top of page
Wix (2560 × 1440 px) (5) (1).jpg

ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΑΓΡΟΤΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΒΟΛΕΣ ΑΠΟ 05/07/2022

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟ

500.000€ - 7.500.000€

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 2112155988 - info@ependysis.eu

Προκηρύχθηκε το νέο Πρόγραμμα με βασικό στόχο την ενίσχυση επενδυτικών σχέδιων στον τομέα του τουρισμού, τα οποία συνδέουν τον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα, με τον τριτογενή, δημιουργώντας ένα νέο τουριστικό προϊόν. Η συνολική Δημόσια Χρηματοδότηση (Δ.Χ.) της πρόσκλησης, ανέρχεται σε  49.006.000,00 ευρώ, χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Γεωγραφική περιοχή εφαρμογής του Υποέργου είναι όλη η Ελληνική Επικράτεια.

Ενημερωτικό προγράμματος - Πράσινος Αγροτουρισμός

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ του προγράμματος μπορούν να είναι όλα τα νομικά πρόσωπα ανεξαρτήτως μεγέθους επιχείρησης, καθώς και υπό σύσταση νομικά πρόσωπα, που ολοκληρώνουν τις διαδικασίες σύστασης πριν την έκδοση της εγκριτικής απόφασης ενίσχυσης. Δεν μπορούν να είναι δικαιούχοι πρόσωπα που λειτουργούν υπό τη μορφή της εταιρείας αστικού δικαίου, με εξαίρεση τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις και τις κοινοπραξίες.

ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

  1. Η βελτίωση της θέσης του αγροτών στην αλυσίδα αξίας. 

  2. Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της αναγνωρισιμότητας των προϊόντων στις αγορές μέσα από την τοποθέτησή τους σε σημεία προσέλκυσης επισκεπτών – τουριστών και την ανάπτυξη δράσεων βιωματικού αγροτουρισμού. 

  3. Η ενσωμάτωση διαδικασιών καινοτομίας και χρήσης νέων τεχνολογιών αλλά και διαδικασιών φιλικών προς το περιβάλλον, που περιορίζουν το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής. 

  4. Η βιώσιμη τοπική ανάπτυξη και η αποδοτικότερη διαχείριση των φυσικών πόρων.

 

Το κάθε επενδυτικό σχέδιο θα πρέπει να  αποδεικνύει ότι εκπληρώνει τουλάχιστον έναν από τους ανωτέρω στόχους και υποχρεωτικά τον στόχο της περίπτωσης 2, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι οι Α ΄ύλες προέρχονται: αα) Από συμβολαιακή γεωργία σε ποσοστό κατ’ ελάχιστον 60% κατ’ έτος, ή ββ) Από καθετοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας σε ποσοστό κατ’ ελάχιστον 60% κατ’ έτος 2.

 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
Απαιτείται πλάνο βιωματικού αγροτουρισμού όπου να περιλαμβάνονται τεκμηριωμένα δράσεις γαστρονομίας και άλλων μορφών εναλλακτικού τουρισμού.
Χαρακτηριστικό του προγράμματος είναι ότι απαιτείται προσκόμιση πλάνου συνεργασίας με τουλάχιστον 5 νομικές και συλλογικές οντότητες από την Περιφέρεια υλοποίησης της επένδυσης, όπου θα περιγράφεται αναλυτικά:  
Ο ρόλος τους στο πλάνο υλοποίησης του σχεδίου βιωματικού τουρισμού. 
Ο βαθμός διαφοροποίησης του τουριστικού προϊόντος μέσα από την προτεινόμενη συνεργασία. 
Η οικονομική συμμετοχή των επιλεγμένων οντοτήτων (η οποία δεν αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη για το παρόν επενδυτικό σχέδιο) στο πλαίσιο υλοποίησης της συνεργασίας. 
Η δέσμευση υλοποίησης του σχεδίου βιωματικού αγροτουρισμού για χρονικό διάστημα που ορίζεται στις μακροχρόνιες δεσμεύσεις. 
Τα προβλεπόμενα οικονομικά οφέλη.

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ μπορεί να είναι 500.000€ ως 7.500.000€ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ως 12.500.000€ για τις μεγάλες.


ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ αφορούν την κατασκευή ή εκσυγχρονισμό ακινήτων, Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου, Οχήματα, Εξοπλισμός, Λογισμικά, Πιστοποιητικά ποιότητας, εμπορικά σήματα, συμβουλευτικές υπηρεσίες, συμμετοχή σε εκθέσεις, ΑΠΕ.  


ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ είναι τα: α)Καταλύματα, β)Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης, γ) γ)Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωμένων ταξιδιών και υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες, δ)Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και διασκέδαση, ε)Δραστηριότητες βιβλιοθηκών, αρχειοφυλακείων, μουσείων και λοιπές πολιτιστικές δραστηριότητες, στ)Αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας.


ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ για τις Μικρές Επιχειρήσεις είναι 50% για όλη την Ελλάδα, πλην της Αττικής (45% για Ανατολική Αττική / Δυτική Αττική / Πειραια και Νήσοι και 35% για τον Δυτικό τομέα Αθηνών), ενώ οι μεσαίες παίρνουν 10% λιγότερο και οι μεγάλες 20% από το ποσοστό των μικρών.


ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ των επενδυτικών σχεδίων ορίζεται σε 18 μήνες με δυνατότητα παράτασης έξι (6) μηνών, που θα χορηγείται, είτε για λόγους ανωτέρας βίας, είτε κατόπιν ειδικής αιτιολόγησης. Σε κάθε περίπτωση η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της τελευταίας αίτησης καταβολής της ενίσχυσης δεν ξεπερνά την 31η Μαΐου 2025. 


Η αξιολόγηση των αιτήσεων είναι άμεση, με σειρά προτεραιότητας. 


Υποβολή των αιτήσεων από 05 Ιουλίου 2022 έως 30 Σεπτεμβρίου 2022. Αξιολόγηση από 6η Ιουλίου 2022 έως 30η Νοεμβρίου 2022. Το τρίτο τρίμηνο του 2022 (Οκτώβριος 2022) αναμένεται να ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής, αξιολόγησης και ελέγχου των σχετικών αιτημάτων πληρωμής. 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ του νέου καθεστώτος του Πράσινου Αγροτουρισμού είναι ότι βαθμολογείται η ιδία συμμετοχή ή/και δυνατότητα δανεισμού, ενώ η έναρξη της επένδυσης θα πρέπει να γίνει άμεσα μετά την έγκριση (εντός 3 μηνών και με υλοποίηση τουλάχιστον του 10% του φυσικού αντικειμένου).

Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν είναι απαραίτητα για την υποβολή Εγκεκριμένα Αρχιτεκτονικά Σχέδια, Απόδειξη ιδιοκτησία ή της μίσθωσης γης, καθώς και εκ των προτέρων (κατά την αίτηση) η ύπαρξη εταιρείας.

 

Περίοδος υποβολής:  ως τις 31/10/2022 και ώρα 15:00.  

 

Ύψος Ενίσχυσης 

Η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται από τους υποψήφιους δυνητικούς Δικαιούχους υποχρεωτικά ηλεκτρονικά µέσω του gov.gr.  

Η Ependysis Business Consultants, με στελέχη που έχουν στο παρελθόν αξιολογήσει και όχι μόνο υποβάλλει επενδυτικές προτάσεις του ΕΣΠΑ, μπορεί να αναλάβει με επιτυχία την υποβολή, καθώς και την παρακολούθηση του επενδυτικού σας σχεδίου.

 

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στα τηλέφωνα της εταιρείας: 2112155988 ή απευθυνθείτε μέσω email στο info@ependysis.eu 

Θέλετε να δείτε ενδεικτικές επενδύσεις που έχουμε διαχειριστεί; 

Π. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΑΕ

lego-mindstorms -.jpg

BITLAB

ouzo villas pisina.jpg

OUZO VILLAS

ΜΑΡΜΕΛΑΔΕΣ-ΦΩΤΟ.jpg

ΑΦΟΙ ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ Α.Ε.

bottom of page