Καθεστώς Κρατικών Ενισχύσεων για Ενέργειες Προώθησης των Γεωργικών Προϊόντων στην Εσωτερική Αγορά και Τρίτες Χώρες - Κύπρος

Η Ependysis Business Consultants, με στελέχη που έχουν στο παρελθόν αξιολογήσει και όχι μόνο υποβάλλει επενδυτικές προτάσεις του ΕΣΠΑ, μπορεί να αναλάβει με επιτυχία την υποβολή , καθώς και την παρακολούθηση του επενδυτικού σας σχεδίου.

 

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε τα τηλέφωνα της εταιρείας στα τηλέφωνα: 2112155988 ή απευθυνθείτε μέσω email στο info@ependysis.eu 

Περιγραφή Πρόσκλησης:

 

Το Καθεστώς προνοεί ενίσχυση προώθησης (50%-100%) προς μικρό-μεσαίες επιχειρήσεις, ομάδες/οργανώσεις/ενώσεις  παραγωγών, συνδέσμους που δραστηριοποιούνται στον τομέα της πρωτογενούς παραγωγής, μεταποίησης ή/και εμπορίας γεωργικών προϊόντων για τις ακόλουθες επιλέξιμες ενέργειες:

 

Εσωτερική Αγορά

 1. Χορηγία 70% μέχρι 100% για δαπάνες που αφορούν στη διοργάνωση και συμμετοχή σε διαγωνισμούς, εμπορικές εκθέσεις και εμποροπανηγύρεις, που διοργανώνονται στην Εσωτερική Αγορά και στις Τρίτες Χώρες.

 2. Χορηγία 70% έναντι κόστους δαπανών για δημοσιεύσεις σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα πληροφόρησης, ιστοσελίδες, σύντομα διαφημιστικά μηνύματα σε ηλεκτρονικά μέσα, στο ραδιόφωνο ή στην τηλεόραση.

 3. Χορηγία 70% έναντι κόστους δαπανών για τη διάδοση επιστημονικών γνώσεων καθώς και τεκμηριωμένων πληροφοριών.

 4. Χορηγία 50% μέχρι 70% έναντι κόστους δαπανών για εκστρατείες προώθησης με στόχο τον καταναλωτή, που διοργανώνονται από τα μέσα ενημέρωσης ή από τα καταστήματα λιανικής πώλησης.

 

Τρίτες Χώρες

 1. Χορηγία 70% μέχρι 100% για δαπάνες που αφορούν στη συμμετοχή σε διαγωνισμούς, εμπορικές εκθέσεις και εμποροπανηγύρεις, που διοργανώνονται στην Εσωτερική Αγορά και στις Τρίτες Χώρες. .

 2. Χορηγία 70% έναντι κόστους ενεργειών δημοσίων σχέσεων, προώθησης και διαφήμισης, για τα εγγενή χαρακτηριστικά και τα πλεονεκτήματα των κοινοτικών προϊόντων

 3. Χορηγία 70% έναντι κόστους ενημερωτικών εκστρατειών, ιδίως για τα κοινοτικά συστήματα που καλύπτουν τις προστατευόμενες ονομασίες προέλευσης

 4. Χορηγία 70% έναντι κόστους διενέργειας έρευνας νέων αγορών, αναγκαίες για τη διεύρυνση των εμπορικών διεξόδων.

 5. Χορηγία 70% έναντι κόστους διενέργειας μελέτης αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των ενεργειών προώθησης.

 

 

Ποσοστό Επιχορήγησης/Συγχρηματοδότησης:

50% - 100% ανά περίπτωση και έως 100.000€.

 

Δικαιούχοι:

 

 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) 

 • Σύνδεσμοι/Σωματεία 

 • Οργανωμένα Σύνολα Αγροτών 

 

Δικαιούχοι είναι, για την συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις/διαγωνισμούς/εκδηλώσεις, Μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της πρωτογενούς παραγωγής γεωργικών προϊόντων, για δε άλλες δράσεις όπως δημοσιεύσεις, διάδοση επιστημονικών γνώσεων και εκστρατείες προώθησης (ανάλογα με την περίπτωση – εντός της Εσωτερικής Αγοράς ή σε Τρίτες Χώρες) Οργανισμοί/ Οργανώσεις/ Σύνδεσμοι, αναγνωρισμένες Οργανώσεις /Ομάδες /Ενώσεις Παραγωγών και Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, οι οποίες δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή, μεταποίηση ή/και εμπορία γεωργικών προϊόντων.

Ως γεωργικά προϊόντα νοούνται τα προϊόντα του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης (ΕΚ), εξαιρουμένων των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 16/03/2017

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 31/12/2017

© 2020 - Ependysis Business Consultants

Επικοινωνήστεμαζί μας

Τηλ: 2112155988

email: info@ependysis.eu 

 • Facebook
 • LinkedIn
 • Instagram
 • Twitter

Επισκεφθείτε

μας

Δευτέρα - Παρασκευή: 09:00 - 21:00

Σαββάτο: 10:00 - 18:00

Λόγω των έκτακτων συνθηκών του COVID - 19 συναντήσεις γίνονται μόνο μέσω διαδικτύου, κατόπιν ραντεβού. 

Πείτε

μας