Στήριξη Νεοφυών Επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου “Elevate Greece” εν μέσω πανδημίας Covid-19

Ενημερωτικό υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων στη Δράση

Προκηρύχθηκε το νέο Πρόγραμμα « Στήριξη Νεοφυών Επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου “Elevate Greece” εν μέσω πανδημίας Covid-19 » στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 – 2020. Βασικός στόχος η ενίσχυση νεοφυών επιχειρήσεων ενταγμένων στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων «Elevate Greece» με τη μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης ως κεφάλαιο κίνησης για την κάλυψη των εξόδων τους.

Περίοδος Υποβολής:

Μέχρι εξάντλησης του διαθέσιμου προϋπολογισμού και το αργότερο μέχρι 30 Ιουνίου 2021.

Δικαιούχοι της Δράσης:

ΜμΕ Επιχειρήσεις, εγγεγραμμένες στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων “Elevate Greece” και
υποβάλλουν αίτηση στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ μέχρι και 30.6.2021
• λειτουργούν νόμιμα στη Ελληνική Επικράτεια
• έχουν κάνει έναρξη δραστηριότητας πριν την 1/1/2020
• είναι Πολύ Μικρές, Μικρές ή Μεσαίες Επιχειρήσεις
• άθροισμα των εξόδων Κεφαλαίου Κίνησης 2019 ίσο ή μεγαλύτερο των 10.000€
• συμβατότητα με λίστα πληττόμενων ΚΑΔ όπως θα ορίζεται στο σχετικό Παράρτημα
• δεν χαρακτηρίζονται «προβληματικές» σύμφωνα τον ορισμό του προσωρινού πλαισίου στήριξης
• ο τομέας καινοτομίας της είναι συμβατός με την Εθνική Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης RIS3

Επενδυτικά Σχέδια & Ενίσχυση

Η συνολική Δημόσια Χρηματοδότηση (Δ.Χ.) της πρόσκλησης, ανέρχεται σε 60.000.000 € . Η δράση συγχρηματοδοτείται
από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από Εθνικούς Πόρους.

Επιδοτούμενες Δαπάνες

Επιδοτούνται σχέδια από 5.000 ευρώ έως 100.000 ευρώ.


Το ποσό επιχορήγησης είναι τουλάχιστον 50% των εξόδων του 2019 :
Τα ποσά επί των οποίων θα υπολογιστεί το παραπάνω ποσοστό προκύπτουν από το άθροισμα:
● των Αγορών Εμπορευμάτων Χρήσης,
● των Αγορών Α' Υλών και Υλικών Χρήσης,
● του συνόλου των Παροχών σε εργαζομένους,
● Διάφορα Λειτουργικά Έξοδα.

Η Ependysis Business Consultants, με στελέχη που έχουν στο παρελθόν αξιολογήσει και όχι μόνο υποβάλει επενδυτικές προτάσεις του ΕΣΠΑ, μπορεί να αναλάβει με επιτυχία την υποβολή , καθώς και την παρακολούθηση του επενδυτικού σας σχεδίου.

 

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στα τηλέφωνα της εταιρείας: 2112155988 ή απευθυνθείτε μέσω email στο info@ependysis.eu .

Επικοινωνήστε μαζί μας

Τηλ: 2112155988

email: info@ependysis.eu 

  • Facebook
  • LinkedIn
  • Instagram
  • Twitter

Επισκεφθείτε

μας

Δευτέρα - Παρασκευή: 09:00 - 21:00

Σαββάτο: 10:00 - 18:00

Λόγω των έκτακτων συνθηκών του COVID - 19 συναντήσεις γίνονται μόνο μέσω διαδικτύου, κατόπιν ραντεβού. 

Πείτε

μας

© 2020 - Ependysis Business Consultants