της περιόδου ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων ορίζεται η 18/01/2018 & ώρα 14:00.

Σημεία Προσοχής:

 

Ως ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας των δαπανών του Μέτρου 3.4.4, ορίζεται η 23/10/2015 (ημερομηνία έγκρισης του ΕΠΑΛΘ 2014-2020).

Σε κάθε περίπτωση για να θεωρηθούν επιλέξιμες για χρηματοδότηση οι εν λόγω δαπάνες θα πρέπει να αποτυπώνονται (εφόσον προβλέπεται στην εθνική νομοθεσία) στις απαραίτητες άδειες του έργου κατά το χρόνο κτήσης των αγαθών και μέχρι λήξης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων.

Η Ependysis Business Consultants, με στελέχη που έχουν στο παρελθόν αξιολογήσει και όχι μόνο υποβάλλει επενδυτικές προτάσεις του ΕΣΠΑ, μπορεί να αναλάβει με επιτυχία την υποβολή, καθώς και την παρακολούθηση του επενδυτικού σας σχεδίου.

 

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε τα τηλέφωνα της εταιρείας στο 211 2155988 ή απευθυνθείτε μέσω email στο info@ependysis.eu 

bottom of page