top of page

Πρόγραμμα "Βιολογικές Καλλιέργειες" - Υποβολές έως και 22 Φεβρουαρίου

Δημοσιεύθηκε η πρόσκληση του Μέτρου 11 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, «Βιολογικές Καλλιέργειες», με τη συνολική Δημόσια Δαπάνη της πρόσκλησης να ανέρχεται σε 443.000.000 ευρώ. Μεταξύ άλλων στην προκήρυξη αναφέρονται τα εξής:

 

Δράσεις

 

Δράση 11.1.1: Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στη γεωργία

Δράση 11.1.2: Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην κτηνοτροφία

 

Δράση 11.2.1: Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στη γεωργία

Δράση 11.2.2: Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην κτηνοτροφία

 

Στόχοι

 

Το Μέτρο 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» έχει στόχο να προσφέρει δημόσια αγαθά που συμβάλλουν στη προστασία του περιβάλλοντος και την καλή διαβίωση των ζώων. Ειδικότερα όσον αφορά την επίτευξη περιβαλλοντικών στόχων συμβάλλει: 

Α) στην προστασία του εδάφους και της βιοποικιλότητας μέσω αύξησης της οργανικής ουσίας και μείωσης των ρύπων

Β) στην προστασία των νερών μέσω της μείωσης των ρύπων

Γ) στη βελτίωση του ισοζυγίου των αερίων θερμοκηπίου μέσω αύξησης της οργανικής ουσίας των εδαφών και της μείωσης των εκπομπών Ν2Ο και CH4

Δ) στο μετριασμό και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή

Ε) στην πρόληψη της διάβρωσης του εδάφους και στη βελτίωση της διαχείρισης του εδάφους.

 

Πεδίο και Γεωγραφικές περιοχές εφαρμογής

 

Α) Γεωγραφικές περιοχές εφαρμογής - Η Δράση εφαρμόζεται σε όλη τη χώρα.

 

Β) Πεδίο εφαρμογής

 

  1. Δράσεις 11.1.1 και 11.2.1
    Εφαρμόζονται σε αγροτεμάχια με αροτραίες καλλιέργειες ή/και μόνιμες καλλιέργειες (δενδρώνες, αμπελώνες)

  2. Δράσεις 11.1.2 και 11.2.2
    Εφαρμόζονται σε βοσκοτόπους. Οι εν λόγω βοσκότοποι πρέπει να έχουν δηλωθεί, μαζί με τα εκτρεφόμενα ζώα, στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) του υποψηφίου για το έτος 2016.

 

Είδος Ενίσχυσης

Η στήριξη χορηγείται σε ετήσια βάση και ανά εκτάριο γεωργικής έκτασης, προκειμένου οι δικαιούχοι να αποζημιωθούν για το διαφυγόν εισόδημα, τις πρόσθετες δαπάνες και το κόστος συναλλαγής που, κατά περίπτωση, συνεπάγεται η μετατροπή ή η διατήρηση των πρακτικών της βιολογικής γεωργίας, σύμφωνα με τις αρχές και μεθόδους της βιολογικής παραγωγής, όπως αυτές ορίζονται στον Καν.(ΕΚ) 834/2007 του Συμβουλίου.


Χρηματοδότηση

 

Η συνολική Δημόσια Δαπάνη των 443 εκατομμυρίων ευρώ, κατανέμεται ως εξής:

 

A) Υπομέτρο 11.1 : Εκατό εκατομμύρια (100.000.000) ευρώ  
Δράση 11.1.1: Εξήντα έξι εκατομμύρια (66.000.000) ευρώ
Δράση 11.1.2: Τριάντα τέσσερα εκατομμύρια (34.000.000) ευρώ

 

B) Υπομέτρο 11.2 : τριακόσια σαράντα τρία εκατομμύρια (343.000.000) ευρώ
Δράση 11.2.1: Εκατόν ογδόντα τρία εκατομμύρια (183.000.000) ευρώ
Δράση 11.2.2: Εκατόν εξήντα εκατομμύρια (160.000.000) ευρώ

Ύψος ενίσχυσης

Μπορείτε να δείτε το ύψος των ενισχύσεων για κάθε δράση στους αντίστοιχους πίνακες της δημοσιευμένης πρόσκλησης.

Δικαιούχοι

 

α) Δικαιούχοι του μέτρου μπορούν να κριθούν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών ή νομικών προσώπων, τα οποία είναι ενεργοί γεωργοί.

 

β) Δεν δύναται να κριθούν δικαιούχοι, έστω κι αν πληρούν τις προϋποθέσεις του σημείου (α) ανωτέρω, οι ακόλουθες κατηγορίες υποψηφίων:
1. όσοι έχουν ενταχθεί στο καθεστώς της πρόωρης συνταξιοδότησης ή οι σύζυγοι αυτών
2. οι διάδοχοι πρόωρης συνταξιοδότησης για τους οποίους έχει εκδοθεί απόφαση αποκλεισμού από τη λήψη οποιασδήποτε ενίσχυσης στον αγροτικό τομέα για δέκα έτη

3. όσοι έχουν αποβληθεί από γεωργοπεριβαλλοντικό μέτρο ή δράση σε προηγούμενη Προγραμματική Περίοδο, λόγω υποβολής εκ προθέσεως ανακριβών στοιχείων και δεν έχει παρέλθει χρονικό διάστημα δύο ημερολογιακών ετών από την αποβολή.

 

γ) Επιλέξιμοι προς ένταξη στο υπομέτρο 11.1 είναι οι «νεοεισερχόμενοι», δηλαδή οι γεωργοί που αναλαμβάνουν να εντάξουν στο σύστημα της βιολογικής γεωργίας, αγροτεμάχια ή/και βοσκοτόπους ή/και εκτροφές ζώων που δεν συμπεριλαμβάνονται σε ενεργή σύμβαση με Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης (ΟΕ&Π) μέχρι και την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

 

δ) Επιλέξιμοι προς ένταξη στο υπομέτρο 11.2, είναι υποψήφιοι με αγροτεμάχια ή/και βοσκοτόπους ή/και εκτροφές ζώων, τα οποία είναι ενταγμένα στο σύστημα της βιολογικής γεωργίας, μέσω σύμβασης με Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης, η οποία έχει συναφθεί μέχρι και την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Οι εν λόγω υποψήφιοι, εφόσον έχουν στην κατοχή τους αγροτεμάχια ή/και βοσκοτόπους ή/και εκτροφές ζώων, που δεν συμπεριλαμβάνονται στην ανωτέρω αναφερόμενη σύμβαση με Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης, μέχρι και την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, είναι επιλέξιμοι προς ένταξη και στο υπομέτρο 11.1 για τα εν λόγω αγροτεμάχια ή/και βοσκοτόπους ή/και εκτροφές ζώων.

 

ε) Ένας υποψήφιος δύναται να υποβάλει αίτηση στήριξης σε όσες από τις προκηρυσσόμενες δράσεις της παρούσας επιθυμεί

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολών ορίζεται η Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου 2017.

bottom of page