top of page

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα "Δημιουργική Ευρώπη 2014-2020": Επιδότηση Φεστιβάλ Κινηματογράφου


Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων έχει ως στόχο, την υποστήριξη της ανάπτυξης ακροατηρίου ως μέσου τόνωσης του ενδιαφέροντος και βελτίωσης της πρόσβασης σε ευρωπαϊκά οπτικοακουστικά έργα, ιδίως μέσω ενεργειών προώθησης, εκδηλώσεων, κινηματογραφικής μόρφωσης και φεστιβάλ.

Οι αιτούντες πρέπει να είναι ευρωπαϊκοί φορείς (ιδιωτικές επιχειρήσεις, μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί, ενώσεις, φιλανθρωπικά ιδρύματα, ιδρύματα, δήμοι/δημοτικά συμβούλια, κ.λπ.), να έχουν την έδρα τους σε μία από τις χώρες που συμμετέχουν στο υποπρόγραμμα MEDIA και να τελούν υπό την κυριότητα, είτε άμεσα είτε με πλειοψηφική συμμετοχή, πολιτών από αυτές τις χώρές.

Το πρόγραμμα είναι ανοικτό σε δράσεις διμερούς ή πολυμερούς συνεργασίας που απευθύνονται ειδικά σε επιλεγμένες χώρες ή περιφέρειες με βάση συμπληρωματικές πιστώσεις που θα καταβάλλουν αυτές οι χώρες ή περιφέρειες σύμφωνα με ειδικό διακανονισμό που θα συμφωνηθεί με αυτές. Το πρόγραμμα καθιστά εφικτές τη συνεργασία και τη λήψη κοινών ενεργειών με χώρες που δεν συμμετέχουν στο πρόγραμμα και με διεθνείς οργανισμούς οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον πολιτιστικό και τον δημιουργικό τομέα, όπως η Unesco, το Συμβούλιο της Ευρώπης, ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης ή ο Παγκόσμιος Οργανισμός Διανοητικής Ιδιοκτησίας, βάσει της από κοινού συμβολής τους στην υλοποίηση των στόχων του προγράμματος.

Ο Οργανισμός δύναται να επιλέξει προτάσεις από υποψηφίους προερχόμενους από χώρες εκτός ΕΕ, υπό τον όρο ότι, κατά την ημερομηνία της απόφασης ανάθεσης, θα έχουν υπογραφτεί συμφωνίες οι οποίες θα καθορίζουν τις ρυθμίσεις για τη συμμετοχή των χωρών αυτών στο πρόγραμμα που θεσπίζεται με τον προαναφερθένται κανονισμό.

Φυσικά πρόσωπα δεν είναι επιλέξιμα για επιχορήγηση.

Μόνον οι αιτήσεις που υποβάλλονται από επιλέξιμες οντότητες που διοργανώνουν οπτικοακουστικά φεστιβάλ σε χώρες που συμμετέχουν στο υποπρόγραμμα MEDIA θα γίνονται δεκτές.

Τουλάχιστον το 70% του επιλέξιμου προγράμματος που παρουσιάζεται στο κοινό κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ Ή τουλάχιστον 100 κινηματογραφικές ταινίες μεγάλου μήκους (ή 400 ταινίες μικρού μήκους – σε περίπτωση φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους) πρέπει να προέρχονται από χώρες που συμμετέχουν στο υποπρόγραμμα MEDIA.

Στο πλαίσιο του εν λόγω προγράμματος «από χώρες που συμμετέχουν στο υποπρόγραμμα MEDIA»:

· Το 50% των ταινιών πρέπει να είναι μη εγχώριες.

· Πρέπει να εκπροσωπούνται τουλάχιστον 15 τέτοιες χώρες.

Οι επιλέξιμες αιτήσεις θα αξιολογηθούν με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: Συνάφεια (40 βαθμοί)  αλληλεπίδραση με το ακροατήριο και ειδικότερα μηχανισμοί προβολής, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης των τελευταίων ψηφιακών τεχνολογιών και εργαλείων, όπως μέσων κοινωνικής δικτύωσης και δράσεων κινηματογραφικής μόρφωσης του σχεδίου.

Ποιότητα του περιεχομένου και των δραστηριοτήτων (20 βαθμοί).  Η ευρωπαϊκή διάσταση του προγράμματος, συμπεριλαμβανομένης της πολιτιστικής και γεωγραφικής του πολυμορφίας

Διάδοση των αποτελεσμάτων, αντίκτυπος και βιωσιμότητα του σχεδίου (30 βαθμοί).  Μέγεθος του ακροατηρίου και αντίκτυπος στην προώθηση και κυκλοφορία ευρωπαϊκών οπτικοακουστικών έργων (χρήση ψηφιακών τεχνολογιών και μηχανισμών για τη διευκόλυνση της εμπορικής ή εναλλακτικής διανομής).

Οργάνωση της ομάδας (10 βαθμοί)  Η κατανομή των ρόλων και των αρμοδιοτήτων της ομάδας σε σχέση με τους ειδικούς στόχους της προτεινόμενης δράσης.

Ο συνολικός προϋπολογισμός που προορίζεται για τη συγχρηματοδότηση σχεδίων εκτιμάται σε 3 εκατομμύρια ευρώ. Η χρηματοδοτική συνεισφορά της ΕΕ θα λάβει τη μορφή κατ’ αποκοπή ποσού ανάλογα με τον αριθμό των ευρωπαϊκών ταινιών στο πρόγραμμα, και θα κυμαίνεται από 19 000 έως 75 000 ευρώ. Ο οργανισμός επιφυλάσσεται του δικαιώματος να μη χορηγήσει όλα τα διαθέσιμα κονδύλια.

Καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής προτάσεων: - 17/12/2015 ώρα 12.00 μεσημβρινή (ώρα Βρυξελλών): για δραστηριότητες που ξεκινούν μεταξύ 01/05/16 και 31/10/16. - 28/04/2016 ώρα 12.00 μεσημβρινή (ώρα Βρυξελλών): για δραστηριότητες που ξεκινούν μεταξύ 01/11/16 και 30/04/17.

28 Προβολές0 Σχόλια
bottom of page