top of page
Ταμείο Ανάκαμψης - Δάνεια

ΔΑΝΕΙΑ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ

Ελάχιστο Επιτόκιο

Δανεισμού 0,35%

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 2112155988 - info@ependysis.eu

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε όλες τις ελληνικές επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως μεγέθους και νομικής μορφής, οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να λάβουν για την επένδυσή τους έως το 50% του κόστους από πόρους του «Ελλάδα 2.0», με σταθερό επιτόκιο που σήμερα είναι 0,35%, όπως ορίζεται στη σχετική Υπουργική Απόφαση.

Ενημερωτικό προγράμματος  - Δάνεια Ταμείου Ανάκαμψης

Δικαιούχοι της Δράσης

(α) πρόσωπο που έχει την καταστατική ή πραγματική έδρα του ή έχει εγκατάσταση σε χώρες που περιλαμβάνονται στον εκάστοτε ισχύοντα ενωσιακό κατάλογο μη συνεργάσιμων περιοχών δικαιοδοσίας [Παράρτημα Ι των Συμπερασμάτων του Συμβουλίου για τον αναθεωρημένο ενωσιακό κατάλογο μη συνεργάσιμων περιοχών φορολογικής δικαιοδοσίας (2021/C 66/10)], 

(β) πρόσωπο που έχει την καταστατική ή πραγματική έδρα του ή έχει εγκατάσταση σε χώρες που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/1675 (L 254), όπως εκάστοτε ισχύει,
(γ) πρόσωπο που έχει την καταστατική ή πραγματική έδρα του ή έχει εγκατάσταση σε κράτος που βαθμολογήθηκε ως «μερικώς συμμορφούμενο»,
«προσωρινά μερικώς συμμορφούμενο» ή «μη- συμμορφούμενο» από τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) και το Παγκόσμιο φόρουμ αυτού για τη Διαφάνεια και την Ανταλλαγή Πληροφοριών για Φορολογικούς Σκοπούς με βάση το διεθνές πρότυπο για την ανταλλαγή πληροφοριών κατόπιν αιτήματος, όπως εκάστοτε ισχύει,
(δ) πρόσωπο που έχει την καταστατική ή πραγματική έδρα του ή έχει εγκατάσταση σε κράτος που περιλαμβάνεται στη «Δημόσια Δήλωση» (Public
Statement) της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (Financial Action Task Force - FATF) όπως εκάστοτε ισχύει δηλ. χώρες ή δικαιοδοσίες με τόσο σοβαρές στρατηγικές ελλείψεις όπου η FATF καλεί τα μέλη και τα μη μέλη της να εφαρμόσουν αντίμετρα ή για το οποίο η FATF καλεί τα μέλη της να εφαρμόσουν ενισχυμένα μέτρα δέουσας επιμέλειας και 
(ε) πρόσωπο που έχει την καταστατική ή πραγματική έδρα του ή έχει εγκατάσταση σε κράτος που περιλαμβάνεται στη δήλωση «Improving Global
AML / CFT Compliance: On Going Process», όπως εκάστοτε ισχύει (δηλ. κράτος ή δικαιοδοσία με στρατηγικές αδυναμίες στα μέτρα τους για την πρόληψη ξεπλύματος χρήματος και την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (AML / CFT) αλλά τα οποία έχουν δεσμευτεί σε ανάπτυξη σχεδίου δράσης με την FATF).


Σε περίπτωση νομικού προσώπου, πέραν τις ως άνω αρνητικές προϋποθέσεις ο Φορέας Υλοποίησης Επένδυσης πρέπει να εμπίπτει και σε μία τουλάχιστον από τις εξής περιπτώσεις:
(α) να αποτελεί ιδιωτική επιχείρηση ή
(β) να αποτελεί επιχείρηση στο μετοχικό κεφάλαιο της οποίας, η κρατική συμμετοχή είναι μικρότερη ή ίση του πενήντα τοις εκατό (50%) του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου ή
(γ) να αποτελεί επιχείρηση, η οποία ανεξαρτήτως του ποσοστού κρατικής συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιό της, έχει στην κυριότητά της ή/και
διαχειρίζεται δίκτυα ενέργειας, που αποτελούν φυσικό μονοπώλιο.

 

Οι επιλέξιμες δαπάνες που δύναται να περιλαμβάνονται στα επενδυτικά σχέδια που χρηματοδοτούνται με δάνεια του ΤΑΑ είναι δαπάνες που  πραγματοποιούνται εντός της ελληνικής επικράτειας και περιλαμβάνουν:
α. Γήπεδα αγορά, Γήπεδα χρήση (αποσβέσεις / μισθώσεις), Διαμόρφωση γηπέδων. Η αγορά γηπέδου είναι επιλέξιμη εφόσον είναι συνυφασμένη με το επενδυτικό σχέδιο και δεν ξεπερνά το 30% των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου.
β. Κτήρια αγορά / κατασκευή, Κτήρια χρήση (αποσβέσεις / μισθώσεις).
γ. Εξοπλισμός αγορά / κατασκευή, Εξοπλισμός χρήση (αποσβέσεις / μισθώσεις).
δ. Μεταφορικά μέσα αγορά, μεταφορικά μέσα χρήση (αποσβέσεις / μισθώσεις).
ε. Άυλα αγορά / κατασκευή, Άυλα χρήση (αποσβέσεις / συνδρομές).
στ. Μισθοδοσία συνδεδεμένη με το επενδυτικό σχέδιο (όπως προβλέπεται από τον ΓΑΚ2).
ζ. Μετακινήσεις / εξοδολόγια.
η. Υπηρεσίες τρίτων.
θ. Αναλώσιμα.
ι. Λειτουργικά (επικοινωνία, ενέργεια, συντήρηση, μισθώματα, έξοδα διοίκησης, ασφάλιση κ.λπ.).
ια. Κόστος κεφαλαίων.
ιβ. Κεφάλαιο κίνησης (δαπάνες λειτουργίας, δαπάνες σχετικές με το συναλλακτικό κύκλωμα της επιχείρησης, ΦΠΑ, κ.λπ.).
ιγ. Δαπάνες προώθησης και επικοινωνίας (Marketing).


Η αγορά γηπέδου είναι επιλέξιμη εφόσον είναι συνυφασμένη με το επενδυτικό σχέδιο και δεν ξεπερνά το 30% των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου. 


Το άθροισμα του κεφαλαίου κίνησης και των δαπανών προώθησης και επικοινωνίας δεν μπορούν να ξεπερνούν το 30% των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου.

 

Σε κάθε περίπτωση, τα πιστωτικά ιδρύματα δύνανται να χορηγούν πρόσθετα δάνεια, καθ’ υπέρβαση του ποσοστού του δανείου συγχρηματοδότησης, προκειμένου να καλύψουν μη επιλέξιμες δαπάνες του επενδυτικού σχεδίου.

Επιλεξιμότητα Επενδυτικού Σχεδίου

 

Το Επενδυτικό Σχέδιο αξιολογείται ως προς τις Επιλέξιμες Δράσεις, με βάση τον κατάλογο Αποκλειόμενων Δραστηριοτήτων και τις Επιλέξιμες Επενδυτικές Δαπάνες σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 159335 ΕΞ 2021 (ΦΕΚ Β' 5885/15.12.2021), η οποία υπερισχύει σε περίπτωση διαφοροποίησης των ακολούθως αναφερομένων στην παρούσα με το περιεχόμενό της υπουργικής απόφασης). Αποκλείονται της χρηματοδότησης μέσω των δανείων του ΤΑΑ οι εξής:

(α) Δραστηριότητες που απαγορεύονται από την κείμενη εθνική νομοθεσία.

(β) Δραστηριότητες που περιορίζουν τα ατομικά δικαιώματα και τις ατομικές ελευθερίες ή παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα.

(γ) Στον τομέα των αμυντικών δραστηριοτήτων, η χρήση, ανάπτυξη ή παραγωγή προϊόντων και τεχνολογιών που απαγορεύονται από το ισχύον διεθνές δίκαιο. 

(δ) Προϊόντα και δραστηριότητες που συνδέονται με τον καπνό (παραγωγή, διανομή, μεταποίηση και εμπόριο).

(ε) Δραστηριότητες που εξαιρούνται από τη χρηματοδότηση σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του κανονισμού Horizon Europe.

(στ) Τυχερά παιχνίδια (δραστηριότητες παραγωγής, κατασκευής, διανομής, μεταποίησης, εμπορίου ή λογισμικού).

(ζ) Εμπόριο του σεξ και συναφείς υποδομές, υπηρεσίες και μέσα.

(η) Δραστηριότητες που αφορούν ζώντα ζώα για πειραματικούς και επιστημονικούς σκοπούς, εφόσον δεν υπάρχει εγγύηση για τη συμμόρφωση με την σχετική Ευρωπαϊκή Σύμβαση. (θ) Δραστηριότητα ανάπτυξης ακινήτων, ωστόσο, οι δραστηριότητες στον τομέα των ακινήτων που σχετίζονται με τους στόχους του ΤΑΑ και εντάσσονται σε έναν εκ των πέντε πυλώνων του δανειακού προγράμματος του ΤΑΑ, είναι επιλέξιμες.

(ι) Χρηματοπιστωτικές δραστηριότητες που αποσκοπούν σε εκποίηση περιουσιακών στοιχείων καθώς και δραστηριότητες τραπεζικών ιδρυμάτων και συνδεδεμένων με αυτά επιχειρήσεων που ασκούν χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η χρηματοδότηση μέσω δανείων του ΤΑΑ συνδεδεμένων επιχειρήσεων των τραπεζικών ιδρυμάτων, υπό την προϋπόθεση ότι δεν ασκούν χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες και ότι οι σχετικές πιστοδοτικές συμβάσεις συνάπτονται με τρίτο τραπεζικό ίδρυμα, διαφορετικό από εκείνο με το οποίο οι επιχειρήσεις είναι συνδεδεμένες. Για τις ανάγκες της παρούσας, συνδεδεμένες επιχειρήσεις νοούνται οι οικονομικές οντότητες επί των οποίων το τραπεζικό ίδρυμα ασκεί είτε έλεγχο, είτε από κοινού έλεγχο, είτε σημαντική επιρροή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) με αρ. 10 [Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις] και 11 [Σχήματα υπό Κοινό έλεγχο] και το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο (ΔΛΠ) 28 [Επενδύσεις σε Συγγενείς Επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες]. (ια) Παροπλισμός, λειτουργία, προσαρμογή ή κατασκευή πυρηνικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής.

(ιβ) Δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία που σχετίζονται με τα ορυκτά καύσιμα, συμπεριλαμβανομένης της μεταγενέστερης χρήσης. Εξαιρούνται τα έργα για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και / ή θερμότητας, καθώς και των σχετικών υποδομών μεταφοράς και διανομής, με χρήση φυσικού αερίου, τα οποία πληρούν τους όρους που καθορίζονται στο παράρτημα III της τεχνικής καθοδήγησης σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C 58/01).

(ιγ) Δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής της ΕΕ (ΣΕΔΕ) για την επίτευξη των προβλεπόμενων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που δεν είναι χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς που ορίζονται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2021/447 της Επιτροπής. Στην περίπτωση όπου η υποστηριζόμενη δραστηριότητα επιτυγχάνει προβλεπόμενες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που δεν είναι σημαντικά χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς, θα πρέπει να παρέχεται εξήγηση των λόγων 14 για τους οποίους αυτό δεν είναι εφικτό. Δείκτες αναφοράς είναι αυτοί που καθορίζονται για τη δωρεάν κατανομή όσον αφορά δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών, όπως ορίζονται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2021/447 της Επιτροπής.

(ιδ) Δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία που σχετίζονται με χώρους υγειονομικής ταφής αποβλήτων, αποτεφρωτήρες και μονάδες μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας. Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για επενδύσεις σε μονάδες που ασχολούνται αποκλειστικά με την επεξεργασία μη ανακυκλώσιμων επικίνδυνων αποβλήτων, και σε υφιστάμενες μονάδες, όταν οι επενδύσεις αυτές αποσκοπούν στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης, στην δέσμευση των καυσαερίων για αποθήκευση ή χρήση ή στην ανάκτηση υλικών από την αποτέφρωση τέφρας, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω δράσεις δεν οδηγούν σε αύξηση της ικανότητας επεξεργασίας αποβλήτων των μονάδων ή σε παράταση της διάρκειας ζωής των μονάδων. Για τον σκοπό αυτόν παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία σε επίπεδο μονάδας.

(ιε) Δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία όπου η μακροπρόθεσμη διάθεση αποβλήτων μπορεί να βλάψει το περιβάλλον. Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για επενδύσεις σε υφιστάμενες μονάδες μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας, όταν οι επενδύσεις αυτές αποσκοπούν στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης ή στην μετασκευή για εργασίες ανακύκλωσης διαχωρισμένων αποβλήτων σε βιοαπόβλητα λιπασματοποίησης και αναερόβιας αποδόμησης βιολογικών αποβλήτων, υπό την προϋπόθεση ότι οι δράσεις αυτές δεν οδηγούν σε αύξηση της ικανότητας επεξεργασίας αποβλήτων των μονάδων ή σε παράταση της διάρκειας ζωής των μονάδων. Για τον σκοπό αυτόν παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία σε επίπεδο μονάδας.

Η διάρκεια του Δανείου ΤΑΑ καθορίζεται από το Πιστωτικό Ίδρυμα σύμφωνα με την ισχύουσα πιστοδοτική του πολιτική και σε κάθε περίπτωση δεν θα είναι μικρότερη των τριών (3) ετών και μεγαλύτερη των δεκαπέντε (15) ετών από την ημερομηνία πρώτης εκταμίευσης του Δανείου ΤΑΑ στον Τελικό Αποδέκτη. Η διάρκεια του Δανείου ΤΑΑ δεν δύναται να υπερβαίνει τη διάρκεια του αντίστοιχου Δανείου Συγχρηματοδότησης.

Αποπληρωμή και προπληρωμή Δανείων ΤΑΑ δύναται να εφαρμόζεται περίοδος χάριτος έως τρία έτη, η οποία άρχεται από την ημερομηνία της πρώτης εκταμίευσης του Δανείου ΤΑΑ προς τον Τελικό Αποδέκτη. Κατ’ εξαίρεση, η περίοδος χάριτος δύναται να έχει διάρκεια μέχρι πέντε έτη για τα Δάνεια ΤΑΑ που χορηγούνται για τη χρηματοδότηση Επιλέξιμων Επενδύσεων οι οποίες απαιτούν μακρύτερη περίοδο υλοποίησης σύμφωνα με την πιστοδοτική πολιτική του Πιστωτικού Ιδρύματος. Διευκρινίζεται ότι τα οριζόμενα στο παρόν εφαρμόζονται και για την αποπληρωμή του κεφαλαίου των Δανείων Συγχρηματοδότησης.


Ο Τελικός Αποδέκτης δύναται να προπληρώσει μέρος ή σύνολο του ανεξόφλητου κεφαλαίου Δανείου ΤΑΑ χωρίς επιβαρύνσεις σύμφωνα με τη συνήθη τραπεζική πρακτική και υπό την προϋπόθεση ότι η προπληρωμή πραγματοποιηθεί σε ημερομηνία που συμπίπτει με την τελευταία ημέρα περιόδου εκτοκισμού, άλλως ο Τελικός Αποδέκτης επιβαρύνεται με κόστος προεξόφλησης (‘break costs’). Το Πιστωτικό Ίδρυμα διασφαλίζει ότι κάθε αίτημα προπληρωμής του Τελικού Αποδέκτη υποβάλλεται και υλοποιείται pari passu σε σχέση με το Δάνειο ΤΑΑ και το Δάνειο Συγχρηματοδότησης

Τροποποίηση επενδυτικού σχεδίου ΤΑΑ

Σε περίπτωση που κατά το στάδιο υλοποίησης μιας Επιλέξιμης Επένδυσης και πριν την εκταμίευση του συνόλου του οικείου Δανείου ΤΑΑ υποβληθεί από Τελικό Αποδέκτη αίτημα για τροποποίηση των στοιχείων της Επιλέξιμης Επένδυσης συνεπεία γεγονότων και περιστάσεων που ανάγονται σε χρόνο μεταγενέστερο της σύναψης της σχετικής Σύμβασης Δανεισμού Τελικού Αποδέκτη και ασκούν επιρροή στην επιλεξιμότητα ή / και βιωσιμότητα της Επιλέξιμης Επένδυσης, όπως αρχικά είχαν ελεγχθεί σύμφωνα με τα Κριτήρια Επιλεξιμότητας και τα λοιπά οριζόμενα στο Άρθρο 12 της παρούσας Πρόσκλησης, το Πιστωτικό Ίδρυμα καλεί τον Ανεξάρτητο Αξιολογητή που είχε επιληφθεί του σχετικού Αιτήματος Χρηματοδότησης (ή, σε περίπτωση κωλύματος αυτού, άλλον ΑνεξάρτητοΑξιολογητή που θα επιλεγεί σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 10 της Υ.Α. για τη Διαδικασία Διάθεσης Κεφαλαίων και της, υπό το Άρθρο 4.15. της παρούσας Πρόσκλησης, οριζόμενης υπουργικής απόφασης) να διενεργήσει
επανέλεγχο επιλεξιμότητας κατά τα οριζόμενα στο Άρθρο 12 της παρούσας Πρόσκλησης. Αν κατά τον ως άνω επανέλεγχο διαπιστωθεί από τον Ανεξάρτητο Αξιολογητή ότι το κεφάλαιο του Δανείου ΤΑΑ υπολογιζόμενο κατά το άρθρο 3 της Υ.Α. για τα Κριτήρια Αξιολόγησης και Επιλεξιμότητας πρέπει να μειωθεί, το Πιστωτικό Ίδρυμα προβαίνει στη δέουσα τροποποίηση της Σύμβασης Δανεισμού Τελικού Αποδέκτη ή / και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την άμεση προπληρωμή και επιστροφή των κεφαλαίων ΤΑΑ που έχουν εκταμιευθεί καθ’ υπέρβαση του αναθεωρημένου κεφαλαίου του Δανείου ΤΑΑ.

 

Η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται από τους υποψήφιους δυνητικούς Δικαιούχους υποχρεωτικά ηλεκτρονικά µέσω σχετικής πλατφόρμας του Ταμείου Ανάκαμψης.

Η Ependysis Business Consultants, με στελέχη που έχουν στο παρελθόν αξιολογήσει και όχι μόνο υποβάλλει επενδυτικές προτάσεις του ΕΣΠΑ μπορεί να αναλάβει με επιτυχία την υποβολή, καθώς και την παρακολούθηση του επενδυτικού σας σχεδίου.

 

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στα τηλέφωνα της εταιρείας: 2112155988 ή απευθυνθείτε μέσω email στο info@ependysis.eu 

Συχνές Ερωτήσεις

Δείτε εδώ απαντήσεις, σε ερωτήσεις σχετικά με δάνεια

που χρηματοδοτεί το Ταμείο Ανάκαμψης.

Θέλετε να δείτε ενδεικτικές επενδύσεις που έχουμε διαχειριστεί; 

Π. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΑΕ

lego-mindstorms -.jpg

BITLAB

ouzo villas pisina.jpg

OUZO VILLAS

ΜΑΡΜΕΛΑΔΕΣ-ΦΩΤΟ.jpg

ΑΦΟΙ ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ Α.Ε.

bottom of page