top of page

Βιοτεχνία Μαρμελάδας

Μεικτό περιθώριο κέρδους, ακόμη και 100% μπορεί να αφήσει μια μικρή μονάδα  παραγωγής μαρμελάδων. Πρόκειται για χαμηλού κόστους επένδυση, η οποία ταυτόχρονα μπορεί και να συνδυαστεί και για την παραγωγή σάλτσας.

 

Παράλληλα, εντυπωσιακές διαφαίνονται και οι εξαγωγικές προοπτικές των μεταποιημένων φρούτων. 

 

Η Ependysis Business Consultants παρουσιάζει τα βήματα  για την έναρξη μιας τέτοιας δραστηριότητας. Η παραγωγή μαρμελάδων και η αξιοποίηση των φρούτων είναι μία εναλλακτική λύση, για τη δημιουργία μικρών οικοτεχνικών μονάδων παραγωγής από οικογένειες καθώς και από οικογένειες οι οποίες παράγουν φρούτα.  

 

Για την παρασκευή των μαρμελάδων απαιτούνται τέσσερα βασικά συστατικά:

 

 • Το φρούτο

 • Το οξύ

 • Η ζάχαρη

 • Η πηκτίνη

 

Οσον αφορά τις κτιριακές εγκαταστάσεις, αυτές  θα πρέπει να σχεδιαστούν βάσει των απαιτήσεων των παραγόμενων προϊόντων της κοινοτικής/εθνικής νομοθεσίας, των κανόνων ορθής υγιεινής και βιομηχανικής πρακτικής, και εν συνεχεία τα σχέδια να παραδοθούν στην οικεία Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης μαζί με μια αίτηση για άδεια ίδρυσης εγκατάστασης, με σκοπό την προέγκρισή τους.

 

Στα  σχέδια θα πρέπει να φαίνονται οι χώροι της εγκατάστασης, ο εξοπλισμός παραλαβής, επεξεργασίας, αποθήκευσης & εμπορίας, ο βοηθητικός εξοπλισμός παραγωγής, τα δίκτυα εξυπηρέτησης του εξοπλισμού παραγωγής και ο μη παραγωγικός σταθερός εξοπλισμός.

 

Ταυτόχρονα θα πρέπει να παραδοθεί και μία έκθεση στην οποία θα περιγράφονται οι τεχνικές προδιαγραφές των υλικών κατασκευής της εγκατάστασης, ο βασικός εξοπλισμός, η τεχνική περιγραφή της παραγωγικής λειτουργίας και των προϊόντων της εγκατάστασης.

 

Αφού γίνουν όλα τα παραπάνω, η αδειοδοτούσα αρχή θα  προέγκρινει, και ο ενδιαφερόμενος θα παραλάβει από την αδειοδοτούσα αρχή την άδεια ίδρυσης εγκατάστασης.

 

Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης και την τοποθέτηση των μηχανημάτων, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να καταθέσει δεύτερη αίτηση για χορήγηση άδειας λειτουργίας στην αδειοδοτούσα αρχή.

Ο εξοπλισμός, τα κέρδη και οι ενισχύσεις

 

Το κόστος του εξοπλισμού παραγωγής μόνο μιας μικρής μονάδας ανέρχεται περίπου στις 30.000 € και ενδεικτικά περιλαμβάνει βραστήρα με αναδευτήρα, αντλία, γεμιστικό περιεκτών, κλειστικό περιεκτών, ψυγείο ή καταψύκτη για τα χρησιμοποιούμενα φρούτα, όργανα μέτρησης (Brix).

 

Το πλεονέκτημα μιας τέτοιας μονάδας, με μικρές προσθήκες στον εξοπλισμό, είναι ότι επιπλέον μπορεί να παράγει και σάλτσες και με αυτό τον τρόπο να αυξηθεί ο αριθμός των παραγόμενων προϊόντων.

 

Το ποσοστό κέρδους προκύπτει αν υπολογίσει κανείς πως μια γυάλινη συσκευασία των 450 γρ. έχει κόστος υλικών και συσκευασίας στα 0,8 ευρώ και πωλείται στα σούπερ μάρκετ γύρω στα 2,25 ευρώ. Αν συνεκτιμηθεί και το κόστος ενέργειας και εργασίας, τότε αφήνει περιθώριο κέρδους ακόμη και 100%, χωρίς να είναι απόλυτο μιας που εξαρτάται από την περίοδο παραγωγής των φρούτων.

 

 Για όσους θέλουν να δημιουργήσουν μεταποιητικές επιχειρήσεις,  θα πρέπει να ξέρουν ότι τέτοιες επιχειρήσεις επιδοτούνται συνήθως, τόσο από προγράμματα του υπουργείου Ανάπτυξης, τον Αναπτυξιακό Νόμο, όσο και Περιφερειακά Επιχειρησιακά που αφορούν την ενίσχυση μεταποιητικών επιχειρήσεων σε ποσοστά έως 65%, ανάλογα με την περιοχή δραστηριοποίησής τους και το μέγεθός τους.

 

Επιλέξιμες Δαπάνες αυτών των προγράμματων είναι συνήθως:

 

 • Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.

 • Κατασκευή ή βελτίωση ακινήτων.

 • Προμήθεια και εγκατάσταση νέου μηχανολογικού εξοπλισμού συμπεριλαμβανομένου και του λογισμικού πληροφορικής και του εξοπλισμού των εργαστηρίων, στον βαθμό που εξυπηρετεί τη λειτουργία της μονάδας.

 • Εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού όχι ως μεμονωμένη δράση, αλλά ως τμήμα της συνολικής επένδυσης.

 • Αγορά καινούργιων οχημάτων: α) της εσωτερικής διακίνησης για τις ανάγκες της επένδυσης (περονοφόρα, ανυψωτικά κ.λπ.), β) ισοθερμικών βυτίων, αναγκαίων για τη μεταφορά του γάλακτος προς τον χώρο τυποποίησης , μεταποίησης και γ) αγορά καινούργιων οχημάτων ψυγείων μόνο για τα νησιά του Αιγαίου.

 • Γενικά έξοδα μέχρι 10% του συνόλου του προϋπολογισμού, όπως αμοιβές μηχανικών, και συμβούλων και άδειες πέραν των παραπάνω δαπανών.

 • Δαπάνες για μελέτες σκοπιμότητας, δαπάνες για τη δημιουργία αναγνωρίσιμου σήματος (ετικέτας) του προϊόντος, απόκτηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, έρευνα αγοράς για τη διαμόρφωση της εικόνας του προϊόντος (συσκευασία, επισήμανση).

 • Απόκτηση πιστοποιητικών ποιότητας από αρμόδιους οργανισμούς (ISO, HACCP κ.λπ.).

 • Αγορά fax, τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, δικτύων ενδοεπικοινωνίας και ηλεκτρονικών υπολογιστών, συμπεριλαμβανομένης της επεξεργασίας κειμένων, software telescripteurs, φωτοτυπικών και συστημάτων ασφαλείας των εγκαταστάσεων.

 • Κατασκευή της κατοικίας φύλαξης των εγκαταστάσεων μέχρι των 50.000 ευρώ.

bottom of page