Συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα στην Ελλάδα

Εδώ μπορείτε να δείτε τα χρηματοδοτικά προγράμματα για όλη την Ελλάδα που είναι ενεργά αυτή τη στιγμή καθώς και αυτά που αναμένεται να προκηρυχθούν.

Ενίσχυση για ερευνητικά έργα - Ήπειρος
Ανάπτυξη ψηφιακών εφαρµογών στον τοµέα του πολιτισµού για τον εµπλουτισµό του τουρισµού της εµπειρίας - ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου
ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου - Προώθηση Έρευνας και Καινοτομίας
Δράση 4.3.4: "Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις"