top of page
Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜΜΕ - TITLE

Η Δράση ενθαρρύνει επενδυτικά σχέδια που στοχεύουν στην αξιοποίηση και ανάπτυξη συγχρόνων τεχνολογιών, στην αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων ή/ και παρεχόμενων υπηρεσιών και εν γένει δραστηριοτήτων τους, πριμοδοτώντας ενέργειες οι οποίες αξιοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες, υποδομές και βέλτιστες πρακτικές σε θέματα ενεργειακής αναβάθμισης και κυκλικής οικονομίας.

Έναρξη Υποβολής Αιτήσεων: Τετάρτη 22/03/2023 και ώρα 12:00

Ελάχιστος / μέγιστος επιχορηγούμενος προϋπολογισμός: 30.000€ έως και 200.000€

Ποσοστό ενίσχυσης: Έως 40% 

Το ποσοστό της επιχορήγησης δύναται να λάβει προσαύξηση 10%, εφόσον πραγματοποιηθούν και πιστοποιηθούν δαπάνες «Πράσινης Μετάβασης» GREEN σε ποσοστό τουλάχιστον 20% επί του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου κατά το στάδιο της τελικής επαλήθευσης.

Πρόσκληση  προγράμματος - 

Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜΜΕ

Δικαιούχοι:

 

 • Υφιστάμενες Μικρές, Πολύ Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις, οι οποίες, μεταξύ άλλων, θα πρέπει πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης

 • Να έχουν τουλάχιστον μία (1) πλήρη κλεισμένη διαχειριστική χρήση,

 • Να δραστηριοποιούνται ουσιωδώς (Κύριος Κωδικός Δραστηριότητας ή Κωδικός Δραστηριότητας με τα μεγαλύτερα έσοδα) σε έναν (1) επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας 

 • Να διαθέτουν τον/τους επιλέξιμους ΚΑΔ επένδυσης 

 • Να έχουν δύο (2) τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Οι συνολικές προϋποθέσεις συμμετοχής των δικαιούχων παρουσιάζονται αναλυτικά στον οδηγό της Δράσης.

Ποσόστα Ενίσχυσης.jpg

Επιλέξιμες Δαπάνες

 

 • Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος
  Κατασκευή, επέκταση, εκσυγχρονισμός κτιριακών εγκαταστάσεων, διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου επιχείρησης

 • Μηχανήματα – Εξοπλισμός (Συμβατικές Δαπάνες)
  Προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και λειτουργία, νέων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού

 • Εξοπλισμός (GREEN) 

      Εξοπλισμός που στοχεύει στην εξοικονόμηση ενέργειας, κυκλικής οικονομίας, παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ (10kw/αυτοπαραγωγή)

 • Πιστοποίηση Προϊόντων – Υπηρεσιών – Διαδικασιών / Πνευματική ιδιοκτησία – Ευρεσιτεχνίες – Μεταφορά τεχνογνωσίας

 • Υπηρεσίες Σχεδιασμού/Ανασχεδιασμού Συσκευασίας – Ετικέτας – Branding (λογοτύπου)

 • Δαπάνες Προβολής και Εξωστρέφειας

       Κόστος προβολής  σε κοινωνικά δίκτυα, ιστοσελίδες, έντυπα, υπηρεσίες συμβουλευτικής, σχεδιασμός και παραγωγή έντυπου υλικού

 • Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις

 • Τεχνικές Μελέτες & Συμβουλευτικές Υπηρεσίες, Δαπάνες έκδοσης αδειών, δαπάνες συμβουλευτικής διαχείρισης επένδυσης

 • Μεταφορικά Μέσα (GREEN) – Υποχρεωτικά ηλεκτρικά οχήματα, επαγγελματικής/μικτής χρήσης

 • Μισθολογικό κόστος νέων εργαζομένων – (νέο προσωπικό από 1 έως 3 ΕΜΕ )

 • Έμμεσες Δαπάνες

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου:  Είκοσι τέσσερεις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

Η Ependysis Business Consultants, με στελέχη που έχουν στο παρελθόν αξιολογήσει και όχι μόνο υποβάλλει επενδυτικές προτάσεις του ΕΣΠΑ, μπορεί να αναλάβει με επιτυχία την υποβολή, καθώς και την παρακολούθηση του επενδυτικού σας σχεδίου.

 

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στα τηλέφωνα της εταιρείας: 2112155988 ή απευθυνθείτε μέσω email στο info@ependysis.eu 

Θέλετε να δείτε ενδεικτικές επενδύσεις που έχουμε διαχειριστεί; 

Π. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΑΕ

lego-mindstorms -.jpg

BITLAB

ouzo villas pisina.jpg

OUZO VILLAS

ΜΑΡΜΕΛΑΔΕΣ-ΦΩΤΟ.jpg

ΑΦΟΙ ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ Α.Ε.

bottom of page